€ 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Acta classis van Tiel 1667-1687

Serie Classicale Transcripties deel 4

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit vierde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1667-1687. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  In deze jaren werkte de classis zo veel mogelijk samen met de politieke overheden. Er was vooral een nauwe samenwerking met de ambtman van Nederbetuwe, de magistraat van de stad Tiel, de heren van de heerlijkheden en het Hof van Gelderland. Opvallend in deze periode zijn de vele wisselingen ten aanzien van de predikanten, zowel door vertrek als door overlijden. Door de classis werden veel zaken aangepakt, in het bijzonder op het financiële vlak. Dat betrof de traktementen voor de predikanten, de predikantsweduwen, de schoolmeesters en kosters. Het regelen van de predikantstraktementen tot een standaard, ook wel genoemd de congrue portie, heeft vele jaren geduurd. Ook waren de heren van de heerlijkheden, bijzonder die van IJzendoorn en Eck en Wiel, niet erg welwillend in het aanwenden van financiële middelen voor de classis en de predikanten met als gevolg soms langjarige processen. Maatschappelijk gezien waren dit zware jaren met als opvallend gegeven dat de politieke overheden een tolerantiebeleid voerden ten aanzien van andere kerkelijke genootschappen.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 356
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452663
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 17,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit de acta van 26-27 april 1680:

Articul 5. Is binnengestaan dominus Henricus Verkamme V.D.M. tot Soelen versoeckende pro membro deses eerwaarde classis aangenomen te worden, hetwelcke sijn eerwaarde praestitis praestandis is toegestaan ende heeft daarop in dese vergaderinge van domino praeside verwillekomt sijnde sessie genomen.

Articul 6. In omvrage gekomen sijnde aangaande het tractement tot Soelen de classe, wegens den dienst sede vacante bij haar gedaan, competerende. Sijn in die saacke om hetselve te bevorderen gecommitteert drie nabuirige predicanten, dominus Hydoreus, dominus a Raasvelt ende dominus ab Eck, om den hooghedele Heere van Soelen als collator over dat subject vrindelick te begroeten ende dat tractement voor den eerwaarde classis te bevorderen.

Articul 7. Is men overgegaan tot het voorlesen van de voorgaande acta classis ordinariae.

Articul 8. Ad articul 8 sprekende van het bevorderen van het achterstedige tractement der praedicanten, welcke saacke naar vele moijelicke suckelingen noch al even beklagelick ende desolaat bevonden wordende, soo worden noch in deselve saacke gecommitteert dominus Raasvelt ende dominus Heurnius, respective praedicanten tot Echtelt ende Kesteren, om haar eerwaarden op den aanstaanden landtdagh te vervoegen ende de saacke met alle mogelicke middelen te bevorderen ende eijndelick tot een gewenschte uijteijnde te brengen, die daarvan in aanstaande classe sullen hebben rapport te doen sonder eenigermate in dese commissie in gebreecken te blijven.

Articul 9. Ad articul 9 handelende van het opstellen van een kort ende sommierlick begrip van de wetten deser classe, waartoe dominus de Lange was gecommitteert, heeft dominus de Lange hiervan een seecker synopsis in den eerwaarde classe overgelevert. Om welcke te revideren worden gecommitteert dominus Raasvelt, dominus Paauw ende dominus Pannebecker om in de naaste ordinare classe daarover hare advijsen in te brengen.

Articul 10. Ad articul 10 spreeckende van het aflesen van onbehoorlicke biljetten op rust- ende bedendagen heeft de eerwaarde vergaderinge met vreugde verstaan dat daarover voor het tegenwoordige geene klachten in en kwamen. Immiddels blijft de broederen praedicanten de goede opsichte over dit subjeckt met allen eernst aanbevolen. Ende ook domini deputati belast bij den hooghedele here amptman tot meijntinue van dit goede werck verder aan te houden, als ook mede nochmaals bij sijn hooghedele te versoecken of niet mogelick en waar dat alle die publicatiën, welcke immediatelick na den dienst in de kercke gedaan worden, of buijten de kercken in conformiteijt van andere classis, of op een andere dagh ende gelegentheijt soude konnen gedaan worden.

Articul 11. Ad articul 11 aangaande het bevorderen van eene gearresteerde schoolordre blijft dien articul noch in staat.

Articul 12. Ad articul 12 meldende van de kerck- en armenpenningen gehoorende tot het geraseerde Fort Nassouw blijft dien articul in sijn geheel.

Articul 13. Ad articul 13 spreeckende van de minagie des eerwaarde classis blijft levendigh ende oock gehouden in sijne kracht.

Articul 14. Ad articul 14 meldende van de 30 gulden uijt de pastorije van Eck, den eerwaarde classis jaarlicks competerende, heeft de eerwaarde vergaderinge met misnoegen verstaan, dat in die saacke noch niets door hare gecommitteerdens gedaan en was, weshalven nochmaals daartoe werden gecommitteert dominus Scherphoff ende dominus Peregrinus om achtervolgens dien gemelten articel preciselick in die saacke te handelen ende seeckerlick ietwat te doen hetwelcke tot voortsettinge van dien soude dienstigh wesen.

Articul 15. Ad articul 15 spreeckende van het geaccordeerde tantum dat dominus Specht aan den eerwaarde classe soude voldoen, heeft welgemelte dominus Specht aan den eerwaarde classe belooft het restant uijt de eerste penningen sijner pastorije aan de broederen volgens gegevene ordinantiën te betalen.

Articul 16. Ad articul 16 spreeckende van de weduwentractementen blijft dien articul geheel in staat. Ende heeft daarenboven dominus Raasvelt belooft ende aangenomen nomine classis sodane pertinente lijst der weduwen op te stellen ende tot Nimmegen tijdelick over te leveren, als in die saacke soude mogen nodigh wesen.

Articul 17. Ad articul 17 spreeckende van het tweemael predicken ende catechiseren, oeffenen van kercklicke tucht etc., wort van de meeste broederen bericht dat nodige ende dienstige werck bij haar gepractiseert te worden. Edoch van sommige met leetwesen verstaan dat se tot het catechiseren hare gemeentens niet brengen en houden. Waarop de eerwaarde vergaderinge haar tot allen iver in dit werck vermaant hebbende, heeft sigh insonderheijt gerefereert tot de acta van de christelicke synodus ende de ordre bij deselve over dat subject gearresteert. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen