€ 16,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Zoelen 1614-1661

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Gerichtssignaat Bank Zoelen
  1614-1661

  Dit twintigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe binnen de bank van Zoelen in de jaren 1614 tot en met 1661. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  Dit boek sluit niet direct aan op het vorige, dat eindigde in het jaar 1604, maar de reden daartoe is onbekend. In tegenstelling tot de voorgaande delen is er bij dit boek sprake van een echt gerichtssignaat. De bank van Zoelen behandelde principaliter de rechtszaken van de kerspelen Zoelen en Kerk- en Kapel-Avezaath. De gerichtsdagen van deze bank werden gewoonlijk te Zoelen gehouden, maar voor 1653 ook geregeld te Tiel. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met de moeilijke periode. De oorlogsomstandigheden zijn met name op te maken uit het gegeven dat diverse gerichtsdagen plotsklaps werden afgebroken en de zaken rond de inkwartiering van ruiters en soldaten. Er is geen sprake van een vaste vergaderstructuur, want kennelijk werden de gerichtsdagen meer gehouden naar behoefte of mogelijkheid dan volgens een vastgestelde orde. De klaringszaken werden naar gewoonte op zondag of maandag gehouden. Opvallend is de onvolledigheid bij de beschrijving van de bankspanningen, waardoor niet goed zicht kan worden gekregen op de ridderschappen die al dan niet aanwezig waren.
  De inhoud van dit boek behelst zowel criminele als civielrechtelijke zaken, die meestal beknopt zijn weergegeven door landschrijver Henricus van Benthem. De in 1653 aangestelde nieuwe landschrijver Joachim Foijert schreef wat uitgebreider, waardoor beter zicht op de rechtsgang kan worden verkregen.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 281
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455794
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 16,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de zitting van 20 juni 1622:

#Aenspraeck#
Idem spreeckt aen mit recht tuschen pandongh ende pandtkerongh Ghijsbert Huijberts voor XII gulden hercommende deels van verteerde costen ende deels van des landts middelen ende oock van verdient loon, ter goeder rekeningh, ende voor den schaden mit recht. Ende bedinght hiermede sijn wacht etc.

#Aenspraeck#
Claerbert de Jongh, als gemachtichde van de eerwaerde ende weledele heeren jonckher Johan van Boeckholdt, domheer des Stiffts Ludick, spreeckt aen mit recht tuschen besatongh ende ontsatongh Cornelis de Jongh der rechten doctor, als gestelde curator over den boedel van Balthazar van Rossum, ut in scriptis.
Ad proximam.

Aerdt Roeloffsen Suer, woonende tot Avesaet, heeft in iudicio overgegeven ende belooft te betalen Peter Thijnagel ende Anneken Tijnagels 't geene daervoor hij van denselve op huijden is aengesproken, mitte costen van rechten, een maendt voor Victoris naestcommende. Bij faulte van dien alle zijne goederen daervoor te wesen verwonnen ende deselve pennonghen daeraen met coopbiedonge te verhalen. Daervan hij comparant sich alsoo betuijcht gegeven heeftt.

#Duplicq#
Cornelis de Jongh der rechten doctor, als curateur van den desolaten boedel wijlen Balthazar van Rossum, verweerder contra joffrouw Margarete van Boeckholt, weduwe van Rossum, eijschersche, ut in scriptis.

#Oordel#
Johan de Cock van Oppijnen tot Avesaet.

#Duplicq#
Cornelis de Jongh, in qualite voorschreven, heeft sekere duplicq tegens Everardt van Stavorden, der rechten doctor, aenlegger, ut in scriptis.

Gesien den eijsch van twaelff carolus keijsersgulden, goedt van golt ende gerecht swaer van gewichte, binnenjaersche rente ende van twee achterstedige jaren van dien bij Johanna Schullen, weduwe van zaliger Jacob de Haes, eijschersche tegens Willem Suirmondt verwerder gedaen ende 't andtwoordt van den verweerder, 't gericht gelet op den teneur van den rentebrieff, uut crachte van dewelcke wordt geageert, daerop nagesien 't placcaet van de Landtschap den 17en novembris 1602 op den valeur van den gelde gemaeckt, condemneert den verweerder de geëijschte renten aen de eijschersche te betalen, te weten voor den carolusgulden voorschreven eenen gulden ses stuvers thien pennonghen, ende compenseert der costen.

#Duplicq#
Cornelis de Jongh der rechten doctor, gestelde curateur over den desolaten boedel van Balthasar van Rossum, als verweerder persisteert bij andtwoort in plaets van duplicq tegens capiteijn Walsdorffer eijscher.

#Oordel#
Heese.

In den processe voor desen gerichte geïnstitueert bij Jan Jacobsen van Venraij, als gemachtichde van sinjeur Theodore de Marselle voor hemselven ende als man ende momber van joffrouw Anthonetta Schagen sijn huijsfrouwe, eijscher ter eenre ende joffrouw Margareta van Boeckholdt, weduwe van wijlen Balthazar van Rossum, originele verweerdersche ende na vervolcht bij Cornelis de Jongh der rechten doctor, als van den edele Hove van Gelrelandt gestelde curateur over den desolaten boedel van den voorschreven Rossum, ende alsulcx nu verweerder ter andere zijden, gesien de besatonge, aenspraeck, andtwoort, replicq ende duplicq mitte bewijsstucken daerbij overgelevert, 't voorschreven gericht op alles daerop te letten stonde gelet, doende recht, verclaert bij den eijscher een goede besaet ende daertegens een quade ontsaet gedaen te sijn.

't Gericht gehoort de questie van Alardt Fredricksen, als maender van de defecten ende amptzschulden lest op Avesaet uutgeset, eijscher eens ende Gerridt Hueff, beclagende bij de voorschreven uutsettonge beswaert te sijn, verweerder anderdeels heeft gecommitteert ende geauctoriseert jonckheren Johan de Cock van Oppijnen tot Avesaet ende Wilhem van Heese, om binnen den tijdt van veertien dagen 't different te verhooren ende 't selve te liquideren mit frundtschap. Soo niet, sullen oer edelen in der sake doen ende uutspreken na rechts behooren, welcx van alsulcke weerden wesen sal, off 't selve bij 't gericht gedaen waer.

In de sake van joffrouw Anna van Gent, soo se procedeert, eijschersche ter eenre ende joffrouw Margareta van Boeckholdt, weduwe van, van wijlen Balthazar van Rossum, origiele verweerdersche ende na vervolcht bij Cornelis de Jongh der rechten doctor, als gestelde curateur over den desolaten boedel van den voorschreven Rossum, ende alsulcx nu verweerder ende excipiënt ter andere zijde, gesien d' aenspraeck, exceptie, replicq ende duplicq daerop gevolcht mitte hetgeene daerbij overgelevert, 't gericht op alles gelet, admitterende d' exceptie ende doende recht ten principalen verclaert d' eijschersche ende geëxcipieerde, soo se procedeert, niet ontfanckelick ende condemneert deselve in de costen tot taxatie des gerichts.

Johan van Meerten constituit voor den heeren amptman etc. Cornelis Seldents in omnibus ad lites sub stilo communi cum ratificatione . Actum voor gerichtzluijden Thoenis Jansen ende Dirrick Otten den IIIIen martii 1622.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen