Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Acta classis van Tiel 1644-1666

Serie Classicale Transcripties deel 3

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit derde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1644-1666. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en begint met een synopsis op het tweede deel. Al met al een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  Deze jaren kenmerken zich vooral door de aanwas van gereformeerde lidmaten en de verdere opbouw van het kerkelijk leven. De gereformeerde kerk had zich een vaste plaats verworven binnen de maatschappij. Het merendeel van de bevolking werd in de kerk gedoopt en ook de meeste huwelijken werden in de kerk bevestigd. Classis en kerk waren op het gebied van de huwelijkswetgeving feitelijk de uitvoerders van hetgeen door de Staten van Gelderland was vastgelegd. De classis was erg actief om te komen tot een volledige gemeenteopbouw. Met name het structureel aanstellen van kerkenraden en de uitoefening van hun taken had grote aandacht. Verder werd gezamenlijk met de politieke overheden serieuse aandacht geschonken aan het weren van allerlei ongodsdienstige zaken in het openbare leven. Ook het onderwijs stond hoog in het vaandel en er werd door de classis met name gelet op zowel de kwaliteit van het onderwijs als de (geestelijke) opvoeding.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 446
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452670
  Datum publicatie : 01-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de vergadering van 13-15 april 1646:

21. Artijckel 30 nopende de twee gulden tot het subsidium van de predicanten van Tzeebruggen bij onsen synodo laestleden gearresteert, dewelcke elck predicant des classis op zijne plaetse sal soecken uijt te wercken, blijft noch een ijegelicken broeder des classis bevolen, opdat altoos voor den aenstaende synodo aen domino Bertramo [a Laër] deselve penningen overgemaeckt worden, uijt welcke oock het pont groot tot viaticum domino Bottesio toegelecht, sal betaelt worden.

22. Artijckel 32 nopende der weduwen der predicanten onses Nieumegensen Quartiers haere subsidium is ten deele verricht.

23. Artijckel 33 raeckende, dat domini deputati classis haer sullen informeren op hetgeene dat domino Schomantio tot laste wierdt geleijt dat in domini Propers predicatie in de cleijne kercke tot Tijel bij hem soude begaen zijn, is sulx contrarie tot onschult van domino Schomantio bevonden.

24. Alsoo men bevindt bij vertreck ende versterf van predicanten onses classis dat grote misslaegen begaen worden tot naedeel van haere successoren bij particuliere verpachtinge van de pastorijegoederen, sal voortaen geene verpachtinge voor goet gekent worden dewelcke geschiet sonder kennisse ende approbatie des classis ofte haeren gedeputeerden.

25. Alsoo de meeste pastorijen deses classis van sulcke sobere incompsten zijn dat de predicanten daerop niet en konden met wijf ende kinderen leven, sal elck predicant den staedt van sijne pastorije den classe overleveren ende ter hande stellen om deselven den heere amptman ende jonckeren van Nederbetue claechlicken te remonstreren ende per requeste te versoecken, dat sulcke ordre bij haer edelen mochte gestelt worden nae haere edele wijse discretie dat de claegende predicanten mochten worden met sulcke augmentatie versien daerop sij haer eerlicken kunnen onderhouden.

26. Ende tot dien eijnde sal per deputatos classis eenen dach beraemt worden eerstdaechs op welcke dat de broederen des classis sullen verschreven worden om op denselven alsdan den staedt van haere pastorije specifice den classe over te leveren, om denselven alsdan den heere amptman ende jonckeren van Nederbetue te remonstreren ende oock den staedt des classis te oversien.

27. Om den weerdt Johan Verhuet tot Ingen te contenteren van de verteeringe ten zijnen huijse bij eenige predicanten onses classis gevallen, sal pastor loci ende visitatores bij de kerckmeesters tot Ingen bevorderen dat hij mach worden voldaen.

28. Sullen voortaen de jonxste aengekomene broeders des classis niet uijt de stadt van Tijel, ofte de plaetse daer het classis gehouden wordt, vertrecken ofte sij sullen eerst de acten classis die tot de correspondente classen sullen gaen, gecopijeert hebben op de boete van een pondt groot op haere persoonen tot profijte van de classe te verhalen.

29. Het versoeck domini Henrici Crollii, predikant tot Nieulandt in den classe van Gorcum, voor sijne soone Lamberto Crollio sacrosanctae theologiae studioso in de academie tot Leijden, is om redenen van den classe afgeslaegen. Ende is bij dese occasie een statelicke ende geduerige wet gemaeckt, dat voortaen niemant meer in onsen classi sal worden praeparatorie geëxamineert dan sulcke candidaten, die in onsen classe ende de corresponderende classen onses Nieumegensen Quartiers geseten ende gehoorich zijn.

30. Acta classis Neomagensis ende Bommelianae sijn voorgelesen ende is geobserveert dat men voortaen oock in onsen classe niet meer als twee candidaten, ende dat alsulcke die oock sullen komen ende gehouden zijn de broederen onses classis nu ende dan in haeren dienst te subleveren , sal voor gerecommandeert aennemen, volgens ordre onses classis in synopsi actorum classicalium nostrorem in aprili 1645, mits blijvende evenwel voor gerecommandeert die in onsen classe voor gerecommandeert voor desen zijn aengenomen.

31. Classis conformeert zich oock met den 15 artijckel classis Bommelianae, dewelcke luijdt als volcht: "Sijn de broederen ernstelicken vermaent in 't voteren ende geven van stemmen nau te sien op alsulcke persoonen die se in consciëntie verstaen de verstandichste, godtsalichste ende volgens dien de bequaemste tot uijtvoeringhe dier saecken, daertoe haere commissiën strecken, sonder onderscheijt van persoonen. Soo nochtans dat men soo veel doenlicken is in de deputaetschappen een oude ende jonge t' saemen voege. Ende opdat in alles oprechtelicken mach gehandelt worden, sullen de broeders voor de electie van domino praeside hooft voor hooft afgevraecht zijnde in consciëntie verclaeren hierinne niet te doen door cuijperijen van anderen, 't zij directelick ofte indirectelick; waerinne de moderatores eerst sullen voorgaen". ×
SERVICE
Contact
 
Vragen