Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Acta classis van Tiel e.a. 1598-1644

Serie Classicale Transcripties deel 1

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit eerste deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de gecombineerde classis van Nijmegen met Tiel en Zaltbommel van 1598-1606, de gecombineerde classis van Tiel en Zaltbommel van 1606-1613 en de overgeleverde afschriften van de classis van Tiel van 1613-1644. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de oudste overgeleverde classicale acta en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe. In de jaren 1598-1644 was het Kwartier van Nijmegen vrij van de Spaanse overheersing en konden de classes samen met de politieke overheden vorm geven aan de opbouw van de gereformeerde kerk. De jaren 1612-1620 werden in het bijzonder gekenmerkt door de godsdiensttwisten tussen de remonstranten en contraremonstranten. In de jaren 1620 tot 1644 was de opbouw van kerk en classis feitelijk voltooid en konden zij zich verder ontwikkelen. In maatschappelijke zin waren de jaren 1598-1644 veelal jaren van rampspoed, zoals watersnoden en pestepidemieën. Tevens was er veel armoede onder de bevolking, hetgeen nog werd versterkt door de overlast veroorzaakt door rondtrekkende troepen van ruiters en knechten.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 425
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452656
  Datum publicatie : 01-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding

  Getranscribeerde tekst:
  Gecombineerde classes van Nijmegen-Tiel-Zaltbommel 1598-1606
  Gecombineerde classes van Tiel-Zaltbommel 1606-1613.
  Classis van Tiel 1613-1644.

  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit de vergadering van 19-04-1602:

4. Classis ordonniert dat articulus tertius van de voorgaende classicale acta achtervolget ende vollentogen worden. Ende also Hydoreus mochte comen te vertrecken eer het geschieden can, sal Hollingerus in sijn plaetse treden.

5. Petrus Montanus ende Joannes Brockhusius hebben classe geremonstriert dat sij haeren last achtervolget hebben aengaende de echte der dienaren in Nederbetouwe, articulo 5, ende hebben alles bevonden in goeder ordre ende gerustheedt.

6. Articulus 10 prioris classis iss van de broederen bevonden geëffectuert ende sal iedertijts bij de niewe aencomende dienaren achtervolget worden.

7. Classis ordonniert den kerckenraht te Niemegen ende Joannem Mulhovium, oick Petrum Montanum, om den jegenwoirdigen heeren Staten des Quartiers vergadert te Niemegen te remonstrieren de verdonckeringen der geestelicker guederen, verhaelt articulis 11.12.13.14.15.16. der voorgaender classicalen acten, ende bij den Quartier aen te houden, dat daerin geremedieert worde.

8. Sullen oick voornoemde deputeerden voorstellen de frauden die bi kerckengoederen geschieden, versoickende dat de kerckmeesteren in Over- ende Nederbetouwe tot reckening sullen gehouden worden te doen voor bijsondere des Quartiers commissariën hiertoe te ordonnieren.

9. Op den 18 articul des voorgaenden classis versoickt Wierus [Vorchtenius], dat hem voorschrivens gegeven worde aen gemeente tot Mauwrick om haer te bewegen tot volldoening van ’t gene sijluijden Wiero belooft hebben. Classis heeft dit verwilliget ende voorder gecommittiert Adamum Billichium ende Casparum Leonem met de gemeente hiervan eernstlich te handelen, oick den heere amptman om assistentie te versoicken. Sal oick den heere amptman door Vredaeum, mitsgaders die olderlingen van Thiel versoicht worden om eernstlick beveelschrift aen die van Mauwrick daerdoor sij tot de versoichte volldoeninge gedrungen worden.

10. Op het aenholden Henrici ab Hemert daerin hij versoicht weder toegelaten te worden in sijnen dienst tot Avesaet, iss hem daerop belast een propositie te doen. D'welcke hij gedelibereert hebbende niet en dorste aennemen wegen sijns onvermogenheedts . Also hij dan des hogen olderdomshalven tot den ministerio onbequam is so wert noch eens van classe becraftiget de dickgemaeckte resolutie. Ende is voorder besloten dat Broeckhusius in den dienst te Avesaet sal voortvaren, genietende de 80 gulden. Ende dat Hemert sick voort sal ontholden van allen kerckelicken diensten, levende in aller stillheed ende gerustheedt van de goederen die hij duslang heft genoten. ’t Welck hij met handtastinge dem praesidi ende gantscher versameling nae te volgen gelooft heft. Daerop classis besloten van den naesten synodo deses contracts confirmatio te voorderen. Oick Hemert acten te verleenen daermede hij van den naebueren niet gemolestiert worde. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen