€ 14,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat 1802-1809

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Gerichtssignaat
  1802-1809

  Dit zestiende deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe binnen de banken van Kesteren en Zoelen vanaf 1802 tot en met 1809. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit gerichtsboek sluit niet direct aan op het vorige deel. Uit het begin blijkt dat op 8 november 1802 op grond van een besluit van het departementaal bestuur van Gelderland het gericht van het Ambt Nederbetuwe opnieuw werd geïnstitueerd. Opvallend in de Franse tijd is de samenstelling, namelijk bijna geen riddermatigen. Voorwaarde was wel de (oude) gegoedheid van 10.000 gulden en dat men de ouderdom van vijf en twintig jaren had bereikt en met geen van de andere leden tot in de derde graad van bloedverwantschap of zwagerschap bestond.
  In de Franse tijd is het gerechtelijk systeem diverse keren veranderd. Dat hield onder meer in dat de ciminele zaken werden overgeheveld naar een Hof van Justitie. Wat resteerde was de behandeling van civielrechtelijke zaken en de uitvoer van allerlei besluiten die door de politieke besturen werden opgelegd. Hierdoor functioneerde het gericht meer als een ambtsbestuur met enkele juridische bevoegdheden. De inhoud van dit boek behelst derhalve de behandeling van civiele zaken en het afhandelen van verzoeken. Het boek is erg onvolledig. Van veel zaken zijn slechts fragmenten of sententies opgenomen. Wel werden de mondelinge pleidooien uitgeschreven. Dit geeft een redelijk inzicht in hoe de rechtspraak in die dagen werkte en op welke bronnen men zich baseerde. In de voetnoten zijn zowel de bronnen als de rechtsgeleerden en hun werken zo veel als doenlijk nader beschreven.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 113
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455756
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 14,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Een gedeelte uit het jaar 1804:

Extraordinaire gerigtelijke vergadering gehouden in de ambtskamer te Tiel op dingsdag den 17e januarij 1804.

Praesentibus: ambtman Samuel van Lijnden, Johan Diederik van Leeuwen, Roelof Cornelissen van Maurick, Dirk Jacobus van Dam, Cornelis van Wijk, Adrianus Johannes Hogendijk van Domselaar, Maurits de Bruin junior, landschrijver Dijckmeester.

De ambtman de leden deze vergadering composerende voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt hebbende, heeft vervolgens voorgedragen, dat meester Jacob Diederik van den Steen zijne dimissie als lid van dit gerigt verzogt en bekomen hebbende door het Departementaal Bestuur van Gelderland bij resolutie van den 17e september laatstleden in desselvs plaats was benoemd en aangesteld de burger Adrianus van Riemsdijk junior. Dat hij wijders bij gemelde resolutie was geauthoriseerd om voornoemde Adrianus van Riemsdijk in opgemelde qualiteit in eed te neemen en in functie te stellen, dog daaraan niet had kunnen voldoen, vermits dezelve gedeclareerd had in dit Ambt niet gegoed te zijn ter waarde van tien duizend gulden, welke gegoedheid nogthans bij het 124 articul van 't Departementaal Reglement met opzigt tot de leden dezer vergadering wel uitdrukkelijk wordt gerequireerd. Dat egter alvorens hiervan aan het Departementaal Bestuur berigt te geven hij vermeend had het gunt voorschreven ter kennisse van deze vergadering te brengen en de leden te verzoeken hunne consideratiën deswegens aan hem te communiceeren. Waarop dezelve eenparig hebben gedeclareerd de genomineerde perzoon hun ten hoogsten aangenaam te zijn, dog tegelijk te penetreeren de zwarigheeden om denzelven als lid van deze vergadering in eed te neemen en mitsdien ten deezen opzichte met den ambtman in een gevoelen te verseeren.

Op requeste van Jacoba Willemina de Ven, weduwe en boedelhoudersche van wijlen Jacobus de Jong, wonende binnen Tiel, als moeder en legitime voogdesse haarer minderjarige zoon met wijlen haar gezegde man in egte erwekt, met name Willem de Jong, geevende daarbij te kennen, dat suppliante, in gemeenschap met haar gemelde kind, van de heer Peter van Galen, mede te Tiel wonende, had aangekogt een huis en erve staande en geleegen in de Westluidensestraat binnen de stad Tiel, aan de eene zijde Pitlo en aan de andere zijde Dirkse, ofte wie etc., en dat voor een somma van f. 1650-:-:. Dat suppliante, tot voldoening dier koopspenningen geen gelden voorhanden hebbende, te raden was geworden een stuk haarer in gemeenschap beseeten wordende ongereede goederen te verkopen en daartoe het beste en geschikste geoordeeld had ongeveer vier morgen land in de Bredematen met de halve Broeksteege aan 't Middelpad onder Rijswijck, ten einde uit de koopspenningen daarvan te provenieeren of voor zo verre dezelve strekken voorgemelde f. 1650-:-: te betalen. Dan vermits zodane aliënatie voor zo verre de gemelde minderjarige aangaat buiten consent van dit landgericht als territoriale oppermomboiren niet mogte geschieden, zo versogt suppliante, dat dit gericht, voor zo verre den minderjarigen aangaat, geliefde te verleenen consent om 't meergemelde land te mogen verkopen en daarvan na costume locaal aan den koper transport te doen.
Heeft het gericht het versoek van suppliante, bij dezen requeste gedaan, geaccordeert en dezelve tot de gelibelleerde verkoping geauthoriseert, mits de penningen ten meesten voordeelen van den onmundigen geëmploijeert worden.

Ingekomen de requeste van Janus Hak, wonende te Hagesteijn, in qualiteit als oom en door den gerechte der hooge en vrije heerlijkheid Tienhoven in den jaare 1790 met en benevens Cornelis Hak (thans overleeden) aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Arij Hak bij Neeltje Hak in echte verwekt, daarbij te kennen gevende, dat onlangs onder 't kerspel Asch was overleeden des suppliants pupillen grootmoeder Agneta van Renswoude, weduwe van Cornelis Hak, nalatende voor haare eenige en universeele erfgenaamen voor ⅓ portie de voornoemde onmundige kinderen. Dat wijders suppliant qualitate praedicta benevens de verdere erfgenaamen genoodzaakt waren geweest om zekere drie morgen weijland gelegen onder Ravenzwaaij te verkopen, ten einde uit de penningen daarvan provenieerende de schulden des boedels te betaalen en den boedel te brengen tot liquditeit. Dat nogthans zodane verkoop ten reguarde der onmundigen buiten kennis en goedvinden van 't gerigt niet valide konde geschieden. Versoekende suppliant dienvolgens, dat het gericht gemelde verkoop, voor zo verre de portie der in deze gemelde onmundigen aangaat, geliefde te approbeeren. Meede geleezen 't appoinctement op dezen requeste door den ambtman verleend de dato 11e julij 1803, waarbij het gedane verzoek provisioneel geaccordeerd en de verkoop geapprobeerd worde, mits supplianten de nadere approbatie bij de eerste gerigtsdag verzoeken.

Heeft het gericht het verzoek van den suppliant geaccordeerd en dienvolgens het provisioneel appoinctement van den ambtman in dato 11e julij 1803 geapprobeerd en geratificeerd, zulks doende bij deesen.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen