€ 59,19

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Projecten Praktijkgericht Plannen
  Projecten Praktijkgericht Plannen (ePUB)
 • Cover Projecten Praktijkgericht Plannen
  Projecten Praktijkgericht Plannen (boek)

Projectbeheersing in Bouwprojecten

Jan van den Berg • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Heeft uw organisatie ook moeite met het voortdurend complexer worden van projecten en streeft u ook naar betere en betrouwbare informatie en data om de voorspelbaarheid van projecten te verbeteren?

  Alhoewel het kennen van de projectmanagement tool en technieken essentieel is voor succes in projectbeheersing, is dat niet genoeg. Wat ook belangrijk is voor uw succes in projectmonitoring en beheersing is de competentie van fundamentele kennis van concepten van projectbeheer.

  Dit le(e)sboek, Projectbeheersing in Bouwprojecten geeft u een betrouwbare handleiding en leidraad om de complexiteit van projecten te verbeteren en effectiever te beheersen met een combinatie van fundamentele projectbeheersing processen, tools en technieken in een boek.

  Dit boek bestaat uit een ultra blended leer- en training omgeving die bestaat uit tekst, illustraties en 20 online video's, die door middel van QR-codes in het boek kunnen worden gescand voor verdere uitleg en demonstratie. Deze instructie meekijkvideo’s staan op het digitaal platform YouTube en zijn openbaar toegankelijk.

  Het doel van dit boek is om een handleiding en richtlijn te creëren voor integrale monitoring en bewaking van bouwprojecten. De inhoud van dit boek verschaft inzicht, met veel praktijkvoorbeelden van de processen, tools en technieken die je kunt gebruiken om bouwprojecten te monitoren en beheersen. Leerdoelen van dit boek In dit boek doorlopen we meerdere stappen, processen, tools en technieken waarbij we projectmanagementuitvoering behandelen en uiteenzetten, om zo de geplande leerdoelen te behalen. Deze doelen zijn als volgt:
  a) Het ontwerpen en creëren van een Projectplan (PMP) voor een project zodat we dit effectief kunnen gebruiken voor het monitoren en beheersen van bouwprojecten.
  b) Het inrichten van een projectmanagement tool, in dit geval Primavera P6, zodat we op een gestandaardiseerde en efficiënte manier projecten kunnen volgen, monitoren, bewaken en rapporteren.
  c) Het valideren van het voorgestelde Projectplan, zodat er overeenstemming en goedkeuring kan worden verkregen van de projectsponsor of projectdirecteur.
  d) Het ontwerpen en creëren van Control Accounts voor projecten, zodat ze effectief kunnen worden gevolgd, gemonitord, bewaakt en gerapporteerd.
  e) Het effectief implementeren van Earned Value Management (EVM) met de daarbij behorende processen en technieken.
  f) Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren van een project met de processen, tools en technieken van Earned Value Management (EVM)..
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 474
  Uitgeverij : Jan van den Berg
  ISBN : 9789082909524
  Datum publicatie : 10-2022
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord 23
  1.Inleiding 25
  Heb haast wanneer je tijd hebt 25
  Doel van dit boek 27
  Wat is het niet 27
  Plan van aanpak 27
  Leerdoelen van dit boek 27
  Hoe zijn deze leerdoelen in dit boek verwerkt? 28
  Hoofdstuk 1: Inleiding 28
  Hoofdstuk 2: Inleiding tot projectmanagement 28
  Hoofdstuk 3: Ontwerpen van een projectplan 28
  Hoofdstuk 4: Generiek projectmanagement 28
  Hoofdstuk 5: Earned Value Management 29
  Hoofdstuk 6: Inrichten monitoring en control 29
  Hoofdstuk 7: Projectmanagement tool inrichten 29
  Hoofdstuk 8: Valideren van een project 29
  Hoofdstuk 9: Control Account Plan (CAP) 30
  Hoofdstuk 10: Wijzigingsbeheer 30
  Hoofdstuk 11: Updaten van een project 30
  Hoofdstuk 12: Rapportage 30
  Voorbeeldproject 1: Projectmanagementplan 30
  Voorbeeldproject 2: Renovatie van een wegenkruispunt 30
  Voorbeeldproject 3: Maindeck voor een offshore platform 31
  Monitoren en bewaken 32
  Inzichten 33
  Wat telt onder de streep 33
  Gezichtsveld opdrachtgever en opdrachtnemer 33
  Overkoepelende principes 34
  Tijdigheid 34
  Eerlijkheid 34
  Interpretatie 35
  Afdwingbaarheid 35
  Benamingen en definities 35
  Benaming tijdmanagement 36
  Benaming planner 36
  NL/SfB 2005 - update 2019 36
  Organisatiepsychologie 36
  Meest gestelde vragen tijdens managementoverleg 37
  Vraag 1: Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland? 37
  Vraag 2: Wanneer leveren we het project op? 38
  Vraag 3: Bevindt het project zich – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget? 38
  Vraag 4: Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? 38
  Vraag 5: Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk? 39
  Vraag 6: Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget? 39
  Vraag 7: Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten? 40
  2. Inleiding tot projectmanagement 41
  Wat is een project? 41
  Wat is projectmanagement? 41
  Procesgroep Initiatie 42
  Procesgroep Planning 42
  Procesgroep Uitvoering 42
  Procesgroep Beheer 42
  Procesgroep Afsluiting 42
  Projectmanagement processen en kennisgebieden. 43
  Procesgroep Beheer 43
  3. Ontwerpen van een Projectplan 45
  Wat is een Projectplan? 45
  Het Projectmanagement plan (PMP) 45
  De andere deelplannen 48
  Monitor and Control Project Work. 51
  4. Generiek projectmanagement 53
  Voorspelling van de projectplanning en opleverdatum 53
  Inputs 54
  3. Project performance data 73
  Scope-performance data 74
  Problemen (Issues) 74
  4. Projectkalenders 75
  5. Projectplanning data 75
  6. Organisatie proces assets 76
  5. Earned Value Management (EVM) 77
  Earned Value Management (EVM) 78
  Waar komt mijn kennis van EVM-methodologie vandaan? 78
  Is EVM moeilijk? 78
  De tien pilaren van Earned value management 79
  Waar geeft EVM antwoorden op? 99
  Vraag 1: Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland? 99
  Vraag 2: Wanneer leveren we het project op? 100
  Vraag 3: Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget? 100
  Vraag 4: Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? 101
  Vraag 5: Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk? 101
  Vraag 6: Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget? 102
  Vraag 7: Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten? 102
  Hoofdcomponenten Earned Value Management 102
  Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) 102
  Cost Variance (CV, kosten variatie) 103
  Schedule performance index (SPI) en de Cost performance index (CPI). 103
  Schedule performance index (SPI,) project planning performance coefficient) 103
  De formule voor de SPI is: SPI = EV/PV 103
  De formule voor de CPI is: CPI = EV/AC 103
  Generiek voorbeeld van EVM-berekeningen 103
  Voorbeeld Control Account Plans (CAP’s) 103
  Voorbeeld en uitleg S-Curve 105
  Earned Value Analysis 107
  Estimate at Completion (EAC) 108
  EVM-berekeningen op basis van eenheden of manuren 109
  Manuren of kosten? 109
  EVM-model op basis van manuren 110
  EVM-model op basis van kosten 110
  Hoe gaan we dit doen? 111
  Coderingen 111
  Coderingsstructuur aanmaken 112
  Welke codestructuren hebben we nodig? 112
  De Ondernemingsstructuur 114
  Codes voor resources 116
  Resource en kosten geladen projectplanning 117
  Wat zijn rollen? 123
  Het aanmaken van rollen 123
  Hoe maken we nu die rollen aan 123
  Een infra voorbeeld. 124
  Hoe kennen we de tarieven toe aan de individuele resources? 125
  Resource ploegen 126
  Kostenrekeningen 126
  Wat is het hoofddoel van deze kostenrekeningen? 126
  6. Inrichten Monitoring en beheer Procesgroep. 129
  Projectmanagementprocesgroep Beheer 129
  Matrix van processen en kennisgebieden 130
  Wat zijn de startwaarden voor het kostenplan 131
  Project Integratie management 131
  Monitoring en beheer van de projectwerkzaamheden 131
  Inputs voor het monitoren en beheersen 133
  Hoofdstuk 7 137
  7. Projectmanagement tool inrichten 137
  Inrichten projectstructuur 137
  BIM praat 139
  Data: 139
  Ontwerpen in 3D 139
  Werkplaatstekeningen 140
  Er is meer scope dan je kunt modelleren? 140
  4D Projectplanningen 140
  5D projectplanningen 141
  Werkpakketten en werkpakketactiviteiten 141
  Inhoud van een werkpakket en werkpakketactiviteiten 141
  Basislijn 142
  Ondernemer structuur coderingen 142
  Codes voor resources 146
  Resources 147
  Financiering 147
  Resource en kosten geladen projectplanning 148
  Het aanmaken van resources 148
  Project Management (RBS) 149
  Infra projecten 149
  Infra arbeid 149
  Infra materieel 150
  Bouwstoffen/materialen 150
  Resource breakdown structure voor andere disciplines 150
  Voorbeeld 1 Renovatie van een wegenkruispunt 154
  Voorbeeld 2 Projectmanagement plan (PMP) 154
  Voorbeeld 3 Offshore staalconstructieproject 154
  Waarom drie voorbeelden? 155
  8. Valideren van het Projectplan 157
  Algemene inleiding 157
  Bias, ruis en misleiding 158
  Bias 158
  Ruis 159
  Misleiding 159
  Valideren van een projectplan 160
  Wat gaan we valideren? 160
  1 Scope of werkomvang 160
  2 Tijdvalidatie 161
  3 Kosten (Geld)validatie 161
  3 Risico's validatie 161
  4 Kwaliteit validatie 162
  Waar we vooral op moeten letten, zijn de vier items 162
  Voorbeelden van de validatieprocessen 162
  Voorbeeld 1 Het realiseren van een Projectplan (PMP) 162
  Voorbeeld 1: Valideren en verifiëren 165
  Het valideren van de scope 165
  Valideren van de kosten 167
  Het valideren van het tijdsplan 174
  Eisen voor een standaard tijdspad: 175
  Validatie van de resources voor dit project. 187
  Validatie van de opdrachtomschrijving 194
  Dit zijn de opdracht en de onderwerpen voor de validatie 195
  De basis van het plan moet gebaseerd zijn op de beste internationale standaardpraktijken 195
  Het plan moet voorzien zijn van genaamde resources die elk hun eigen kalender van beschikbaarheid hebben. 195
  Er moet keuze zijn tussen de verschillende resources. 195
  De resources dienen ook aparte tarieven te hebben op basis van hun functie en salariëring. 195
  Er dient een resourceraming in het plan te worden opgenomen en die moet worden geïllustreerd met een resource histogram. 195
  Er dient een kostenraming in het plan te zijn opgenomen. Deze dient ook te worden geïllustreerd door een kostenhistogram en cashflow voor het project. 195
  Het project begint op 1 januari 2021 en moet gereed zijn op 30 juni 2021. 196
  Het budget is gesteld op 200k. 196
  Het plan moet worden uitgewerkt in Primavera P6 Rev.20. 196
  Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren moet gebeuren op basis van Earned Value Management methodieken en technieken. 196
  Het tijdsplan moet worden geëffend met de drie belangrijkste resources voor scope, tijd en kosten. De overlaad mag niet meer zijn dan 25% voor korte periodes. 196
  De risicoanalyse moet gebaseerd zijn op Quick risk analysis van P80 op basis van optimistisch (90), most likely (100), en pessimistisch (125) 198
  Project Duration Sensitivity Tornado Graph 200
  Performance drempels data: Cost Performance Index (en Schedule Performance Index) niet onder de .95 202
  Valideren van de bedrijfsomgevingsfactoren en bedrijfsassets 202
  A) Beschikbare resources en de mate van bekwaamheid 203
  B) Projectmanagementsoftware en projectplanningstools 203
  C) Kengetallen, normen en kennisbanken voor het bepalen van het scopebasisplan, het tijdbasisplan en het kostenbasisplan 204
  D) Autorisatieprocedures en -volmachten 204
  E) Monitoring- en rapportagetools 204
  F) Historische informatie 204
  G) Tools en methodieken voor projectbeheer 205
  H) Formele en informele (bestaande) projectplanningsprocedures, beleidsmaatregelen en handleidingen 205
  I) Bedrijfsprojectsjablonen 205
  Basislijnen van een project 205
  Definitie van basislijnen 205
  Instellingen in Primavera P6 206
  Boekingsperiodes 206
  Earned Value settingen 207
  A) Techniek voor het berekenen van Performance Percent Complete 208
  B) Techniek voor berekenen van de schatting tot voltooiing 209
  Cost Performance (Kostenprestatie) 210
  . 211
  Basislijnen beheren en toewijzen 212
  Toewijzen en beheren van de basislijnen 213
  Zetten en beheren van de basislijnen. 213
  Techniek voor het toewijzen van de basislijn 214
  Voorbereiden voor Earned Value Analyses 216
  Prestatie-indicatoren 217
  KPI’s in EVM 217
  KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) 217
  KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie) 217
  KPI 3) Schedule performance index (SPI) 218
  KPI 4) Cost Performance Index (CPI) 218
  DCMA Kritieke Prestatie Indicatoren 218
  KPI 5) Critical path length index (CPLI) 218
  KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) 219
  Earned value in Primavera 219
  Earned value in Excel 219
  9. Control Account Plan (CAP) 221
  Inleiding in control Account Plan (CAP) 221
  CAP in Excel voor dit project 221
  10. Wijzigingsbeheer 227
  Dit is wat de UAV zegt: 227
  De PMBOK Guide 228
  Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering 231
  Hoe ga je hier mee om? 231
  Welke technieken staan ons ter beschikking? 231
  The Society of Construction Law 232
  Time Impact Analysis- As Applied in Construction 232
  GUILD OF PROJECT CONTROLS COMPENDIUM and REFERENCE (CaR) 237
  11. Updaten van het project 239
  Inleiding updates 239
  Projectplanning updates 239
  Kostenupdates 239
  12. Rapportage 241
  Inleiding 241
  Projectmanagementdashboards 242
  Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) 244
  KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) 244
  KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie) 244
  KPI 3) Schedule performance index (SPI) 244
  KPI 4) Cost Performance Index (CPI) 244
  KPI 5 Critical path length index (CPLI) 244
  KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) 244
  Dashboards voor de KPI’s 245
  KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) 245
  KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie) 250
  KPI 3) Schedule performance index (SPI) 250
  KPI 4) Cost Performance Index (CPI) 251
  KPI 5 Critical path length index (CPLI) 251
  KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) 252
  KPI’s in Primavera P6 252
  GanttProject 3.2 253
  Project 1: Projectmanagement plan 255
  De eerste update is een video opname 255
  Tweede update week eindigend op zondag 11 januari 2021 256
  CAP voor week eindigend op 11 jan 256
  Histogram voor kosten 257
  Voortgang update einde week 18 januari 257
  Project 2: Renovatie van een wegenkruispunt 283
  Project bijzonderheden: 284
  Gebudgetteerde kosten 285
  Hoe zijn deze kosten gebudgetteerd? 286
  Valideren van het project Wiekenweg 288
  Beheersing van risico’s en kansen 288
  Wat voegt risicomanagement toe 288
  Meer tijd voor onzekerheden 292
  Oplossing en verklaring van discrepantie 321
  Project 3: Maindeck voor een offshore platform 323
  Grafische afbeelding van de decompositie 324
  Initiële projectdata 326
  Basislijnen van dit offshore project 333
  Basislijn Control Account Plan 333
  Bewaken en rapporten van dit project 340
  Inleiding tot het beheersen 340
  Opdrachten 341
  Updaten met Performance data 341
  Update periode eind van week 7 februari 2021 343
  Update periode einde week 14 februari 2021 346
  Update periode einde week van 21 februari 2021 347
  Update periode van einde week 28 februari 2021. 348
  Update data-date maart 2021 350
  Update data-date van 25 april 2021 352
  Update data-date van 31 mei 2021 356
  Voorbeeld projectstatusrapport. 358
  Update status datum 27 juni 2021 361
  Update statusdatum 25 juli 2021 362
  Update statusdatum 29 augustus 2021 364
  Projects compressietechnieken 366
  Her-zetten van de basislijn. 369
  Nieuw plan met updatet basislijn B2 370
  Update status datum 26 september 2021 371
  Voortgang bijwerken met werkelijke units 372
  Meekijkvideo werkelijke waardes invullen 375
  Andere opties presenteren 375
  Kostenrekeningen 381
  Maandrapport voor september 2021 384
  Samenvatting rapportage 387
  Nawoord 389
  Dit was en is de doelstelling van mijn boek: 389
  Trefwoorden 391
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 59,19

