€ 15,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Resolutieboek 1710-1751

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe Resolutieboek 1710-1751

  Dit zeven en twintigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe omvat het resolutieboek van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1710-1751 en heeft daardoor gedeeltelijk een overlap met het voorgaande boek. De inhoud van dit resolutieboek is zeer divers. Het aantal dijk- en polderzaken is vrij groot. Er was sprake van veel koude winters, kruien van ijs en overstromingen, met name bij Ochten en Hien en Dodewaard. Vooral de jaren rond 1740 vroegen daarom veel investeringen. In die periode waren er veel problemen met burgemeesters van de dorpen en de magistraat van Tiel, waarbij zelfs de hulp van de Prins van Oranje als erfstadhouder werd ingeschakeld. Voorts komt aan de orde een diversiteit aan (gerichtelijke) zaken, met name verzoekschriften en afdoeningen daarvan, zowel door particulieren als kerken. Veel stukken behelsen financiƫle aangelegenheden, zoals belastingzaken en allerlei heffingen. Tevens de aanstelling, reglementering en rekeningen van collecteurs. Het vergeven van praebendes uit de kloostergoederen van Opheusden is iets wat regelmatig terugkomt en waarbij vooral de dochters van de leden van het gericht werden bedeeld. Er zijn reglementen opgenomen voor het houden van toezicht op het maken van de straten en stegen, maatregelen voor de jacht, bestrijding van vossen en otters, en hoe om te gaan met vondelingen. Voor wat betreft de interne zaken van het Hoogadelijk Landgericht komt onder meer de ambtmannie aan de orde. Tevens de waarneming van het ambt van landschrijver, waartoe in 1719 een reglement of ambtsinstructie werd vervaardigd. Er wordt aandacht geschonken aan de aanstelling en werkzaamheden van wachtmeesters en andere beambten. Kortom, dit boek geeft een aardige inkijk in het reilen en zeilen van het gericht. In de voetnoten worden zaken verduidelijkt en worden de Latijnse rechtstermen en tekstgedeelten kort uitgelegd.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 179
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463456050
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 15,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de vergadering van 6 december 1723:

Haer hooghwelgebooren hebben geresolveert, dat in val het Hof provintiaal onvermoedelijck met de saaken van Christiaan Bossee en Jacob van Utregt, wegens de citatie ten Hove tegens het hooghadelijck gericht van de Soelense banck mogt voortvaeren en geen reguard nemen op de missive door haer hooghwelgebooren op dat poinct geschreeven, waerbij gecommuniceert is, dat haar hoogwelgebooren in haare jurisdictie beswaart sijn en dat in gevolge den 13 articul van de Cantcelerijeordre die saak tot de naaste Lantschapsvergaedering moet blijven in staat.

Dat in soodane val den lantschrijver geaucthoriseert word met communicatie van den heere amptman, ter ordonnantie van haar hooghwelgebooren een brief aen 't Hof te schrijven en daerbij in civile termen op 't cierlijxs tegens den voortganck te procedeeren met meldinge, dat haar hooghwelgebooren niet sullen kunnen afweesen om op aanhouden van partijen die saack alhier sijnen voortganck te sullen doen gewinnen.

En alsoo de heeren van den Hove hebben cunnen goetvinden de tweede en derde peremptoire citatie te verleenen tegens den 17 februarij 1724, soo is door den lantschrijver in gevolge de voorstaande resolutie den volgende missive gedepescheert en overgesonden, luijdende als volgt:

Weledele en weerde, wijse, seer voorsienige en discreete heeren,
Nadat ons was kennisse gegeeven door eene missive van u weledele en weerde in dato den 5 november 1723, waerbij wij, of voor soo veel een ider van ons daeraen schuldigh waeren, door Jacob van Utregt custos tot Zoelen en sijn schoonsoon Hermen Christiaan Bossee wierde geciteert voor u weledele en weerde in persoon of door een genoeghsaem volmagtigher tegen den 3de deses lest gepasseert te erschijnen om te hooren verclaaren gehouden te sijn het gesustineerde en daarbij gelibelleerd exces en beswaar cost- en schadeloos af te schaffen.
Waerop wij den 24 november 1723 naer gehoudene deliberatie niet hebben kunnen afweesen u weledele en weerde te rescribeeren, welke rescriptie des anderen daaghs en dus tijdelijk voor den dagh van comparitie, waerbij wij vermeijnden, dat u weledele en weerde jurisdictie in dat cas teegens ons niet gefundeert was noghte dat wij daerover voor u weledele en weerde (als hebbende naer verhoor van parthijen en vervolgens functie officio regt gedaen) convenibel te weesen om welke en meer reedenen bij denselven missive vervat, mitsgaders andere, waerbij wij hebben aengetoont in onse jurisdictie gelaedeert te sijn en dat dienvolgens in conformite van den 13 articul der Cantcelerije-ordonnantie d' anno 1622 onse beswaernissen aen u weledele en weerde tijdelijk overschreeven met meldinge, dat wij van intentie waeren ons dienaengaende bij eene deductie van reedenen aen den heeren Staten deser provintie bij den eerste vergadering te addresseeren, ten eijnde bij haer edele mogende over 's Hoves jurisdictie moghte worden erkent.
Dat wij in gevolge den voorschreeven 13 articul de saaken ten principalen soude houden in staat en buijten eenigh vervolgh, in dat versoeck en vertrouwen noghtans, dat hetselfde bij u weledele en weerde ook soude worden gedaan.
Wij hadden niet anders kunnen denken weledele en weerde heeren, of u weledele en weerde souden op dien missive en de reedenen en motiven daerbij geallegueert een serieuse reflectie hebben genoomen en daeromme die saake gehouden in staat tot de naaste Lantschapsvergaderingh, te meer dewijl aen onse sijde hetselfde soude geschieden, waardoor immers de klagende parthijen geen praejuditie quame te lijden, nemaar ter contrarie bleven ten eenemaal in haar geheel.
Maar met leetweesen hebben wij vernoomen uijt u weledele en weerde missive in dato den 3 december en aen ons comptoir door een 's Hoves bode op den 20 dito 1723 bestelt, waerbij u weledele en weerde ons op aenhouden van parthijen voor de tweede en derde rijse citeeren tegens den 17 dagh des aanstaende maants februarij 1724 met inthimatie, dat in cas van verdere uijtblijven de impetranten sullen worden gepermitteert haer intendit behoorlijck geverifieert over te leggen om daerop regt gedaan te worden na behooren.
Wij hebben na gehoudene deliberatie goedtgevonden u weledele en weerde noghmaals te versoecken, dat u weledele en weerde om alle geallegueerde redenen de meergemelde saake te willen houden in staat en buijten eenigh vervolgh, of dat bij verdere verweijgeringe van dien wij eets- en ampts- en pligtshalve niet kunnen afweesen in soodane val op 't cierlijckste te protesteeren tegens alle hetgeene door u weledele en weerde in deese (voordat bij de Lantschap hierover sal wesen erkent) gedaen en verright sal worden.
Wij sullen ook niet kunnen afweesen (ten waere wij onse jurisdictie wilden benadeelen, regt strijdigh onse gedaene eed) om op aenhouden van parthij de verleende contumatiƫle sententie ter executie te laten stellen.
Verders blijven wij persisteeren bij onse intentie om over dit poinct ons te addresseeren aen de eerste Staatsvergaderinge deser provintie en aldaer bij eene deductie van reedenen sonnenklaar ons beswaar en hoe wij in onse jurisdictie sijn gelaedeert, aentoonen.
Waermeede wij weledele en weerde, wijse, seer voorsienige en discreete heeren, u weledele en weerde in Godes heijlige protectie beveelende.
Geschreven den 29 december 1723.
Amptman en ridderschap des Ampts Nederbetuwe.
Ter ordonnantie van haer hooghwelgebooren, geteeckent, Adriaan Cock.

En is deese missive op den 30 december 1723, in gevolge recipisse daervan sijnde, aen den eerste raadt Casijn van der Hel door ene expresse bestelt.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen