€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Congrue Portiën en Verzoekschriften 1660-1794

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe Congrue Portiën en Verzoekschriften 1660-1794

  Dit een en dertigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1660-1794 over de aanvullingen van de predikantstraktementen tot een bepaald vastgesteld bedrag, de zogenaamde congrue portie. Deze aanvullingen van de tekorten werden met name gevonden uit de hele stuiver van elke pachtguldens en een halve stuiver van elke gulden van de verpondingen, dus uit de reguliere belastingheffingen. De inkomsten van de predikanten waren niet slecht te noemen, want zij kregen jaarlijks 500 gulden in een enkele gemeente en 600 gulden in een gecombineerde of stadsgemeente. Niet elke predikant kwam voor deze aanvulling in aanmerking, daar er sprake moest zijn van noodlijdendheid, waarvoor niemand aansprakelijk kon worden gesteld. Opvallend is met name dat bepaalde predikanten die niet tot de "noodlijdenden" werden gerekend toch geregeld een toelage van het Ambt ontvingen. Dat betrof vooral de predikanten van Echteld en Eck en Wiel.
  Uit dit boek blijkt dat ook de kosters geregeld 25 gulden kregen uit de belastingheffingen en daarnaast nog 25 gulden uit de tertiën van de vicarieën, zoals in het volgende deel staat vermeld. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat zij vaak ook schoolmeester en/of secretaris waren en door de combinatie van functies een redelijk jaarsalaris kregen.
  Uit de inhoud van dit boek kan een goed inzicht worden verkregen hoe het Hoogadelijk Landgericht met de in het Ambt Nederbetuwe dienstdoende predikanten en kosters is omgegaan.
  In de voetnoten worden zaken verduidelijkt en worden de Latijnse rechtstermen en tekstgedeelten kort uitgelegd.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 410
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463456098
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.

  Inhoudsopgave:

  RAR/1040-474 Ambt, dijkstoel en polderdistrict Nederbetuwe:
  Extracten recessen Nijmeegse Kwartier betreffende de congrue portie van predikanten 1680, 1683-1684 (p.9).

  RAR/1040-476: Notulen vergadering ambtman en ridderschap van Nederbetuwe betreffende de toekenning van de congrue portie aan noodlijdende predikanten, de dato 12-03-1681 (p.14).

  RAR/1040-475: Uittreksel uit een verbaal gehouden door de commies Barthold Tros ter voldoening van de resolutie van het Kwartier van 14-11-1680 betreffende de supplementen van noodlijdende predikanten van 24-11-1681 (p.19).

  RAR/1040-479: Verdeling congrue portiën 1690-1705 (p.20).

  RAR/1040-480: Verdeling congrue portiën 1706-1715 (p.87).

  RAR/1040-481: Verdeling congrue portiën 1716-1740 (p.171).

  RAR/1040-482: Verdeling congrue portiën 1741-1781 (p.222).

  RAR/1040-483: Verdeling congrue portiën 1782-1794 (p.294).

  RAR/1040-478: Verzoekschriften voor de congrue portiën 1660-1754 (p.372).

  Naamregister (p.393).
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit betreft een gedeelte van de verdeling over het jaar 1701:

Verdeijlinge van den 11 januarij 1701.

Tegens den 1 januarij 1701 sijn tot de verdeijlinge der noodtlijdende predicanten congrue portie verschreven die welgeboren heeren Ottho van Wijhe, Heere tot Echtelt, Louis van Steelandt, Heere van Ubbergen, Reinard van Wijhe tot den Hul.

Wanneer verdeijlt sijn twe ordonnantiën in dato den 10 december 1700.
De eene slaande op den ontfanger Lidt de Jeude bedragende 1133- 4- 5
En d' andere op den ontfanger Cock monterende 1833-17- 0
Dus te samen 2967- 1- 5

Waaruijt omgeslagen ende op de respective ontfangeren geassigneert sijn de volgende posten tot supplement over den jaere 1700.

Den ontfanger Lidt de Jeude sal betaelen in minderingh van een ordonnantie in dato als boven uijtgedruckt ter somme van 1133-4-5 aan de predicanten van:
Hien en Dodeweert 420- 0- 0
Ommeren 380- 0- 0
Heusden 250- 0- 0
Isendoorn 75- 0- 0
Item tot betalinge der vacatiën over dese verdeijlinge gevallen 8- 4- 5
1133- 4- 5

Voorts sal den ontfanger Mattheus Cock in minderingh van een ordonnantie aan d' ander zijde deses gemeldt, ter somme van 1833 gulden 17 stuijvers, mitsgaders den overschot van ses hondert drie en vijftigh gulden seventien stuijvers twe penningen des voorleden jaers, ende dus te samen twe duijsent vier hondert seven en tachtentigh gulden veertien stuijvers twee penningen, betalen aan de predicanten van:
Ochten 275- 0- 0
Ravenswaeij 445- 0- 0
Rijswijck 125- 0- 0
Kesteren 350- 0- 0
Uijtmaackende 1195- 0- 0

Mitsgaders aan de costers van:
Echtelt 25- 0- 0
Ochten 25- 0- 0
Hien en Dodeweert 25- 0- 0
Heusden 25- 0- 0
Kesteren 25- 0- 0
Ommeren 25- 0- 0
Ingen, omdat voorleden jaer niet getrocken heeft 50- 0- 0
Eck 25- 0- 0
Maurick 25- 0- 0
Rijswijck 25- 0- 0
Ravenswaeij 25- 0- 0
Avesaet 25- 0- 0
Item voor vacatiën hierover gevallen 63-15-11
Dus 388-15-11
Ende in 't geheel 1583-15-11

Welcke een duijsent vijff hondert drie en tachtentigh gulden vijftien stuijvers elf penningen afgetrocken sijnde van de hiernaest bovengemelte somme van twe duijsent vier hondert seven en tachtentigh gulden veertien stuijvers twe penningen blijft over negen hondert drie gulden 18 stuijvers seven penningen 2487-14- 2
1583-15-11
903-18- 7
Waeruijt betaalt sal worden aan:
Dominus Brouwer 175- 0- 0
Dominus Barttens 262- 0- 0
De weduwe van dominus Hammius 300- 0- 0
Voor vacatiën 90- 0- 0
Aan Cranenburgh 30- 0- 0
857- 0- 0

903-18- 7
857- 0- 0
Dus schiet over ses en veertigh gulden 18 stuijvers seven penningen 46-18- 7

Den welgeboren heeren amptman tenselven daege mede verschreven hebbende die oock welgeboren heeren Ottho van Wijhe, Heer tot Echtelt, ende Arndt Jan Vijgh tot de Woerdt om in gevolge de resolutie ende commissie van den 24 maii 1700 te examineren ende vervolgens disponeren over de requesten met bijgevoeghde reeckeningen van dominus Hammius, dominus Bartens en dominus Brouwer.

Is na verlesingh ende overwegingh van de beswaernissen door dominus Brouwer ten reguarde van desselfs pastorije overgelevert om sonderlinge ende extraordinaire redenen gunstigh geaccordeert en dese reijs sonder eenige consequentie toegeleijt een somme van hondert vijff ende seventigh gulden.

Ende wat belanght de weduwe van dominus Hammius, daarop is bij haar welgeboren goedtgevonden tot extinctie van alle desselfs pretensiën, so van ongelden als andersints, over de jaeren van 1698 tot 1701 inclus eens toe te leggen de somme van drie hondert gulden, met expresse vermeldinge van niet meer uijt de supplementen te sullen profiteren en dat na 't beroep van een ander predicant over een seecker tantum jaerlicx sal worden geconvenieert, waartoe gecommitteert blijven welgemelte heeren van Echtelt ende Vijgh.

Verder geëxamineert sijnde den overgeleverden staat van de pastorijenopkomsten ende lasten tot Echtelt over de jaeren 1698, 1699 en 1700, is aan dominus Barttens tot extinctie van alles 't geene sijn waarde over de bovenstaande jaeren soude konnen eijsschen, geaccordeert ende eens toegeleijt twe hondert twe ende sestigh gulden. Sijnde verder tusschen haar welgeboren ende dominus Barttens versproocken ende overkomen, dat sijn waarde ses aftereen naarvolgende jaren ider jaer uijt de supplementen sal profiteren ende genieten de somme van een hondert vijff en twintigh gulden sonder meer. Sullende na expiratie van gemelte ses jaeren naarder worden geconvenieert.
---------- ×
SERVICE
Contact
 
Vragen