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Meest gestelde vragen in management overleg en rapportages
Het boek heeft de specifieke leerdoelen die gekoppeld zijn aan de zeven meest gestelde vragen tijdens projectmanagent overleg en rapportages zoals:
1. Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland?
2. Wanneer leveren we het project op?
3. Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget?
4. Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden?
5. Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk?
6. Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget?
7. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten?
Deze vragen worden in dit boek uitgebreid ontvouwd en geduid. Maar er is meer!
Fundamentele kennis van projectbeheersing
De fundamentele concepten, processen, tools en technieken die we nodig hebben voor effectieve projectbeheersing ontvouwen zich in Earned Value Management (EVM), ook wel Gerealiseerde waarde-methode genoemd, en is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het beheersen van projecten in tijd, geld en scope. EVM is een projectmanagement beheersysteem dat voorziet in het op tijd genereren van accurate, consistente, betrouwbare en voorspelbare managementinformatie die op alle niveaus een weergave geeft van de performance van een project.
Earned Value management systems bestaan uit een 32-tal criteria die dienen te worden gevolgd, als je in aanmerking wilt komen voor contracten voor het Departement van Defensie van de Verenigde Staten. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om deze 32 systeemcriteria te implementeren, maar dan gaat het werkelijk om heel omvangrijke projecten met even zo grote projectteams. Ik heb de ervaring dat voor minder grote projecten niet alle 32 criteria nodig zijn en dat er tien het meest relevant zijn. Deze heb ik de tien pilaren van mijn EVM genoemd. Ook heb ik de benaming, vertaling en de interpretatie naar mijn eigen inzicht gebruikt zonder de integriteit van de oorspronkelijk systeemcriteria aan te tasten. Hieronder zie je de benamingen van deze tien pilaren.
1. Complete werkomvang definiëren
2. Definiëren wie wat maakt
3. Projectplanning maken voor het hele project
4. Werkbegroting voor alle onderdelen
5. Voortgangssysteem meten en vergelijken
6. Bepalen basislijn en voortgang
7. Registreren kosten gelijk aan opbouw budgetten
8. Monitoren verschil geplande voortgang en kosten ten opzichte van baseline
9. Analyseren verschillen tijd en geld, maatregelen nemen indien nodig
10. Wijzigingen werkomvang direct verwerken

Ook het nut en noodzaak van deze tien pilaren worden uitgebreid omschreven, behandeld en toegelicht in dit boek.
Het boek bestaat uit 474 pagina’s met talrijke illustraties en 20 meekijk instructie video’s. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen