Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Acta classis van Tiel 1621-1644

Serie Classicale Transcripties deel 2

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit tweede deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1621-1644. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen in de jaren van nadere opbouw van de gereformeerde kerk in de Nederbetuwe. Het is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  In de jaren van 1620 tot 1644 was de eerste opbouw van kerk en classis voltooid en konden zij zich verder ontwikkelen. Deze jaren kenmerkten zich vooral door de aanwas van gereformeerde lidmaten die belijdenis van het geloof aflegden en zodoende toegang verkregen tot de viering van het heilig avondmaal. Hierdoor kreeg de kerk meer vorm en vastheid. Ook kon daardoor beter worden opgetreden tegen allerlei vormen van ongodsdienstig volksvermaak door de uitoefening van de kerkelijke tucht. De classis van Tiel was in deze jaren al ontwikkeld tot het belangrijkste kerkelijk bestuursorgaan in de Nederbetuwe en was daarbij zowel voor overheden als kerkelijke gemeenten van groot belang. In het bijzonder werd ook aandacht geschonken aan leer en levenswandel van de kerken- en schooldienaren. Door het wegvallen van de politieke generatie die de reformatie van 1578 hadden meegemaakt, zoals ambtman Derck Vijgh, verslapten wel de banden tussen overheden en classis, vooral op financieel gebied.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 417
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452687
  Datum publicatie : 01-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit de acta van 02-08-1622:

1. Is van domino Bertramo vertoont seecker uutschrijven van den synodo Gelriae tegen den 6en August tot Nieumegen te houden.

2. Daernae de gravamina gelesen zijnde, advijseert classis op 't:
1e. Hoe men sich houden sal met die jonge kinderen die sieck sijnde van de ouders buijten tijts, so wel bij nacht als bij dage, worden gepresenteert om gedoopt te werden? Te houden naer voorgenoomen nationalis Dordracenae et provincialum synoden resolutiën.
2e. Oft niet goet soude zijn dat in alle classibus deser provincie alle predicanten hare particuliere swaricheden t'samen den gedeputeerden haeres classis schriftelick overleverden? Dat de swaricheden voorvallende in den classe aen den gedeputeerden mogen overgesonden worden, mitz dat de gedeputeerden in 't uutschrijven des classis sodanige swaricheden den anderen broederen sullen communiceren, opdat se met haren kerckenraden bijtijts haer daervan konnen informeren.
3e. Oft niet nodich zij dat die eerwaerde synodus decretere hoe verre sich de macht deputatorum classis strecke? Dat wel in 't generael eenigh formulier van commissie konde beraemt worden, maer dat de gedeputeerden in 't particulier sich hebben te richten naer d' acten ende naer voorvallende saecken, waervan zij gehouden zijn den eerwaerde classi rappoort te doen.
4e. Tot explicatie van den 5en articul der kerckordre wert gevraecht oft 't advijs der inspectoren sal concurreren ende bijgevoeght worden in de electie eens nieuwen predicants, dan oft alleen nae de electie sal versocht werden approbatie classis? Dat de 5e articul claer genoech zij. Met bijgevoeghde clausule oft niet nodich en ware dat in de electie der nieuwen predicanten d' inspectores oft deputati haer keurstemmen hadde?
5e. Oft de electie eens nieuwen predicants sal geschieden door den ordinarisen kerckenraet oft dat se sal moeten geschieden ten overstaen van de afgetreden ouderlingen? Dat men bij de oude practijck blijven sal.
6e. Oft het niet nodich zij dat uut elcke classe twee gedeputeert werden die met den ministro loci bij alle reeckeningen der geestelicken-, armen- ende diergelijcke goederen zijn moghten? Dat openinge gedaen worde wat bij geestelicke goederen verstaen worden. Adviseert dan noch classis indien kerckelicke- ende armen-goederen te mogen geschieden.
7e. Oft niet alle ende een ieder lidmaet des classis alle nootsaeckelicke oncosten die bij den classe geapprobeert worden in gelijcheijt sullen dragen, hoewel hij bij diversche personen haren stipendia ontfangen? Dat se bij gelijcheijt geschiede.
8e. Also veel soldaten ende borgeren nae Huissen ende elders buiten dese provincie uutloopen nae de misse ende andere afgodendiensten, item in verscheijden kercken ende plaetsen deser provincie altaren, beelden ende andere reliquiën overgebleven zijn, insgelijcx dansschoolen, dansen, singen ende springen onder de cranssen op der straten in verscheijden plaetsen geoiffent worden, ofter geen middelen soude gevonden konnen worden tot wechneminge van die onheijlen? Dat bij den edelen Hove de executie van de placcaten daerover sijnde souden mogen gevordert worden.
9e. Also bevonden wort dat door invorderinge der schattingen op den rustdach des Heeren onder de predicatiën, 't welck bij den scholen geschiet, de profanatie des voorgemelten rustdachs soo zeer noch alste vooren aen vele plaetsen gespeurt word, werd de christelicke synodus versocht bij den edelen Hove aen te houden dat daerinne magh versien worden? Fiat .
10e. Oft niet alle kosters ten plattenlanden (daer so veel onderhouts niet en is dat men neffens den coster een schoolmester houden kan) mede geen school behoorden te houden? Dat het geschiede wanneer se daertoe gequalificeert ende vlijtich zijn ende sich daertoe willen laeten gebruijcken.
11e. De christelicke synodus te versoecken dat dieselve believe te bearbeijden dat men bekommen moghten die formulieren der verscheijden catechismen, dewelcke uut last des synodi nationalis souden gestelt werden ende apparentlick nu al gestelt sijn. Werd geadviseert nootsaeckelick te zijn.
12e. Oft niet raedsaem soude zijn dat de acte van seecker reconciliatie door sekere gecommitteerden uut den synodo in voorleden jaer gemaect tusschen Gerrit Feijt ende Claes Feijt, bloetverwanten ter Elburg, in de classicale kiste mochte bewaert worden om ten allen tijden des nodigh zijnde te mogen dienen nae behooren? Dat deputati versoecken sullen openinge der saecke om nae bevindinge derselven daerin te handelen.
13e. Oft het niet raedsaem zij dat op 't getal der gedeputeerden des synodi in den laestgehouden synodo gestelt, naerder werde gelet? Dat het bij de eenmael genoomen resolutie blijven sal ende de gedeputeerde ad synodum geensins tot veranderinge sullen verstaen.
14e. Oft men in synodis wanneer in saken die uutstel lijden konnen de stemmen komen te steken, sal treden tot het lott oft zijn regres neemen tot den classe? Dat men in sodanige saken tot het lott treden sal.
15e. Oft een lidmaet 't welck aengaende het stuck van den doot Christi niet anders verstaen kan dan denselven voor allen ende een ieder mensche dadelick gestorven te zijn, het andere gevoelen niet en wil besteren, doch sich daerin leersaem stelt ende voorts in andere stucken der leer verclaert gerust te zijn, begerende tot des Heeren tafel toegelaten te worden, sal ontfangen worden? Sal toegelaeten worden. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen