€ 21,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Acta classis van Tiel 1780-1802

Serie Classicale Transcripties deel 10

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit tiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1780-1802. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen. Het feit dat in deze periode ook sprake is van de Franse overheersing maakt dat dit een prachtige bron is van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  De periode 1780-1802 werd vooral bepaald door de inval van de Fransen in 1795 en de uitroeping van de scheiding tussen staat en kerk en de invoering van de Rechten van de Mens. Alhoewel er in de praktijk geen feitelijke, algehele scheiding tot stand is gekomen, leverde het wel problemen op voor de classis van Tiel. Die ontstonden met name omdat de gereformeerde kerk als enige publieke kerk niet meer als zodanig werd erkend. Wel werden de traktementen van de predikanten en kosters (nog) doorbetaald, alhoewel het beheer van de genationaliseerde geestelijke goederen in handen kwam van de nieuwe nationale overheid, maar er dreigden veel problemen ten aanzien van het bezit en beheer van de kerkgebouwen, pastorie├źn en andere kerkelijke eigendommen. Om dit staatstoezicht of overheidsingrijpen tegen te gaan, werden door de gereformeerde kerken allerlei commissies opgericht, zowel op gemeentelijk, classicaal, provinciaal als landelijk niveau om te trachten het tij te keren. Voor de Nederbetuwe had dit (nog) geen gevolgen, daar het merendeel van de bevolking gereformeerd was en het de regel was van de politieke overheden dat waar de meeste leden van een bepaald kerkgenootschap waren zij ook de gebouwen behielden of kregen.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 516
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452762
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 21,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gedeelte uit de vergadering van 15-16 april 1793:

Articul 3 - 3. In de eerste sessie waren domini van Voorst en Geelkerken afwezig. Het blijvt bij de vergadering vastgesteld dat de boeten der absenten of te laat komenden voortaan allernaauwkeurigst zullen ingevordert worden.

Articul 4. #Sessieneming der heren Schot en Hermse#
De weleerwaarde heeren Schot bevestigd predikant te Ochten en Hermse te Rijswijk op hun verzoek binnenstaande, begeerden na uijtboeseming van gepaste zegeningen stem en zitting in deese vergadering. Hetgeen hun weleerwaarden na behoorlijke omvraag praestitis praestandis zijnde toegestaan, werden voornoemde heeren met reciproque zegebeden vriendelijk verwelkomt.

Articul 5 - 4.
#Onderhouding der correspondentie en aankomst der heeren correspondenten#
De vergadering verblijd zich over de aloude en loflijke correspondentie met de classis van Nijmegen en Zaltbommel en blijvd gerecommandeert dat de heeren correspondenten zo vroeg in de vergadering komen en zo lang blijven zullen als doenlijk is, gelijk ook die heeren stem zullen voeren voor de moderatoren. En zijn in dese betrekking verschenen de weleerwaarde heeren Gerardus de Bruijn predikant te Herrevelt en Egbertus Gerardus Peesch te Drumpt, welke heeren de acta hunner classis in plaats van credenti├źn vertoonende na wederzijdsche zegebeden sessie verkregen hebben.

Articul 6 - 5. #Paapsche stoutigheden#
Niemand der eerwaarde broederen had hierover eenige klagten.

Articul 7 - 6. #Classicale wetten#
De classicale wetten worden onderhouden en zulks blijvt verder aanbevolen. De heer Eckdom berigtte dat zijn eerwaarde als correspondens uijt naam van de vergadering de classis van Zaltbommel bedankt heeft voor een exemplair der wetten ons toegezonden, hetwelk de goedkeuring der eerwaarde vergadering wegdroeg.

Articul 8 - 7. #Classicale maaltijd#
De maaltijden op de Paasch-, antesynodaal en septemberclassen blijven zo lang de beurs zulks toelaten.

Articul 9 - 8. #Classicale predikatie#
Om dominus van Kooten te horen prediken zijn gecommitteerd domini van der Leeden en Brands, welke heeren rapporteerden, dat dominus van Kooten over Mattheus 16:24 "Die agter Mij wil komen die verloochene zigzelve", regtzinnig, geleerd en stigtelijk had gepredikt. Waarover de eerwaarde vergadering zig verblijdde en zegen wenschte. De gecommitteerden heeren werden voor hunne uijtgevoerde commissie bedankt.

Articul 10 - 9. #Boeken der beroeping#
Het blijvt den heere Schot en Hermse aanbevolen om de acta hunner beroeping in den legger te schrijven.

Articul 11 - 10. #Recommandati classis#
Het blijvt eene vaste wet dat proponenten op vacaturen predikende ontslagen zijn van een ducaton, dog dat diegeen welke beroepen word twee ducatons zal geven.

Articul 12 - 11. #Classicale sleutels#
Dominus de Roo heeft de eene sleutel aan dominus van Voorst overgegeven en dominus Harencarspel als oudste predikant de andere blijven houden.

Articul 13 - 12. #Tweemaal prediken en catechizeeren#
Hieromtrent waren geen klagten en blijvt geresolveert, dat de ouderlingen hierover op de Paaschclassis hoofd voor hoofd zullen gevraagd worden.

Articul 14. #Briev van het Haagsche Genootschap#
Door dominus Harencarspel wierd een briev ingeleverd van het Haagsche Genootschap met twee programmata, waarop besloten wierd om dezelve voor notificatie aan te nemen.

Articul 15 - 13. #Verlegde kermissen op zon- en feestdagen#
Hieromtrent had niemand der eerwaarde broederen eenige klagten.

Articul 16 - 14. #Brief van het edelmogende Hof provintiaal#
Het blijft vastgesteld dat aan ieder inkomend lid een exemplaar zal worden ter hand gesteld van het verbod der Landschap betreklijk het beroepen der van hunne posten ontzette of gedimitteerde predikanten. Bij dese gelegenheid wierd door dominus Harencarspel ingeleverd een briev van het edelmogende Hof provintiaal met eenige exemplaren van het extract uijt het memorie- en resolutieboek 's Hoves van Gelderland, welke zijn rondgedeeld.

Articul 17 - 15. #Opleesen der extraordinaire acta#
De extraordinaire acta van den 23 januarij 1793 zijn opgelesen en goedgekeurd.

Articul 18 - 16. #Ontvangen der penningen op vacaturen#
Dit articul blijft levendig. De penningen van Rijswijk zijn ontvangen en rondgedeelt.

Articul 19 - 17. #Reglement op de oeffeningen en nadere ampliatie#
Dit word geobserveert en blijft verder aanbevolen.

Articul 20 - 18. #Ongelijke huwelijken#
Hieromtrent waren geen klagten en men blijft wakende.

Articul 21 - 19. #Stipt lesen der formulieren#
Dit word, inzonderheid met betrekking tot de drie vraagstukken in het formulier des Doops, waargenomen en zulks blijft verder aanbevolen.

Articul 22 - 20. #Verzoek van dominus Geelkerken#
Dominus Geelkerken blijft volgens zijn verzoek van het stipt bijwonen der vergadering ontslagen.

Articul 23 - 21. #Rapport der heeren visitatoren#
Dit blijft uijtgesteld tot het septemberclassis.

Articul 24 - 22.#Nakomen van het formulier van bidden voor de hooge overheid, eerbied en gehoorsaamheid aan de wettige regeering en gene politique zaken op den predikstoel te brengen#
De eerwaarde classis gedraagt zig na dit voorschrift, hetwelk verder blijft aanbevolen.

Articul 25 - 23. #Rapport der heeren correspondenten#
Domini van Eckdom en Harenkarspel, welke na Zaltbommel en Nijmegen waren gecommitteerd geweest, berigteden dat zij aldaar met alle broederlievde in en buijten de vergadering waren bejegend geweest. Voorts bragt dominus van Eckdom de acta van de classis van Bommel en dominus van Harencarspel die van Nijmegen ter tafel, welke in de kist zullen gelegd worden.

Articul 26 - 24. #Rapport der heeren gecommitteerden ad synodum#
Door verzuijm van het rondzenden der acta synodi is besloten om over deselve te adviseren op het aanstaande classis antesynodaal en de acta ten eersten aan de leden rond te zenden.

Articul 27 - 25. #Oplesen der corresponderende acta#
De lemmata uijt de corresponderende acta zijn voorgelesen en de notanda genoteerd.

Articul 28 - 26. #Bevestigingsmaaltijden#
De classis gedraagt zig in deese na het reglement.

Articul 29 - 27. #Vermeerdering der tractementen#
Dit articul zal op de classis antesynodaal nader behandelt worden.

Articul 30 - 28. #Viduale beurs#
De quaestor heeft de voordelige staat der beurs opengelegd, waarover zig de vergadering verblijdde en den quaestor hartelijk bedankte. Dominus Harencarspel proponeerde bij dese gelegenheid namens dominus Posthuma, of zijn eerwaarde kon gesubstitueerd worden als lid van de beurs in plaats van deszelvs zwager dominus van de Nieburg, predikant te Beusichem. In welk verzoek door de vergadering wierd gedifficulteert. De heer van de Nieburg zedert twee jaren vergeten hebbende zijn quota in de viduale beurs te betalen en dus van zijn regt tot dezelve vervallen zijnde, zal door den quaestor vriendelijk verzogt worden hetzelve binnen drie weeken te bezorgen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen