€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1658-1680

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Gerichtssignaat Bank Kesteren
  1658-1680

  Dit twaalfde deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe vanaf 1658 tot en met 1680. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  Dit gerichtsboek sluit direct aan op het vorige deel. De inhoud varieert van rechtszaken over geringe bedragen tot en met gevallen van doodslag en moord. Er is dus sprake van civiele en criminele rechtspraak. De gewone gerechtsdagen werden kennelijk meer naar behoefte gehouden dan volgens een vast patroon en wel op de vaste plaats te Kesteren. Tussen januari 1672 en oktober 1673 zijn er geen zittingen gehouden in verband met de inval van de Fransen. Op 14 oktober 1673 werd een rechtsdag gehouden in Zoelen omdat Kesteren niet veilig was. Op die zitting werd besloten om een korting toe te passen voor de pachters vanwege de geleden schade door de Franse troepen aangericht. Dit boek biedt ook informatie over de rechtsgang. In het bijzonder worden er veel excepties genoemd, oftewel gerechtelijke tegenwerpingen of verzetsgronden. Hieruit kan worden opgemaakt op welke gronden men verweer voerde of onder een zaak uit probeerde te komen. Kortom een rijke bron voor rechtsgeschiedenis. In de voetnoten wordt een (summiere) verklaring gegeven van deze excepties, die doorgaans in het Latijn werden aangehaald. Informatief zijn ook alle maatregelen die werden getroffen voor of tegen de advocaten en procureurs. Zo werd in mei 1661 aan hen opgedragen hun schriften keurig geschreven in te leveren en dus niet bekladderd.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 472
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455718
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de rechtszittingen van juli 1664:

In saecke ongedecideert hangende tusschen die weledelgebooren heere Arndt Vijgh, Heere tot Soelen ende Swanenborgh, amptman ende richter in Nederbetuwe, ratione officii ter eenre ende Gevert Jansen ende Aris Arissen van den Born verweerderen ter andere zijde, ordonneert het gericht, dat de verweerderen tusschen dese ende toekomende gerichtzdach zullen besien met den aenlegger te treeden in vriendelicke compositie, ende bij ontstentenis sal in der saecke ergaen wat recht is. De kosten reserverende tot uijtdracht der saecke.

Op requeste van den predickant tot Kesteren.
Zij gestelt in handen van parthije om daerop te dienen van bericht.
Actum den 20e julii 1664.

Op requeste van den Grave van den Bergh.
De gerequireerde sal voor den eerst aenstaende gerichtzdach 't proces hebben te stellen in handen van den heere oordelwijser om nae bevindinge daerop gelet te worden. Actum ut supra.

Op requeste van Willem Dircksen ende daertegen ingekomen bericht van Jan van Wijck.
't Gericht verstaet, dat Willem Dircksen ofte zijnen bedienden met eede zullen hebben te verklaeren de gementioneerde schrifture binnen den gebeurlicken tijt ofte termijn te hebben ingedient, in welcken gevalle deselve aengenomen ende vorders daertegen geschreven sal worden, ende bij nalaticheijt ofte weijgeringe sal het opgenomen versteck plaetsgrijpen. Actum ut supra.

#Constitutie#
Compareerde voor den weledelgebooren heere amptman in Nederbetuwe ende gerichtzluijden naebeschreven Goossen Bartten et constituit Joost Jansen van Beem ende Tonis Jansen Buddingh in omnibus ad lites in communi forma cum potestate substituendi . Actum voor gerichtzluijden Adriaen Verwoert scholtis ende Goert Bouwman op den 20e julii 1664.

#Constitutie joffrouw Maria van den Steenhuijs#
Compareerde voor den weledelgebooren heere Cornelis Vijgh, gesubstitueerde amptman ende richter in Nederbetuwe, ende gerichtzluijden naebeschreven, die weledelgebooren joffrouw Maria van den Steenhuijs cum tutore Joachim Foijert ende heeft geconstitueert ende machtich gemaeckt, zulcx doende in kracht deses die weledelgebooren heeren Steven van den Steenhuijs ende Zeger van den Steenhuijs, sampt ende elcx besonder, om alle haere uijtstaende saecken in desen Ampte als elders tam active quam passive waer te nemen ende te verrichten in aller maeten off constituante selfs present zijnde, soude konnen ende mogen doen. Belovende alles van weerde te zullen houden, 't geene bij welgemelte heeren geconstitueerden alsoo gedaen ende gehandelt sal worden, onder verbandt ende renunciatie als nae rechte. Des blijven de heeren geconstitueerden gehouden van haer doen te verantwoorden nae behooren. Actum voor gerichtzluijden joncker Diderick van Dorth ende Jorriën Gerritsen op den 26 augusti 1664.

#Procuratie joffrouw Catarina van Casteren#
Cornelis van Bocxmeir, notaris binnen de stadt 's Hartogenbosch, heeft den heere gesubstitueerde amptman Steven van den Steenhuijs vertoont procuratie op hem gepasseert door joffrouw Catarina van Casteren voor Herman Cuchlinus ende Rutger Tulleken schepenen der voorschreve stadt, om op te draegen aen de heere Jacob van Casteren verscheijde gevestichde obligatiën, breder als bij de copie aen de liasse van gerichtelicke acten hangende, te sien ende gehouden moet worden als alhier geregistreert. Actum den 8 septembris 1664.

#Uijtspraeck tusschen joncker Haeften ende Cornelis Thomassen cum suis#
Die weledelgebooren heeren Caerl Vijgh, Heere tot Soelen, oordelwijser ende Casper van Eck van den adelicken gerichte van Kesteren den 3e maii 1664 lestleden gecommitteert om bij forme van accord ofte bij ontstentenisse van dien bij finale erkentenisse te decideren den processe ontstaen tusschen die weledelgebooren heere François van Haeften aenlegger eens- ende Cornelis Thomassen, Rutger Cornelissen, Reijner Speght ende Zeger Claessen verweerderen anderdeels, (hebbende parthijen voor haer hoochedelen bescheijden ende nae verscheijdene voorslaegen deselve niet konnen vergelijcken noch tot accord induceren) erkennen ende verstaen, dat de verweerderen gehouden zijn aen den heere aenlegger de geëijschte somme van vier hondert gulden op te leggen ende te betalen. Mits dat daeraen tot afslach sal strecken hondert ende vijftich gulden bij Cornelis Thomassen van den heere aenlegger wegens arbeijtsloon competerende. Ende dan noch wegens aengenomen werck twee ende twijntigh gulden. Item wegens gehaelde waeren acht gulden 8 stuijvers 7 penningen. Wegens geleverde nagels 1 gulden 16 stuijvers. Item 12 gulden aen des heere aenleggers soon betaelt. Item 20 gulden door Rutger Cornelissen aen den huisfrouw van den heer aenlegger betaelt. Item ses gulden aen de jongste soon van den heere aenlegger betaelt. Item drie gulden 3 stuijvers door Reijnier Speght op ordre van den heere aenlegger aen Peter Fransen betaelt. Ende dan noch lestelick wegens verteringe ten huijse van Zeger Claessen gedaen vier gulden. Bedragende alzulcx de gedaene betalinge ter somme van twee hondert seven ende twijntich gulden 6 stuijvers 8 penningen, dewelcke van de voorschreven vier hondert gulden afgetogen den aenlegger noch suijver resteert ter somme van hondert twee ende seventich gulden dartien stuijvers acht penningen. Reserverende niettemin de verweerderen haere vermeijnde actie van interesse ende kosten, om deselve te institueren daer ende gelijck haeren raedt gedraegen sall. Condemnerende diensvolgens den verweerderen in de kosten tot taxatie ende moderatie van haer weledelgebooren. Aldus gedaen op de Snor den 16e julii 1664.

#Accord tusschen joncker Asperen ende de buer- ende kerckmeesteren tot Ravenswaeij#
Copia.
Proces gemoveert zijnde voor den adelicken gerichte van Kesteren tusschen joncker Peter van Asperen ter eenre ende de buer- ende kerckmeesteren tot Ravenswaeij ter andere zijde, over zeecker padt, welck die van Ravenswaeij sustineerden haer te competeren, dwars door den boomgaerdt van welgemelte Asperen, van het landt van den heeren van Sint Walburgen aff naer de kercke aldaer, ende dat het welgemelte gericht tot decise van 't selve proces, 't ware bij vriendschap ofte andersints hadden gecommitteert die weledelgebooren heeren Bernard van Zuijlen van de Natewisch, Melchior de Cock van Oppijnen ende Otto van Wijhe, Heer tot Echtelt. Soo hadden haer weledelen op huijden parthijen voor haer weledelen bescheijden ende tusschen deselve gemaeckt navolgende accoord. Te weten, dat welgemelte Asperen aen de buer- ende kerckmeesteren sal uijtkeeren ende betaelen een somme van hondert carolusgulden tot XX stuijvers 't stuck ende alsdan van den dach der betalinge aff cesseren ende ophouden de pretensie niet alleen van het gesustineerde padt, maer oock selffs het voetpadt langhs het straetgen off baerwegh tot noch toe daerdoor gebruijckt, zulcx welgemelte Asperen de stappen aen 't selve sal mogen toemaecken ende den voorschreven boomgaert ende straetgen van de beijde voetpaden blijven bevrijdt ende geen vorder servituit onderworpen als het doorpasseren van de doodens. Doch alsoo Willem Gerritsen buermeester Dirck Dircksen van Brummelen ende Jan Adriënsen kerkmeesteren daerop alvoorens wilden afwachten ende nodich geacht werde daerop te hebben de gemeenen nabueren approbatie, soo is daertoe gelaten den tijt van drie daegen, binnen welcke deselve zulcx zullen uijtwercken ende schriftelick onder den landtschrijver leveren. Ende bij ontstentenisse sal desen contracte weesen als ongedaen ende de saecke gelaten tot uijtspraeck der heeren gecommitteerden voorschreven als voor desen. De kosten over den processe (in cas van effect deses accords) zullen tegen malkanderen blijven gecompenseert. Aldus gedaen tot Soelen den 12e augusti 1664. Was onderteeckent, Joachim Foijert.
Onder stont: Ick onderschreven als gestelde ende geautoriseerde overkerckmeester tot Ravenswaeij approbere het bovenstaende accoort, in kennisse der waerheijt dese bij mij onderteijckent den 14e augusti 1664. Ende was onderteeckent, Joost van Goltsteijn.
Ter zijden stond: Approbat Joannes Winckels ecclesiastes ibidem .
Was vorders onderteeckent: Dirck Dircksen van Brummelen als kerckmeester, Jan Adriaensen als kerckmeester, Willem Gerritsen buermeester, Geurt Wijnen, Cornelis Tonissen.
Lager stondt: Dit bovenstaende accoort hebbe ick onderschreven, vermits absentie van meester Gerrit Coetsier, nae de predicatie de presente inwoonders tot Ravenswaeij voorgelesen ende daernae gevraeght off ijmant daer iets tegen hadde, waerop niemant heeft geantwoort, als Tonis van Wijck seijde: “Ick wilder niet toegeven”. Oirkondt mijn handt den 14e augusti 1664, ende was onderteeckent, Willem Spenser. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen