€ 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ambt Nederbetuwe Biljetten van Gerichtelijke Verkopingen 1676-1782

A. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is het 49e deel van een serie transcripties uit het archief van het Ambt Nederbetuwe, namelijk van archiefnummer 1514 van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, de inventarisnummers 96 (1676-1738) en 97 (1740-1782), aangevuld met enkele stukken uit inventarisnummer 328. Deze twee boeken volgen op elkaar en zijn aanvullend onder het thema: Biljetten van Gerichtelijke Verkopingen.
  De inhoud lijkt een wat saaie opeenvolging van biljetten te zijn, maar ook hier bedriegt de schijn. De inhoud is uitermate gevarieerd en bied veel stof tot onderzoek. Globaal vallen de gerichtelijke verkopingen uiteen in twee onderwerpen, namelijk afgewezen of verlaten erfenissen en gedwongen schuldverkoop.
  Voor wat betreft de erfenissen valt op dat de afwijzing ervan voorkomt in alle lagen van de bevolking van hoog tot laag, doorgaans wegens te hoge schulden die eraan waren verbonden. Bij verlaten erfenissen, die door niemand werden opgeëist, werden door het Hoogadelijk Gericht een of meer curateurs aangesteld om daar zorg voor te dragen en na verloop van tijd ook de roerende en onroerende goederen te verkopen.
  De meeste gerichtelijke verkopingen komen voort uit gedwongen schuldverkoop, waarbij de eigenaars van de goederen een aantal jaren de tijd kregen om die vrij te kopen. Bij gebrek daaraan werd uiteindelijk overgegaan tot gedwongen verkoop, eveneens om allereerst de schuldeisers te kunnen voldoen.
  Uit al deze biljetten komt een schat aan informatie tevoorschijn ten aanzien van huizen en landerijen met hun benamingen en plaatsbepalingen. Die namen wilden nogal eens worden gewijzigd na de verkoop, zodat dit licht kan werpen op verloren gegane namen. Ook komen veel gegevens tevoorschijn van de wisselende eigenaars, hun familie en woonplaatsen. Onder de schuldeisers bevinden zich behoorlijk wat mensen die eerder in de Nederbetuwe hadden gewoond en gewerkt en naar elders waren vertrokken, maar wel hun recht op eigendom of kapitaal hadden behouden.
  Deze transcriptie is voorzien van een naamregister en verduidelijkende voetnoten.

  A. Spies (1963) heeft zich onder meer bekwaamd op het gebied van de paleografie en is al decennia bezig met historisch onderzoek, bijzonder binnen het Hertogdom van Gelre. Hij is mede-auteur van “Heerlijkheid IJzendoorn” (Historische Reeks Rivierenland RAR Tiel, 2013) en mede-transcribent van de kerkelijke archieven van de Hervormde gemeenten te Lienden, Kesteren, Echteld en Hien en Dodewaard, alsmede van diverse protocollen, signaten en dijkcedullen binnen het Ambt Nederbetuwe. Daarnaast doet hij militair-historisch onderzoek, waaronder de gebeurtenissen in en rond Nederlands-Indië. Zijn laatste boek “Het Korps Vaartuigendienst, een varend leger in Nederlands-Indië” is verschenen in 2020.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 284
  Uitgeverij : A. Spies Publishing
  ISBN : 9789464813616
  Datum publicatie : 08-2023
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 17,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Huijsinge en landerijen te koop in den Ampte van Nederbetuwe.

Wordt hiermede bekentghemaeckt, dat de heer Joachim Foijert landtschrijver in Nederbetuwe, in qualite als curateur over den desolaten boedel van zaliger Goossen van Driel, in leven ghewoont hebbende in den kerspel van Ommeren, sal verkopen ten overstaen van gecommitteerden uijt den Adelicken Gerichte van Nederbetuwe, mitsgaders des gerichts van Sandtwijck, de navolgende goederen in den voorschreven dorpe Ommeren als elders in den voorschreven Ampte gelegen, waervan alrede eenige percelen zijn ingeset.

Op Ommeren.
Eerstelick een welgelegen huijsinghe genaemt Volckenham met omtrent twe en twintich mergen boomgaert, bouw- ende weijlandt, bij ende aen ‘t voorschreven huijs gelegen, mitsgaders bergh, schueren ende duijfhuijs daerop staende, edoch soo groot ende kleijn als deselve aldaerin haere rechte bepaelinghe gheleghen zijn.
Noch vijf mergen bouwlandt aldaer gheleghen op Spilbergh, naest de landen van den heer ontfanger Bouwensch.
Noch veertien hondt mede op Spilbergh gheleghen, schietende thegen den elsenpas van den heer raetsheer Braeckel.
Noch derdalven mergen boulant op Stijlen, gelegen naest landen van gemelte heer Bouwensch.
Op Maurick.
Een kamp weijlandt ghenaemt de Geeren, groot omtrent vier mergen, gheleghen t’ eijnde het bouwlandt van Ariën Gerritsen van Hoefsloot.
Noch elf hondt boulands aen de Tijelsche straet, palende mede tegen de voorschreven camp weijlant.
Noch de helft van elf hondt boulandts aen de Tijelsche straet, genaemt Lieskamp.

Op Echtelt, omtrent de Groote brugge.
Een boomgaertjen met twee ackeren landts, groot omtrent anderhalven merghen met de willighen aen de oversijde van het Wilmerdijck.
Noch eenen acker voor desen toebehoort hebbende Jan Roevers.
Ende noch eenen acker op Oij gheleghen.

Op Sandtwijck.
Vijf merghen weijlandts ghenaemt de Lollers, palende aen den Ommersen wal.
Noch vijf mergen boulands gelegen tusschen de landen van joffrou Theodora Foijert.
Ende dan noch twee mergen bouwlandts met de willigen daerbij, ende over aen de Groote landtweteringhe staende ende gheleghen.

Wie daerin gadinge hebben, vervoegen haer op dijnsdach den 12 martij 1678 binnen Tijel des naermiddaeghs ten twee uuren in de Keijsers Kroon, hoort de conditiën ende doen haer genoegen. Segget voort.
Tot Tijel bij Gosuinus van Duijn, anno 1678. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen