€ 14,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Acta gedeputeerden classis van Tiel 1631-1710

Serie Classicale Transcripties deel 12

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit twaalfde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de originele overgeleverde handelingen van de classicale gedeputeerden over de jaren 1631-1645 en de rekeningen van de penningmeester over de jaren 1664-1710, in welke jaren ook werkzaamheden van de gedeputeerden worden benoemd. Hiermede wordt een inkijk gegeven in het interne handelen van de classis en hetgeen door haar binnen de kerkelijke gemeenten werd verricht. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  In deze jaren vallen twee zaken in het bijzonder op. In de eerste plaats de vele taken die door de classicale gedeputeerden werden uitgevoerd. Zij waren uitermate belangrijk voor de opbouw van de kerken en scholen. Ook was het oplossen van geschillen aan hen toevertrouwd. Een ander opvallend gegeven, dat uit de rekeningen van de penningmeesters tevoorschijn komt, is het bijzonder zwakke financieel beleid dat door de classis werd gevoerd. Door de jaren 1664-1710 heen blijkt telkens weer dat er geen beleid werd gemaakt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Verwacht had mogen worden dat de classis en de politieke overheden door middel van de toepassing van kerkelijk en wereldlijk recht orde zou hebben geschapen tot stabiliteit en consolidatie van de classicale financiën. Die verwachting vanuit de verwevenheid tussen kerk en politiek vanuit de reformatie is in deze periode niet te vinden. Het was meer ieder voor zich. De band tussen kerk en politiek was in elk geval in financieel opzicht duidelijk aan verval onderhevig.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 172
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452786
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 14,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit het begin van dit boek:

Acten der gedeputeerden van 't jaer 1631.

Deputati sijnd:
Bertramus a Laer.
Bernard Crusius.
Henricus Brinckman.

Den XII october hebben deputati bij de edele heern magistraet van Tiell aengehouden dat haer edelen end agtbaeren wilde een gunstige apostil verleenen op haer gedeputeerden remonstrantie wegen een jaerlicx subsidium tot de verpleginge der gecommitteerden end kerckelicke extraordinarisse commissiën etc. Hebben de edele herrn belooft te willen naesien haer geestelicke goedern end doen nae behooren.

Denselven dito hebben deputati Crusius end Brinckman in absentie herrn van Laern te Avezaet den kerckenraed doen leggen, de sake des scoolmeesters geëxamineert nae luijt haerer commissie. Heeft de scoolmeester belooft dese voorgeleijde poincten t' achtervolgen. Dat hij in eijgener persoon sal scoole houden, sick niet alle maendagen absenteren van deselve, sijn wijf in 't goede voornemen te verstercken van te doen ware publijcke bekentenis des geloofs in d' eerste visitatie, den koster Alart Frederijcks van sijn voorlesen contenteren; de ordre der schoole achtervolgen end van halff jaer tot halff jaer in den dienst nae bevindinge van comportement sal worden gecontinueert.

Op denselven dach op 't versoeck domini Neeffii, predikant tot Zoelen, hebben deputati serieuselijck vermaent Claess Broeckhuijsen wegen sijn begangene sonde, dat hij voor andere behoorde te toonen in 't verschijnen voor Godes aensechte waere berouw van gedachte grouwelicke sonde. Doch wat daerop gevolcht sij, sal in den classe van den leerar ter plaetse gehoort worden.

Den XVII october iss van Crusio ende Brincmanno overgelevert een request aen heeren amptman end ridderschap tot Tiell vergadert dat de broedern mochten verscoont worden van d' extraordinarisse uutsettinge in defecten end van te contributiën dess schorsteengelts. End alsoo een incident inviell bij 't adelijcke convent, hebben wij onss moeten ophouden twee dagen tot Tiell. End t' vergeefs mitss datmael niets gedaen konde worden bij de adelijcke vergaderinge hebben deputati ondertussen door siecte van hern Laern de sake heern Radeo gerecommandeert dat sijn eerwaerde onse last gelieve op haer te nemen end in d' eerste vergaderinge der edelen sick presenteren end een favorabel apostil met God verwerven. 't Welck sijn eerwaerde ooc goetwillich heefft gedaen.

Den XXXI october heefft Crusius domino Molitori aengedient dat de scoole moeste waergenomen worden tot Isendorn, off door hem ofte door eenen ander. Waerop dominus Molitor geantwoort, hij presenteerde sijnen dienst, doch dat den 1 november Sebastiaen van Tiel met sijnen soon tot Isendorn soude komen tot denwelcken sij alle genegen waren, der herr end naburen.

Den 1 november heeft Crusius hett apostil van den landtschrijver versocht wegen geroerde remonstrantie end bevonden dat de edele de broedern in 't collecteren des scorsteengelts souden oversien, doch dat men moeste ditselve bij de gedeputeerden des Quartiers versocken absolutelijck. Waerop Crusius met herr van Laer gesproken om met hern Goossen Dirickssen gedeputeerde van 't selve Quartier over te seinden een request aen 't selve. 't Welck geschiet, doch de edelen hebben het erste lidt van de verscooninge der extraordinarisse uutsettinge niet konnen accorderen, als blijct bij 't apostil hier annex.

Denselven dito heefft Crusius weder aengehouden bij de heern van Tiel wegen het subsidium.

Den XV november heeft Crusius vergeselschapt met heern Isaäco te Lienden het apostil van 't adelijcke gericht vertoont aen des ontfangers substituijt, hern Tijnagel, alssdat der predicanten schorsteenen niet souden gecollecteert worden. Dewelcke terstont aen de kant heeft gestelt N.B.

Den XXVIII november heeft Crusius ontfangen een missive van dominus Broeckhuijsen om den XXIX dito tot Doodeweert te willen verschijnen bij d' uutsettinge om voor te dragen wat in den classe wass gearresteert. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen