€ 20,25

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

  € 7,00

Meer van deze auteur

 • Cover Een eigenzinnige samenvatting van de Europese geschiedenis
  Een eigenzinnige samenvatting van de Europese geschiedenis (PDF)

Een eigenzinnige samenvatting van de Europese geschiedenis

G.F. PALM • Boek • paperback

 • Samenvatting

  Dit boek bevat een korte en heldere samenvatting van de historische gebeurtenissen in Europa vanaf het Romeinse Rijk tot de meest recente tijd. Ook zijn daarin de Europese expansie in het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Afrika en Zuid-Azië, alsmede de dekolonisatie van die gebieden opgenomen.

  De historische feiten zijn zo veel mogelijk chronologisch in herkenbare tijdvakken gerangschikt. Daarbij is de geschiedenis van elk besproken land zo evenwichtig mogelijk zodanig in elke periode ondergebracht, dat door de eeuwen heen niet alleen een doorlopend verhaal over dat land is ontstaan maar ook het verband tussen de gebeurtenissen in alle besproken landen onderling begrijpelijk is gebleven.

  In de titel is sprake van een "eigenzinnige samenvatting", omdat deze door een niet gekwalificeerde historicus is geschreven. Ondanks een grote voorliefde voor de wetenschap van de geschiedenis achtte de schrijver zich destijds niet geschikt voor het beroep van leraar en is hij jurist geworden. Hij is dan ook veel dank verschuldigd aan de historicus M. Nonhebel, secretaris van de Vereniging van Nederlandse Geschiedenisleraren (VNG), die het manuscript kritisch en zorgvuldig heeft willen beoordelen.
  Ook is deze samenvatting eigenzinnig, omdat de schrijver daarin in beperkte mate enige persoonlijke en dus subjectieve opvattingen heeft geuit.

  Ten slotte heeft de auteur zijn opvattingen over de betrekkelijkheid van menselijk handelen en leven toegelicht  door de beschrijving van de napoleontische oorlogen te vervlechten met de hachelijke militaire loopbaan van een van zijn betovergrootvaders in het leger van Napoleon, die is ontleend aan het Nationaal Archief in Den Haag.

  Voor zover bekend is bestaat er in het Nederlandse taalgebied geen soortgelijk betrekkelijk beknopt overzicht.

  De schrijver hoopt en veronderstelt dan ook, dat dit boek leerlingen van het middelbaar onderwijs, studenten en hen die in de ruimste zin in geschiedenis en politiek zijn geïnteresseerd of daarbij zijn betrokken behulpzaam kan zijn.

 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 308
  Uitgeverij : Pumbo bv
  ISBN : 9789090273631
  Datum publicatie : 01-2013
 • Inhoudsopgave

  I Europa tot de Franse Revolutie (1789)

  1 Het West- en Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk

  2 Het Osmaanse Rijk tot Süleyman I de Grote (1520–1566)

  3 Het Heilige Roomse Rijk, Het Habsburgse Rijk, de reformatie en de godsdienstoorlogen (1562–1648)

  A Het Heilige Roomse Rijk

  B Opkomst van het Habsburgse Rijk binnen het Heilige Roomse Rijk; de Spaanse Nederlanden

  C De reformatie in Duitsland

  D De monarchieën, de godsdienstoorlogen en de Engelse Burgeroorlog (de periode van 1337–1649)

  E De neergang van het Osmaanse Rijk en het herstel van de Oostenrijkse Habsburgs in de 16de en 17de eeuw

  4 De Nederlanden binnen het Habsburgse Rijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648)

  A De periode tot de Tachtigjarige Oorlog

  B De nakomelingen van Willem van Oranje

  C De Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) en het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588)

  5 Europa tussen de Vrede van Westfalen in 1648 en de Franse Revolutie in 1789

  A Frankrijk, de Grote Alliantie, de Spaanse Successieoorlog (1702–1713) en de periode daarna

  B Groot-Brittannië van Cromwell tot de Franse Revolutie (1789)

  C De Nederlanden van de Vrede van Münster (1648) tot de Franse Revolutie (1789)

  D Oostenrijk: de Oostenrijkse Successieoorlog (1740–1748) en de Zevenjarige Oorlog (1756–1763)

  E Pruisen tot Frederik II de Grote van Hohenzollern (1712–1786)

  F Het Pools-Litouwse Rijk tot de Derde Poolse Deling (1795)

  G Denemarken, Noorwegen en Zweden tot de dood van Gustaaf III (1792)

  H Rusland tot Alexander I Romanov (1777–1825)

   

  II Van de Franse Revolutie tot het Congres van Wenen

  1 De omwenteling in Frankrijk zelf (1789)

  2 De zeven Coalitieoorlogen

  A Eerste Coalitieoorlog (1792–1797)

  B Tweede Coalitieoorlog (1799–1802)

  C Derde Coalitieoorlog (1805)

  D Vierde Coalitieoorlog (1806–1807)

  E De Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1807–1814)

  F Vijfde Coalitieoorlog (1809)

  G Zesde Coalitieoorlog (1812–1814)

  H Zevende Coalitieoorlog (1815)

  3 De Franse overheersing van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1795–1813)

   

  III Van het Congres van Wenen (1815) tot 1871

  1 Wat aan het Congres van Wenen voorafging

  2 Het Congres van Wenen (1814–1815)

  3 De revoluties van 1830 en 1848, tijdelijk herstel van de orde en ontstaan van natiestaten tot 1871

  A Frankrijk, de revoluties van 1830 en 1848, het Tweede Keizerrijk en de Frans-Duitse oorlog (1870–1871)

  B Oostenrijk en Hongarije

  C Het streven naar een Duitse eenheidsstaat, de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog en de Noord-Duitse Bond (1866)

  D Spanje

  E Italië tot de eenwording in 1861

  F Rusland, Polen en de Balkan in de 19de eeuw

  G De hervormingen in het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Ierland

  H Ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden en afscheiding van België in 1830

   

  IV Van de Frans-Duitse Oorlog (1870–1871) tot 1914

  1 Verval van het Osmaanse Rijk en de Balkan

  A De Turks-Russische Oorlog (1877–1878) en het Congres van Berlijn

  B De Jong-Turken en de opstand van 1908 in het Osmaanse Rijk

  C De Servisch-Bulgaarse oorlog (1885)

  D Macedonië (de IMRO) en de Ilinden-opstand (1903)

  E De Bosnische Crisis (1908–1909)

  F De Balkanoorlogen (1912–1913)

  2 De koloniale wedloop om en verdeling van Afrika

   

  V De Eerste Wereldoorlog (1914–1918)

  1 Oorzaken en oorlogvoerende partijen

  2 Verloop van de oorlog

  A Het Balkan-front en het Verdrag van Neuilly met Bulgarije

  B Het Oostelijk front

  C Het Italiaanse front tegen Oostenrijk-Hongarije en de Verdragen van St. Germain en Trianon

  D De Midden-Oostenfronten en de Verdragen van Sèvres en Lausanne

  E Het "Westelijk front" tegen het Duitse Keizerrijk

  3 De Parijse Vredesconferentie (18-01-1919 tot 21-01-1920) en de nasleep daarvan

  A De Volkenbond en het Verdrag van Versailles (28–06–1919)

  B Mandaatgebieden als opvolgers van de koloniën

  C De gevolgen van de vredesverdragen in Europa

   

  VI Het Midden-Oosten en Afrika tot de huidige tijd

  1 Arabië, de "Palestijnse Kwestie" en de staat Israël

  A Arabië en de Arabische Opstand

  B Het ontstaan van de "Palestijnse Kwestie"

  C Ontstaan en overleving van de staat Israël en de rol van Jordanië

  2 De overige staten in het Midden-Oosten

  3 Noord-Afrika

  4 Zuid-Afrika

   

  VII De Tweede Wereldoorlog (1939–1945)

  1 De tijdgeest en de grote uitvindingen in het Interbellum

  2 Het voorspel en de agressie in de aanloop naar de oorlog 

  3 Het West- en het Oostfront

  4 De vredesregelingen

   

  VIII Het tijdperk na de Tweede wereldoorlog

  1 De dekolonisering na de Tweede Wereldoorlog 

  2 De door het Westen verloren oorlogen in Indochina en Vietnam

  3 De "Koude Oorlog", de "Duitse Kwestie" en de "Berlijnse Muur"

  4 Opstanden in de satellietstaten en de ineenstorting van de Sovjet-Unie         

  A Het verloop van de opstanden in het algemeen

  B De gang naar onafhankelijkheid van de afzonderlijke satellietstaten 

  5 Nederland na de Tweede Wereldoorlog, de Europese Unie 

  A Welvaartsgroei en immigranten; democratisering en "verloedering"  

  B Ontstaan en ontwikkeling van de Europese Unie (EU) 

  6 De rol van het Nederlandse Koninklijk Huis na Willem II   

  7 Een behoedzame blik in de toekomst 

 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 20,25

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

 

2    De koloniale wedloop om en verdeling van Afrika

Het begin van de koloniale expansie overzee door westerse mogendheden en de daarmee verbonden slavernij valt samen met de grote ontdekkingsreizen in de 16de eeuw.
Ten tijde van de industriële revolutie begonnen de koloniale mogendheden maar al te goed te beseffen hoezeer zij de rijkdommen van het Afrikaanse continent economisch ten eigen bate konden benutten. .

Van het enorme Afrikaanse continent waren eeuwenlang alleen de kusten bekend. Uitsluitend deze behoefden immers uit commerciële overwegingen slechts bezet te worden om daarna het gebied daarachter op te eisen. Voordat de slavernij in 1863 werd afgeschaft werden de slaven door hun eigen Afrikaanse landgenoten als handelswaar naar de kusten gebracht om daar door Europeanen verhandeld en verscheept te worden.

Na de Middeleeuwen werd er langs de Afrikaanse kusten met de inboorlingen slechts handel gedreven en kerstening (het katholicisme) bedreven. Een van de eerste handelsnederzettingen en de meest bekende was die welke Jan van Riebeeck in 1652 stichtte aan de Kaap de Goede Hoop. Zij diende als verversingsstation voor de schepen van de in 1602 opgerichte VOC op weg naar Oost-Indië. De "Boeren" die zich daar in de 17de eeuw vestigden en ook het voedsel voor de scheepsbemanningen teelden waren grotendeels calvinisten uit de Nederlanden en de Pfalz en Franse hugenoten[1]. Ten tijde van de Bataafse Republiek (1795) werd de Kaapkolonie door Groot-Brittannië bezet. Na het Congres van Wenen (1815) moest de Republiek der Verenigde Nederlanden berusten in de Engelse soevereiniteit, wat grote onvrede onder de blanke Boeren in de Kaapkolonie gaf. In de jaren daarna namen de spanningen tussen de Engelsen en de Boeren sterk toe. De "betrekkelijk" liberale en tolerante anglicaanse Engelsen kwamen te staan tegenover de calvinistische en rechtlijnige Boeren. Een deel van hen wilde zich niet voegen naar de Engelse overheersing noch hun taal als enige accepteren. Evenmin wilden zij de Afrikaanse stammen anders dan als slaven beschouwen. In de jaren na omstreeks 1830 vond dan ook daardoor de Grote Trek van een aantal groepen van in totaal ruim 10.000 Boeren uit de Kaapkolonie naar het noorden en oosten plaats. Daar vestigden deze Voortrekkers zich onder voortdurende strijd met de inheemse stammen, Matabelen en Zoeloes, in het huidige Oranje-Vrijstaat, Transvaal en Natal. Bekende Voortrekkersleiders waren G.M. Maritz, A.H. Potgieter, A.W.J. Pretorius en P. Retief. Nadat deze laatste wegens een op wederzijds onbegrip gebaseerd misverstand tijdens een banket samen met een aantal andere Voortrekkers in 1838 door Zoeloes in Natal was vermoord, vestigden de Boeren nog in dat jaar hun macht in dat gebied na de door Pretorius gewonnen slag bij Bloedrivier.

Rhodesië ontleende zijn naam aan Cecil J. Rhodes (1853–1902), die in de Kaapkolonie in 1889 de British South Africa Company (Chartered Company) had opgericht. Nadat hij in 1895 het recht had gekregen mijnen te exploiteren in een zeer welvarend gebied, Masjonaland genoemd naar de daar gevestigde Masjona, werd dat gebied Rhodesië (nu Zimbabwe) genoemd. Al eerder waren de oorspronkelijke Masjona bedreigd door de Matabelen, die op hun beurt omstreeks 1840 door de blanke Boeren uit Zoeloeland (Transvaal) over de Limpoporivier naar het gebied waren verdreven. In de jaren 1896/1897 kwamen zowel de Matabelen als de Masjona in opstand tegen de Engelsen. In het onderdrukken daarvan speelde de Engelse luitenant-generaal R.S.S. Baden Powell (1857–1941) een grote rol. Later werd hij bekender als auteur van het boek Scouting for boys (1908) en als oprichter van de "padvinderij". In 1899 en 1900 trokken de Engelsen verder noordwaarts over de Zambesi het aan koper rijke gebied binnen, dat later naar de rivier Zambesi Zambia werd genoemd.


[1] Zie over hun drijfveren blz. 34 e.v. 

×
SERVICE
Contact
 
Vragen