Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1607-1610

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit zesde deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe vanaf 1607 tot en met 1610. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  Dit gerichtsboek omvat een periode van vier jaar en sluit direct aan op het vorige deel. Het boek bevat verschillende handschriften, waardoor met name veel persoons- en perceelsnamen op zeer diverse wijzen worden weergegeven. Tevens is opvallend dat de stukken regelmatig kris-kras door elkaar staan, dus niet op datum.
  De inhoud varieert van rechtszaken over geringe bedragen tot en met gevallen van doodslag en moord. Er is dus sprake van civiele en criminele rechtspraak. Deze diversiteit kan hier niet in enkele woorden worden weergegeven, waarom kortheidshalve verwezen wordt naar de inhoud zelf. Het is wel opvallend dat er weinig vonnissen zijn opgenomen ten aanzien van de criminele rechtspraak. Mogelijk zijn die apart genoteerd, zoals uit diverse apart bewaard gebleven criminele procesdossiers duidelijk is. Ook voor wat betreft de civiele zaken zijn er maar weinig volledig uitgeschreven, daar voor de grote zaken aparte dossiers werden aangelegd. Reden dat in dit boek veelal wordt verwezen naar de geschriften die werden ingeleverd "ut in scriptis". Desalniettemin blijft er voldoende informatie over om een beeld te kunnen vormen van de rechtspraak in deze jaren, zeker daar door het hoogadelijk gericht geregeld nadere aanwijzingen werden gegeven over de wijze van rechtsgang, zoals in februari, maart en oktober 1607.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 275
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455411
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 17,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit zijn de eerste twee bladzijden van het boek:

Den XVIIIen januarii 1607.

Die edell und erenthfesthe Diederick Viegh, Heer tott Zoelen, amptman und richter in Nederbetouwe in statt und vanwegen des Furstendombs Gelre und Graeffschaps Zuthphen, hefft upten 18en januarii anno 1607 to goeder tijt to voermiddach wes 10 uren die Kesterensche banck (nha voergaende behoerlicke bancke publicatie) binnen Tijell gespannen und sich in alles bedongen watt sijn edele van rechtz wegen und nha alder gewoenten schuldich was t’ doen, om alsulcke claronge van zekere wedersprake sententiën, als herbevoren gewesen tuschen Huijbertt Claessen und Anthonis Gaertsen, keirckmeijsteren tott Zoelmonth, aenleggeren und eijschers aen een- und Johan Hermensen und Huijbertt Jaspersen verwerderen anderdeels. Anthonis Tingnagell, als volmechtich sijn moder Anna van Leuwen, weduwe Joesth Tingnagell, aenlegger aen een- und Arick Jacobsdochter, weduwe Cornelis Claessen die Moilre, verwerdersche anderdeels. Und Johan de Kemp aenlegger aen een- und Arijken Roloffsen, weduwe zaliger Johan Dericksen, verwerdersche anderdeels. Presentibus ridderschappen Ottho van Wijhe, Heer tott Echtelt, Arndt van Bueren, Drosth ter Lehede, Carll Viegh, Heer tott Zoelen und Ubbergen, Johan van Goltsteen, Lodowick van Brakell, Johan van Bronckhorst, Derick van Eick, Johan van Bemmel, Steven van Rumelaer, Adriaen van Drueten, Derick van Brakell, Jacob Bott van der Ehem.

Die edell und erenthfeste Diederick Viegh, Heer tott Zoelen, amptman und richter in Nederbetouwe in statt und vanwegen als boven, claertt nha sijne beste wetenschap und vijff sinne in saeke tuschen Johan Hermansen und Huijberth Jaspersen appellanten ter eenre und Huijbertt Claessen und Anthonis Gaertsen, keirckmeisteren tot Zoelmont, geappelleerden anderdeels, datt bij die ridderschappen well gewesen und bij die appellanten die claronghe t’ onrecht beroepen. Dit selve hebben die ridderschappen mede voor recht geclaertt. Compenserende die costen van desen als oock van die voergaende.

Die edell und erenthfeste Carll Viegh, Heer tott Zoelen und Ubbergen etc., vanwegen sijn vader den edell und erenthfesten Diederick Viegh, Heer tott Zoelen, amptman und richter in Nederbetouwe gesubstitueertt, claertt nha sijne beste wetenschap und vijff sinne in saeke tuschen Anthonis Tingnagell, volmechtich sijn moder Anna van Leuwen, weduwe zaliger Joest Tingnagell, aenlegger und appellant ter eenre und Arick Jacobsen, weduwe zaliger Cornelis Claessen die Moilre, verwerdersche und geappelleerde anderdeels, datt bij die ridderschappen waell gewesen und bij den appellant die claronge t’ onrecht beroepen. Ditselve hebben die ridderschappen mede voor recht geclaertt. Condemnerende den appellant in de costen van desen.

Also amptman und ridderschappen in die beroepene claronghe van Arijken weduwe zaliger Roloff Dericksen aen een- und Johan die Kemp etct. anderdeels zwaricheijtt vinden, hebben parthijen voer sich beschreven und voergehalden datt sij sich mijtt malckanderen in vrundtschappen verglecken und accorderen sollen, und daerto gecommetteertt Lodowijck van Brakell, Golsteen, Rumelaer und Soelen binnen den tijtt van een maendt, onvercortt een ieder sijns goed recht. So die vrundtschap niet treffen wordt, haldende also die uterongh van die claronge in sursancij wes ten naesten.
#Petit copiam #

Up voerbreng Matthijs Jacobsen volmechtich van Huijberth Jaspersen und Johan Hermansen als appellanten contra die keirckmeijsteren van Soelmondt geappelleerden up die sententie den 30e maii anno 1606 gewesen, om to moegen inbrengen nijhe stucken und beweis to bewerongh oere intenti, erkennen die ridderschappen, datt ghener der parthijen enige meher stucken sullen moegen inbrengen dan watt montlicke bericht und schrifftelicke deductie tott elucidatie der voeringebrachte stucken und schrijfftueren. Und watt voerens nieth autenquick ingebrocht nha de sententij nieth sullen moegen inbrengen.
----------

Den XIXen januarii 1607.

#Aenspraeck#
Rijck Sandersen spreckt aen mit recht tuschen pandongh ende pandtkerongh Gheridt Jacobsen van Eijck voor de somme van negen ende dartich gulden guede berekende schuldt, ende voor den schaden mit recht. Ende bedinght hiermede sijn wacht.

#Replijcque#
Anthonis Tijnghnagel, als volmachtich heeren Robbert van Lijenden etc., heft sijn replijcque ingebrocht contra Willem Cornelissen Bacxkamp pro ut in scriptis.
Ad proximam.

#Aenspraeck#
Henrick van Grootfelt spreckt aen mit recht tuschen pandongh ende pandtkerongh Steven Verbrugh Hermansen voor die summa van hondert daelder, allet ter goeder rekenongh, affslaende dat daerop betaelt, hercommende van gehaelde waer und verteerde costen, und voorts voor den schaden mit recht. Und bedinght hiermede sijn wacht.

#Aenspraeck#
Walraven Woltersen cum socio , als gebruijcker van sekere hoffstadt ende lande gecomen van zaliger Peter Sas Walravensen ende Jacoba Jacobsdochter echteluijden etc., spreken aen met recht tuschen pandongh ende pandtkerongh Steven Petersen ende Gaugen Peter Sasdochter echteluijden, woonende tot Huesden, als erffgenamen haeres voornoempte vaders ende moeders etc. pro ut in scriptis. Ad proximam. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen