Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 18,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1636-1646

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit tiende deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe vanaf 1636 tot en met 1646. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  Dit gerichtsboek sluit direct aan op het vorige deel. Het boek bevat verschillende handschriften, waardoor met name veel persoons- en perceelsnamen op zeer diverse wijzen worden weergegeven. Tevens is opvallend dat de stukken regelmatig kris-kras door elkaar staan, dus niet op datum. Een ander opmerkelijk gegeven is dat veel dagen worden weergegeven door heiligendagen, al werd dat rond 1640 minder.
  De inhoud van dit boek varieert van rechtszaken over geringe bedragen tot en met gevallen van doodslag en moord. Er is dus sprake van civiele en criminele rechtspraak. Al werden veel zaken summier beschreven, er blijft voldoende informatie over om een beeld te kunnen vormen van de rechtspraak in deze jaren. Opvallend is het gegeven dat criminele zaken, als steek- en vechtpartijen soms civiel werden afgedaan met betaling van smartegeld en de medische kosten.
  Gelet op de oorlogssituatie werden de zittingen doorgaans gehouden binnen de stad Tiel, met uitzondering van een zitting in oktober 1636 te Maurik.
  Dit boek biedt ook informatie over de rechtsgang. Op 6 juli 1640 vroeg het gericht een nadere interpretatie bij de Landschap in een zaak die al volschreven was. Zelf bepaalde de rechtbank op 20 november 1643 dat de procesvoering diende te geschieden in termijnen van 6 tot 6 weken. Op 5 mei 1645 volgden nadere bepalingen omtrent het versnellen van de procedures.
  Al met al een rijke bron.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 411
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455459
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  Ileiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 18,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de zitting van augustus 1637:

In de proceduir desen gerichte met pandonge aenhengich gemaeckt sijnde bij Adriaen Willemsen ende Oth Jacobsen, als kerckmeijsters in der tijdt tot Ochten, aenleggeren ter eenre ende Margriet Adriaenssen, weduwe van zaliger Cornelis Huijbertsen, verweerdersche ter andere zijden wijsen die ridderschappen, dat de verweerdersche gehouden sal sijn d' aenleggeren op te leggen ende te betaelen mette costen van rechte.
#Petit copiam#

#Aenspraeck#
Floris Lambertsen spreeckt aen met recht tuschen pandongh ende pantkerongh Cornelis Borgarts voor de somme van dartich gulden als reste van meerder somme, hercommende van weijgelt, ende voorts voor costen ende schaden met recht ende bedinght hiermede sijn wacht.

#Constitutie#
Johan Heij constituit Lucas Jansen in omnibus etc.

#Aenspraeck#
In sake van den weledelen heere Arndt Vijgh, Heer tot Soelen, amptman ende richter in Nederbetuwe ter eenre ende Henrick Gerrit Cornelissen ter andere zijden, 't gericht gesien d' aenspraeck ende d' conclusie daerbij genomen van den heeren aenlegger ende 't andtwoort van den verweerder, doende recht, modererende den eijsch ende d' conclusie van den heeren aenlegger, condemneert den verweerder in d' amende van XXV goltgulden wegen het schieten ende vangen van duijven, ende in de costen van rechte.

Tusschen pandongh ende pandtkerongh van Ghijsbert de Rijck, als momber van zijn zaliger broeders Gherardt Sloot genaempt Crom onmundige nagelaten kijnderen, aenlegger ter eenre ende Cornelis Borgarts verweerder ter andere zijden wijsen die ridderschappen, dat de verweerder sal gehouden wesen den aenlegger in qualite voorschreven de geëijschte pennongen (affslaende 't geene daerop bewijsselick is betaelt) op te leggen ende te betaelen mett de costen van rechte. Doch reserverende den verweerder sijn recht op sijne medeborgen om 't selve te institueren soo zijnen goeden raedt gedragen sal.
In sake desen gericht voorgecommen van Wilhem de Haes requirant ter eenre ende Henrick ende Elisabet de Jongh gerequireerden ter andere zijden, gesien die deductie bij den requirant overgeleijt ende daertegens de memoriën van den gerequireerden, 't selve gericht alles wel rijpelick geëxamineert ende overwogen, oock daerop gehadt hebbende advis van rechtzgeleerden, ontseijt den requirant sijnen eijsch ende maintinerende, stijvende ende sterckende ter contrarie den gerequireerden, verclaert dat die requirant niet vorder sal zijn berechticht tot die possessie van de goederen bij Hadewich Schuller, weduwe van zaliger Jacob van den Steenhuijs, nagelaten, als tot den quota van een gerechte seste part. De costen van dese proceduire leggende tot lasten van den requirant tot taxatie ende moderatie deses gerichts.

Naer verlesene aenspraeck van de weduwe ende kijnderen ende erffgenamen van zaliger Adriaen Deijs van Voorn aenleggeren ter eenre ende andtwoordt van Jan Goossensen verweerder ter andere zijden, 't gericht gesien den rentebrieff uut crachte van dewelcke geageert wordt, ende daerop ende voorts op alles gelet zijnde, doende recht, condemneert den verweerderen aen de aenleggeren de geëijschte pennongen op te leggen ende te betaelen mette costen van rechte.

#Aenspraeck#
Jan Vuller spreeckt aen met recht tuschen pandongh ende pantkerongh joncker Joost van Stepraedt voor de somme van LXXIII gulden ende twee stuvers hercomende van gehaelde wijnen, vermogens rekenboeck ende voor den schaden met recht. Ende bedinght hiermede zijn wacht.

#Aenspraeck#
Cornelis Jansen Udo spreeckt aen met recht tuschen pandongh ende pantkerongh Henrick Henricksen voor de somme van LXXVII gulden hercommende van coop ende leverantie van een peerdt in den jare 1636 ter goeder rekeninge, ende voor den schaden met recht. Ende bedinght hiermede zijn wacht.

#Aenspraeck#
Jan van Vincelaer spreeckt aen met recht tuschen pandongh ende pantkerongh Willem Guerdtsen om te hebben alsulcke brieven, waermede den verweerder sekere hoffstedeken ende eenen acker landts daeraen gehorende in eijgendomb heeft becommen, gelegen tot Maurijck opte Corte hoeff, bepaelt vermogens coopcedulle daervan zijnde. Welcke hoffstedeken den verweerder aen den aenlegger heeft vercoft ende de coopspennongen daervan ontfangen voor ende aleer hij selffs betaelt ofte opdracht hadde. Oock mede dat de verweerder sal gehouden wesen te bewijsen met de handt van dengeenen daer hij 't selffde affgecoft heeft, dat de vercoperen ten vollen zijn betaelt ende niet ter quader trouwen daeruut wederom gevesticht, ofte compt den aenlegger daerbij t' schaden de somme van sestien hondert gulden, dewelck hij voor de hoffstedeken heeft betaelt, onbewaert zijnde, vermogens acte van pandonge ende segel ende brieff daervan zijnde ende hierbij inbedingende, ende voor costen ende schaden met recht. Ende bedinght hiermede sijn wacht.

Gelooft binnen een maent t' andtwoorden op versteck.

#Vooroordel#
Tellicht.

#Andtwoordt#
Evert Jansen tot Heusden verweerder contra Wolter van Brenck aenlegger ut in scriptis.

#Oordel#
Everardt de Cock van Oppijnen.

#Replicq#
Coenraedt van Heteren verweerder contra Jacob Samuelsen aenlegger ut in scriptis. Ad proximam.

#Aenspraeck#
Jan Vuller, als volmachtich van Peter Gerritsen, soldaet onder de compagie van capiteijn joncker Johan van Weelderen, spreeckt aen met recht tuschen besaet ende ontsaet Toenis van Grootfelt vermogens acte van besaet ende bescheijdt daerbij annex hierbij inbedingende ut in scriptis.
Ad proximam. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen