Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 24,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1559-1566

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit tweede deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe in de jaren 1559 tot 1566. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Tussen het eerste en het tweede deel van deze serie zit een periode van ruim 80 jaar, waarvan de boeken niet bewaard zijn gebleven.
  Al beslaat dit boek slechts een zevental jaren, de omvang is behoorlijk, wat met name is veroorzaakt door het gegeven dat bij de processen alle stukken erin werden opgenomen, dus zowel de aanspraken als antwoorden, replieken en duplieken.
  De inhoud van dit boek is zeer divers en varieert van rechtszaken over enkele stuivers tot en met gevallen van doodslag. Er is dus sprake van civiele en criminele rechtspraak. Van bijzonder belang is tevens de beschreven periode, daar dit de laatste jaren betreft onder het gezag van Philips II, koning van Spanje. Vanaf de oprichting van het Verbond der Edelen in 1566, kwam het Ambt Nederbetuwe in een overgangsperiode terecht totdat de Nederlanden in 1581 de Spaanse koning afzworen. Dat had overigens voor wat betreft de rechtspraak zelf weinig invloed. Bijzonder is ook dat de processen zich soms jarenlang konden voortslepen voordat er uiteindelijk een sententie werd uitgesproken. Met name in deze processen werd veel geciteerd uit het oude Romeinse recht, zoals onder meer was vastgelegd in de Digesta Iustiniani. Dit boek bevat een grote hoeveelheid van rechtstermen, die voor zover nodig zijn uitgelegd. Kortom een rijke bron voor onderzoekers.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 765
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455374
  Datum publicatie : 01-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 24,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de eerste rechtszitting:

#Constitutio#
Item Jasper van Gent, als momber der drie onmundige kijnderen zaliger Walraevens van Gent etc. ende jonffrou Elisabeth van Raesvelt weduwe obgenanten Walraevens, hefft voir den amptman Clais Vijgh gerichtelicken mechtich gemackt meister Peter Huet, Johan van der Hoeve, Guert van Hoemen, Johan van Kell, Wilhem van Gent unnd Gisbert Gerlichsen sampt unnd een ijder besunder te doen unnd laeten wes die vurschreven saeckwolder deser tijt aen den gherichte toe Kesteren te doen hebben off kriegen moegen, niet dairvan uuijtgescheiden. Gerichtzluijdenn Herman Pieck, Heren tot Isendoren, unnd Heijmerick van Bemmel. Actum den XXIIIIen aprilis.

#Constitutio#
Item Thonis van Hattem hefft gerichtelicken mechtich gemackt Derick ... in alles hij in Nederbettouwen te doen hefft, sub communi stilo, te wijnnenn unnd te verliesen. Gerichtzluijden Gisbert Spruijt unnd Gurt Wilhemsen. Actum den XIXen maii.

Aenspraeck.
#Cornelis Fortter#
Gisbert Gerlichsen, volmechtich van Cornelis Fortter, sprickt aen mit recht tusschen besaetinge unnd weder ontsaetinge Bartolt van Heteren als voir vijfftich gulden, die hij eijsscher dairbij toe schaedenn kompt, alsdat den verwerder van den eijsscher ontholt eenen schultbrieff die betaelt is unnd hij gedaechden off verwerder, hoewel hij betaelt is, niet en will laeten cassieren unnd te niet doen. Welcke brieff Frans van Sweeten unnd Costen Dericksen als principaell versegelt hebben unnd den eijsscher alhier mit Jan van Drueten unnd hij verwerder als burge hebben. Inhaldende den vurschreven brieff hoefftsom anderhalff hondert gulden unnd des toe betaelen aen handen Jan Janssen van Mechelen. Niettegenstaende hefft den verwerder, soe hij burch mede geworden is, breder inhalt der brieven, den brieff gekofft unnd 't recht van Jan Janssen van Mechelen op hem genoemen. Hefft nae dien tijt begeven, alsdat den verwerder den hefft willen peijnden unnd Jan van Drueten om aen sijn affterwesen toe koemen moegen. Niettegenstaende is den verwerder betaelt unnd voldaen van den eijsscher ende Jan van Drueten, mitz betaelt sijnde, hefft den verwerder beloefft den brieff in questie d' eisscher wederomb te leveren unnd te cassieren, mitz bedanckende betaelonge van dien, is hij verwerder in gebreck van leverijnge van den brieff in questie. Kompt dairomme te schaede d' eijsscher vijfftich keijsersgulden ende den onraet mit recht. Concludiert dairomb den eijsscher, dat bij den edelen heren ridderen unnd knechten verklairt unnd gewesen sall worden, alsdat den verwerder den brieff in questie, soe hem verwerder den brieff betaelt is, te cassieren unnd te niet te doen, off bij gebreck van dien gecondemniert te worden in die somme van vijfftich gulden unnd den onraet mit recht, ende gesijnt een recht antwoirt, d' eijsscher sijn vorder noitdurfft soe recht.

#Ritterschap toe raide versamelt#
Item op maenendach den XXIIen maii waren tot Kesteren in der kercken versaemelt ritterschap van Nederbettouwen, te weten Herman Pieck, Heren tot Isendoren, Jasper van Wijhe, Mathijs van Beijnhum, Baltasar van Bemmell, Gerrit Ingen Nulant, Joachim van Hoemen, Wilhem van Poelwick, Lodewick van Montfoirt, Peter Foiart, Ott van Haefften, Jan van Eck, Jan Ruijs, Alert van Isendoren, Herman van Leuwen, Gerrit van Eck mit meer anderen.

#Affdoenongh#
Item wiest Gerrit van Eck mit gefollich ritter unnd knecht tusschen dingtaell Reier Ariëntzsen mit Udo Ariëntzsen aenclegeren eens unnd des affgestorven Reier Peterssen, geweest volmechtich van den edelen unnd waelgeboeren heren Wilhem graeve toe den Berge etc., oeck sijn gebruderen unnd susteren verwerderen anderdeels, dat waelgedachten graeffs sampt derselver bruder unnd susteren, off derselver graeffs volmechtiger, mit obgenanten aenclegeren bijnnen twee maenden nae datum van desenn opter walstat des wertz bij der aenspraecken aengetoegen geboirlicke raedonge gehalden sullen sijn te doen tot bequemener gelegentheit ende erkentenisse deses gerichtz. Unnd dat derhalven itzgeroirtte eijsschers tot breide hoerer althovige lantz rechte inleidonge unnd die verwerder onrechte uuijtleidonge gedaen hebbenn unnd dit ter tijt unnd derwielen toe ritter unnd knecht beter bescheit saegen dan sij alnoch gesien off gehoirt hebben.

#Affdoenongh#
Item wiest Ariën van Leuwen voir recht mit gefollich ritter unnd knecht tusschen dingtaell des erentfesten unnd vroehmen Clais Viegh, amptman in Nederbettouwen in stat Conincklicken Majesteit toe Hispaniën etc., onsers allergenedigsten heren, als Hertoch vann Gelre unnd Greeff van Sutphen, aencleger eens ende Rijck van der Steech verwerder anderdeels, dat Rijck vurschreven ghehalden sall sijn den toegevulden graeff in der aenspraecken aengetoegen wederomb op te graeven, gelick hij van bevorens was, tot gesijnnen des amptmans vurschreven unnd tot erkentenisse der heijmraeden, unnd sall van die broecken van dien vrij sijn, voirbehalden wanneer obgemelten amptman bewiest dat Rick van der Steech denselven graeff toegevult hefft off doen toevullen, soe sall hij die broecken opleggen unnd betaelen tot erkentenisse des gerichtz. Unnd dit ter tijt unnd derwielen toe etc.

#Verdrach#
Item terselver tijt is verdraegen bij die semptelicke ritterschap tot Kesteren, dat die amptman Clais Viegh unnd alle andere onschuldige vrunden tot honnen kosten in vrede leggen sall van den doetslach, die Jasper Henricksen aen Reijer Peterssen begaen hefft, ter tijt toe Henrick Jaspers unnd den anderen onschuldige vrunden vurschreven nae lantrecht in den doetslach vurschreven gelacht worden. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen