Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Acta classis van Tiel 1731-1748

Serie Classicale Transcripties deel 7

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit zevende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1731-1748. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  Deze jaren kenmerken zich met name door de voortdurende financiële problematiek en diverse geschillen met predikanten, kerkenraads- en gemeenteleden. Het optreden van de classis was daarin niet altijd even gelukkig wegens het regelmatig ontbreken aan daadkracht of omdat zij niet de juiste regels volgde of gemaakte afspraken niet naar de letter uitvoerde. Het gevolg daarvan waren slepende processen en verstoorde verhoudingen. Voor wat betreft de verhouding met de ambtman van Nederbetuwe, Kwartier van Nijmegen en de collatoren kan gesteld worden dat dit meer en meer bekoelde. Ook duurde het soms jaren voordat er reglementen of publicaties voor de kerk werden ontwikkeld, laat staan goedgekeurd. En als die goedkeuring eenmaal door de Staten van Gelderland was gegeven, dan werd de uitvoering daarvan door de lagere overheden heel lang opgehouden of zelfs in het geheel niet gedaan. Gesteld kan worden dat de verhouding tussen classis en overheden meer en meer afstandelijk werd en de classis bij haar taakuitoefening merendeels op haarzelf was aangewezen. Naast het voormelde heeft zij de kerkelijke taken wel professioneel uitgeoefend.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 402
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452731
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit de vergadering van 3 augustus 1739:

Articul 1. Nadat dese eerwaerde vergadering door een welgepasst gebedt a domino praeside Spegt was ingesegent, is dominus Arnoldus van Wijck tot een propositie uijt 1 Petrus 3:18 toegelaten. Waerin dese eerwaerde vergadering so veel genoegen schepte dat men met gemeene toestemming tot desselfs praeparatoir examen is overgegaan.

Articul 2. In hetwelcke dominus Levinus Mestach examinator de voornaemste hooftstucken der heilige godtgeleertheit heeft doorgelopen en dominus Arnoldus van Wijck in sijne antwoorden sulke preuven sijner bequaemheit gegeven so in 't beantwoorden der vraagstucken en oplossing der tegenwerpingen als in sijn geoeffende taalkunde dat dese eerwaerde vergadering (na dominus examinator bedanckt te hebben) geen swarigheit maekt om dominus Arnoldus van Wijck eenpaarig tot den publijken predickdienst toe te laten, met ernstige vermaning tot verdere neerstigheit en hertelijke toewensching van Godts heiligende genade om te Sijner tijdt een nuttig wercktuijg te mogen sijn in des Heeren dienst. En is dominus scriba gelast sijn eerwaerde een loffelijck testimonium te verleenen. De daertoe staende jura tot 25 gulden heeft dominus van Wijck voldaen, die ook aanstonts onder de aanwesende broederen sijn verdeelt.

Articul 3. Hierop is men overgegaen tot de synodalia, nadat alvorens den aanschrijfbrief van de synodaale kerck van Nijmegen was voorgelesen, waeruijt bleeck dat de christelijke synodus van Gelderlandt den 12 deses maendts en jaars 1739 eenen aanvang nemen sal.

Articul 4. Vervolgens sijn de handelingen van de laatstgehoude christlijke synodus a domino praeside voorgelesen en is daerover het navolgende eenpaarig geresolveert.

Articul 5 ad 3 praecendentis synodi. #Nootlijdende kercken#
Nopens hetgene door de christlijke synodus aan de respective classen ad referendum gegeven was ten opsigt van de kerck van Kirchheim en de kerck van Lithouwen is dese eerwaerde classis eenpaarig van oordeel, dat deselve onder het getal der nootlijdende behoren te werden aangenomen.

Articul 6 - 9. #Resolutiën schriftelijk in te brengen#
Het schriftelijck inbrengen der resolutiën werdt niet alleen onder ons gepractiseert, maer sal de eerwaerde classis ook daerin in futurum volherden.

Articul 7 - 10. #Licentieus boekdrucken#
Tegen het licentieus boeckdrucken vigileert dese eerwaerde vergadering met allen ernst en sal hetselve steedts so veel mogelijk is te keer gaan.

Articul 8 - 12. #Ontheiliging van 's Heeren dag enz.#
De ontheiliging van 's Heeren dag en roepende sonden tragt de eerwaerde classis onophoudelijk te beletten en te weeren, gelijk dan ook reets gecommitteerdens sijn gemaackt om bij de overheit te versoecken, dat de kermissen van den dag des Heeren op andere dagen mogen werden verlegt.

Articul 9 - 15. #Leenhof, Libertinen, Hattemisten enz.#
De heillose gruwelleere van Leenhof, van Hattem en diergelijke dwaelgeesten wordt niet alleen onder ons verphoeit, maar oock ijverig daertegen gewaackt, als oock in specie tegen die schadelijke boeckjes en andere nieuwe gevoelens, waervan in de acten van de christelijke synodus des voorledenen jaars wordt gewag gemaackt.

Articul 10 - 19. #Sociniaanse, ariaanse en arminianse dwalingen#
Tegens sociniaanse, ariaanse en arminianse dwalingen toont de eerwaerde vergadering alle behoorlijke en mogelijke vigilantie en sal verder daerin allesins tragten te continueeren.

Articul XI - 23. #Paapse stoutigheden#
Bijsondere staaltjes van paapse stoutigheden werden onder ons niet gevonden, egter is men daertegen waacksaam met alle oplettentheit.

Articul 12 - 24. #Bestellen van gereformeerde kinderen op paepse schoolen#
De eerwaerde classis draegt neerstig sorg dat geen gereformeerde kinderen op paapse schoolen werden bestelt en sal ook in die voorsorge volherden.

Articul 13 - 25. #Tweemaal prediken en catechiseeren#
Tweemaal prediken en catechiseeren werdt onder ons gepractiseert en tot nader verseeckering van dien werdt de aanteekening der armepenningen, dewelcke in de gemeentens onder dese eerwaerde classis resorteerende gecollecteert sijn, in visitatione vertoont.

Articul 14 - 26. #Visitatiereglement en lesen der formulieren#
Aan den inhoudt van desen articul tragt de eerwaerde classis stiptelijk te voldoen en om sig in desen des te beter te quijten van haar pligt, so werdt de visitatoren in mandatis gegeven om in visitatione te vragen of van de predicanten de formulieren van Doop en Avontmaal in 't gemeen en drie vraegstucken van den Heiligen Doop in 't bijsonder stiptelijk werden gelesen. En daerenboven moeten sig predikanten en candidaten bij hunne examina daertoe verbinden.

Articul 15 - 27. #Kercklijke discipline#
De kercklijke discipline werdt onder ons bij voorkomende gelegentheden en als sulks nootsaackelijk is geoeffent. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen