€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Acta classis van Tiel 1763-1780

Serie Classicale Transcripties deel 9

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit negende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1763-1780. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  In deze jaren heeft de classis zich voortdurend verzet tegen allerlei wind van leer, dwaalgeesten die de geloofsleer van de gereformeerde kerk ondermijnden, althans trachtten dat te doen. Dat betrof zowel filosofische als godsdienstige stromingen. Opvallend is daarbij dat de classis van Tiel wel voortdurend stelling nam tegen afwijkingen in de leer, maar er in de praktijk weinig mee te maken had. Het gros van deze dwalingen ging aan de Nederbetuwe voorbij, kennelijk vanwege het hoog percentage van gereformeerden, dat opliep tot boven de 90% van de bevolking. Hierdoor had de classis ook weinig problemen met de "papen", die wel een gemeente in Tiel hadden, evenals de remonstrantse gemeenschap, maar echte moeilijkheden zijn daar niet uit voortgekomen. Het ging hoogstens om individuele gevallen. Ook blijkt er in de Nederbetuwe sprake te zijn van een voortgaande aanwas van belijdende leden en de voortdurende bedieningen van doop en avondmaal. Tevens werd veel aandacht geschonken aan de heiliging van de levenswandel. Maatschappelijk kenmerken deze jaren zich door de spanningen tussen orangisten en patriotten. De classis van Tiel was orangistisch en bad bijzonder voor het huis van Oranje-Nassau.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 445
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452755
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit de vergadering van 10-11 september 1770:

Artikel 1 - 1. #Opening der vergadering#
De vergadering met een hertelijk en nadrukkelijk gebed geopent zijnde van dominus praeses werden bevonden moderatores huius classis te zijn dominus Rutgers praeses, dominus van Geelkerken adsessor, dominus van der Nieburg scriba daartoe verzogt door dominus Marant.

Artikel 2 - 2. #Oplezen der credentiën#
Dominus praeses heeft de credentiën der broederen ouderlingen opgelezen en de vergadering heeft geoordeelt dat dezelve in debitae formae waaren.

Artikel 3 - 3. #Verzoek van dominus Marant#
Dewijl dominus Marant morgen in de beurt van dominus Stapelmoer zal prediken, is aan dezen artikel voldaan en blijft dezelve voortaan ex actis.

Artikel 4 - 4. #Voorstel van dominus quaestor#
Vermits volgens rapport van dominus van der Nieburg alle hoope om de achterstallige vijftig gulden jaarlijks van de stad van Thiel te zullen bekomen geheel scheen verdweenen te zijn, heeft de vergadering daarin moeten en ook willen berusten, te meer daar dominus quaestor uit hoofde van de thans voorvallende veranderingen in de classis verklaarde ruim kans te zien om rond te schieten. Zullende zelf noch op deze classis eenig geld aan de broeders uitdeelen.

Artikel 5. #Approbatie van het beroep van dominus van der Scheer#
De ouderling van Doodewaert bragt in eene acte van beroeping op den persoon van dominus van der Scheer, waerdig leeraar te Ophemert, met verzoek van classicale approbatie. Nadat die acte van beroeping was voorgelezen en in formae bevonden en uit een brief van dominus van der Scheer bleek dat zijn weleerwaerde deze beroeping in de vreeze van God hadde aangenomen, is deze beroeping ten vollen geapprobeert, terwijl de vergadering uit gegronde rapporten reden meende te hebben om zich te verblijden in 't tegemoet zien van zulk een eerwaerdig en beminnelijk lid.

Artikel 6 - 5. #Onderhouding der correspondentiën#
De classis verheugt zich in de aangenaame en nuttige voortduuring der oude en loffelijke correspondentie met de weleerwaerde classen van Nijmegen en Zalt-Bommel. Zij zal zich vereert rekenen met de presentie van den correspondenten der respective classen en bizonder daarin, dat zij zoo vroeg komen en zoo lang blijven als eenigsints mogelijk is. Terwijl de classis niet in gebreke zal blijven om 't advies der heeren correspondenten te vraagen en te hooren zelf voor dat der moderatoren.

Artikel 7. #Losmaaking van dominus Rutgers#
Stond op dominus Focco Knijphuizen V.D.M. te Ingen met vriendelijk verzoek, dat dominus Dirk Hendrik Rutgers, beroepen predikant in de Ooij en Persingen, van deze vergaadering behoorlijk mogte worden losgemaakt, vertoonende zijn eerwaerde acten van volmagt, de instrumenten van collatie en kerkelijke beroeping en de dimissie van dominus Rutgers van zijne gemeente te Ommeren.
Dit alles nagezien en in formae bevonden, heeft de eerwaerde vergadering geen zwaarigheid gemaakt om aan het verzoek van dominus Knijphuizen te voldoen en dominus Rutgers te dimitteren, gelijk zij doet kragt dezes. Echter met betuiging dat zulks doet met hartelijk leedwezen, dat gaerne gezien hadde dat dominus Rutgers, als zijnde tot hier toe een waerdig en beminnelijk lid van haar geweest, noch langer bij haar gebleven waaren. Dat zij derhalven den weleerwaerde heer Dirk Hendrik Rutgers alleen dimitteert uit berusting der herten in dezen weg der Goddelijke voorzienigheid en in de door dominus Rutgers opgegevene redenen van zijn eerwaerdens vertrek, welke voldoende zijjn gevonden. Dominus scriba is gelast zijn weleerwaerde een loffelijk testimonium ter hand te stellen. Dominus assessor heeft het een en ander dominus Rutgers aangezegt onder hartelijke en zeer gepaste uitboezeming der dierbaarste zegenwenschingen, hetwelke dominus Rutgers met een allervriendelijkst en teder afscheid en hartgrondige afsmeeking van 's hemels beste zegeningen over de eerwaerde vergadering heeft beantwoordt en is daarop uit deze hem lievende vergadering vertrokken.

Artikel 8 - 6. #Aankomst der heeren correspondenten#
Zijn plegtig opgehaalt en met overgifte van de handelingen hunner laastgehoudene classicale vergaderingen in deze vergadering verschenen de weleerwaerde zeergeleerde heeren Nicolaas Gerard Geistman V.D.M. te Winsen uit de classis van Nijmegen en Johannes Wesseling V.D.M. op Sint Andries uit de classis van Zaltbommel. Hebbende die heeren, na gepaste aanspraak en liefderijke heilbede door dominus praeses op dezelve wijze beantwoordt, zitting genomen.

Artikel 9 - 7. #Voorstel van dominus Cassius#
Berigtte dominus quaestor dat het nieuwe project van dominus Cassius nopens de kerkenvisitatie door de vergadering overgenomen de classicale wetten hadde geïnsereert, en blijft verder gearresteert dat de kerkenvisitatie volgens dat plan zal geschieden. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen