€ 18,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Acta classis van Tiel 1748-1763

Serie Classicale Transcripties deel 8

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit achtste deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1748-1763. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  In de jaren 1748-1763 blijkt de classis van Tiel stevig op eigen benen te staan. Weliswaar was zij qua regelgeving afhankelijk van de overheden, maar over het algemeen gesproken kon de classis goed functioneren. Ook bij opkomende problemen van en met predikanten, kerkenraadsleden of individuele lidmaten bleek er een aardig evenwicht te zijn gevonden. De provinciale synode speelde voor de classis en plaatselijke kerken een geringe rol. Bij ontstane problemen of gewenste regelgeving wendde de classis zich veelal tot de lagere of hogere overheden met voorbijgaan van de provinciale synode. Opvallend zijn in deze jaren de vele predikantswisselingen op bepaalde plaatsen. De grootste problemen waren de huisvesting en betaling van de predikanten en het optreden van de betaalsheren. In maatschappelijke zin werden deze jaren vooral bepaald door ziekten, rampen als overstromingen en misoogsten en veel maatschappelijke onrust. De steeds meer groeiende afstand tussen de heren op het pluche en de gewone bevolking vormde een bron van ergernis, waarbij enerzijds de liefde voor het huis van Oranje-Nassau opbloeide en anderzijds patriottische bewegingen de kop opstaken. In dit alles waren de gereformeerde kerk en classis voor de bevolking van groot belang als permanent aanwezige en stabiele factoren.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 392
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452748
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregster.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 18,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de vergadering van 1 augustus 1757:

Artikel 9 - 13. #Ontheijliging van des Heeren dag en andere roepende sonden#
Deese eerwaarde vergadering soekt met alle ijver sorg te draegen, dat Godts gedugte naam en dag mag geheijligt worden en voor te koome dat om de schending van Godts naam en dag en andere roepende sondens Godts gedugte toorn niet mag uijtgestort worde.

Artikel 10 - 14. #Leenhof, Libertinen, Hattemisten en Deurhovisten, Hernhutters#
De eerwaarde classis verset sig hertelijk tegen sulke verleijders, opdat derselver sielsverderfelijke fenijn Godts kerke niet mag vergiftigen.

Artikel 11 - 15. #Sociniaanse, arriaanse en arminiaanse dwalingen, insonderheijt de verborgentheijt der Drieƫenigheijt raakende#
De eerwaarde vergadering blijft een waaksaam oog houden op die dwaalgeesten, welke het ligt der goddelijke waarheeden soude poogen te verdonkeeren , alsmeede die de aanbiddelijke verborgentheden des geloofs soude tragten te ondermijnen. Wat betreft de resolutie der christelijke synodus om de examinandi in examinibus praeparatoriis en peremtoriis over de canones doctrinales synodi Dordracenae de vijf bekende Remonstrantse Artikelen naukeurig te ondervraagen. soo betuijgt dese eerwaarde classis dat men sig in examinibus seer stiptelijk daarna gedraagt.

Artikel 12 - 22. #Paapse stoutigheeden#
Hierontrent sijn geen bijsondere redenen van klagten ingekoomen, ondertusse waakt de eerwaarde classis tegen die stoutigheeden.

Artikel 13 - 23. #Bestellen van gereformeerde kinderen op paapse scholen#
Ofschoon onder ons geen paapse schoolen gevonden worde, soo draagt egter dese eerwaarde vergadering sorg dat op geen andere plaatsen gereformeerde kinderen op paapse schoolen bestelt worden.

Artikel 14 - 24.
#Tweemaal prediken op 's Heere dag en bededagen en catechiseeren#
De eerwaarde classis stelt alle middelen in het werk dat op bededagen en 's Heere dag twemaal gepredikt en ook gecatechiseert werd en ondervraagt niet alleen de ouderlingen op Paaschclassis uijt ijder gemeijnte in de vergadering verschijnende, maar ook sijn de heeren visitores in visitatione verpligt dat te ondersoeken en in 't classis daarvan te rapporteeren.

Artikel 15 - 25. #Visitatiereglement en 't leesen der formulieren#
De visitatie geschiet volgens gemaakt reglement en de formulieren worden volgens intentie der christelijke synodus geleesen, gelijk dan ook de examinandi verpligt worden om de drie vraagstukken in het doopsformulier stiptelijk te lesen.

Artikel 16 - 26. #Kerkelijke discipline#
De eerwaarde classis went vlijt en sorg aan dat de sleutels der kerke niet in onbruijk geraake en gebruijkt deselve bij voorvallende gelegentheijt tot weering van de dwalingen in de leer en ergernissen in de wandel, opdat Godts toorn over de gemeentens niet mag ontstooken worde.
Betreffende het quaeritur van het eerwaarde classis van Maastricht, terwijl bij de christelijke synodus besloote is dat dit stuk niet wel te determineeren was en daarom van de christelijke synodus de kerkenraaden overgegeve om pro re nata te handelen, soo berust dese eerwaarde classsis bij die synodale resolutie.
Belangende het quaeritur van het eerwaarde classis van Peel en Kempeland in de voorledene jaar op de christelijke synodus gedaan en nu nader door de synodale kerke met goedvinden van haar edelmogende ook aan deese vergadering gecommuniceert: "Hoe te handelen met persoonen die door een praedicant van een ander gemeente tot ledematen aangenome worde en dan tot de gemeente, waaronder behooren, wederkeeren". Soo is deese eerwaarde vergadering van oordeel dat het tegen de goede order der kerke strijdig is dat sig ijmand buijte de plaats daar hij woont door een ander praedicant als die van sijn plaats tot litmaat der kerke laat aanneeme en agt het voor behoorlijk en nootsakelijk, dat ijmand die geneege is litmaat der kerke te worde sig laat aanneeme bij de praedicanten of praedicant daar sijn fixum domicilium is en dat in geval een praedicant van een andere gemeente soo een sal aanneeme, sulk een praedicant voor strafweerdig moet geconsidereert worde. Sullende dan ook die attestatie, welke soo ijmand bij die praedicant mogte verkrijge, wanneer na sijn woonplaats wederkeerde bij het synedrium huius loci niet admissibel sijn. Vervolgens is deese classis van advijs dat een sekere tijd diende bepaalt te worde binne welke ijmand soude moete aangemerkt worde sijn vaste woonplaatse te hebben op die plaats daar soo een na toe gegaan was en is van gedagte dat die tijd in deese kerkelijke saak tot een half jaar soude mogen bepaalt worde. Sullende dan ijmand daar een half jaar gewoont hebbende ook tot het litmaatschap worde toegelate en in geval dat sulk een litmaat dan vertrok na sijn vorige woonplaats die attestatie die so een als litmaat medebragt bij den kerkenraad aldaar moete gerespecteert worde en aangenome worde. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen