€ 18,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Klooster-, Vicariegoederen en Tertiën 1630-1809

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Klooster-, Vicariegoederen en Tertiën
  1630-1809

  Dit twee en dertigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1630-1809 met betrekking tot de kloostergoederen van Opheusden, de vicariegoederen en de tertiën van de vicarieën.
  De inkomsten van het klooster te Opheusden werden vrijwel uitsluitend werden gebruikt om aan de dochters van de adelijke leden van het Landgericht van Nederbetuwe jaarlijkse toelagen toe te kennen. Er kwam dus in het geheel niets bij de kerk of de kerkelijke dienaren terecht. Bij de vicariegoederen was bepaald dat twee derde van de inkomsten zouden zijn ten behoeve van de eigenaar van de vicarie en een derde deel voor de kerkelijke dienaren. In de praktijk bleek dat onvoldoende te zijn, te meer daar vele vicarieën waren verduisterd en met name in het bezit waren bij adelijke heren en dames. In de gerichtssignaten van Nederbetuwe tussen 1680 en 1780 komt deze materie regelmatig aan de orde. Naast vicarie- en kloostergoederen hadden de kerkelijke dienaren ook inkomsten uit de goederen die behoorden bij de pastorie of kosterie. Veelal waren dat wei- en bouwlanden, die werden verpacht of verhuurd, en de gewassen daarvan verkocht. Een deel van die inkomsten, evenals die van de tienden, zijn in dit deel vermeld. Eveneens zijn een aantal losse stukken opgenomen uit verschillende dorpen, waardoor een wat beter zicht op al deze inkomsten kan worden verkregen. Al moet hier wel worden gesteld, dat dit deel geen compleet overzicht geeft van deze materie, daar met name in het archief van het Hof van Gelre en Zutphen boeken aanwezig, waarin alle toekenningsbrieven van de vicarieën zijn opgenomen, geeft dit deel een redelijke inkijk in de financiële gang van zaken rond de kerken en haar dienaren. Dit deel is voorzien van een inhoudsopgave en verduidelijkende voetnoten.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 365
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463456104
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.

  Inhoudsopgave:

  1. Verpachtingen van de vicarie- en kloostergoederen 1630-1768, met hiaten (p.9).

  2. Memorie inzake de kloostergoederen van Opheusden 19e eeuws handschrift (p.88).

  3. Restantcedul vicarie- en kloostergoederen etc. over de jaren 1717-1728 (p.90).

  4. Rekeningen vicarie- en kloostergoederen etc. 1720-1809 (p95).

  5. Tertiën van de vicarieën 1704-1773 (p.117).

  6. Tertiën van de vicarieën 1774-1808 (p.180).

  7. Appendices:

  a. Staat van landerijen en inkomsten van de Commanderij van Ingen in de jaren 1651-1658 met verzoek om een deel te mogen verkopen om schulden af te lossen en de goedkeuring daarop van de Landschap de dato 24-10-1655 (p.225).

  b. Overzicht van de inkomsten van de kosteriegoederen te Ommeren door de koster Peter Henricksen Backer, de dato 19-09-1690 (p.232).

  c. Inkomsten van de pastoriegoederen te Echteld 1698-1700 en 1709-1711 (p.233).

  d. Verpachtingen van pastoriegoederen onder Avezaath door dominus Egbertus van Doland in de jaren 1707-1709 (p.251).

  e. Inkomsten van de pastoriegoederen te Eck in 1711 en 1716 (p.255).

  f. Verzoekschrift dominus Egbertus van Doland om vergoeding van proceskosten in een zaak rond de Grote korentienden te Avezaath, in de jaren 1711-1713 (p.257).

  g. Stukken betreffende een geschil van Otto van Wijhe, heer van Echteld en Eck, patroon van de kerk van Eck, met de predikant Theodorus Breunis en de collecteur Dirk Gerritsen van Dam wegens nalatigheid de lasten van het goed van de pastorie van Eck te voldoen (met bijlagen) juni en juli 1725 (p.261).

  h. Verzoekschrift van Godert van Wijck en Assueer Wttenweerde aan de Staten van Gelre om vicariegoederen te Lienden en Ravenswaaij in erfpacht te mogen krijgen, 1725 (p.267).

  i. Gerechtelijke koopbieding op de gerede goederen van Claas Rijnberck, Cornelis van der Horst en Gerrit Udo wegens het niet voldoen aan de pachtpenningen van de vicarieën op Ravenswaaij en Rijswijck in het jaar 1729 (p.268).

  j. Extract wijziging van de vicariegoederen op Sint Johannisaltaar te Eck in allodiale goederen 1741, 1773 (p.269).

  k. Deel van de correspondentie tussen Hof van Gelre, Kwartier van Nijmegen en het Ambt Nederbetuwe over de verdwenen gelden van de aflossing van een kapitaal van 3850 gulden op een vicarie te Wiel in 1751 (p.270).

  l. Rekening van de pastoriegoederen van Ommeren over het jaar 1753 (p.272).

  m. Verkoop van hooigras van een vicarie te Rijswijk in het Rijswijkseveld in de jaren 1780-1781 (p.273).

  n. Verpachting van de tiend op Echteld van de Stapelse bouwing in de jaren 1780-1784, 1786-1794 en 1808 (p.275).

  o. Verpachtingen en verhuringen van diverse vicariegoederen op Rijswijk en Ravenswaaij in de jaren 1780-1791 (p.297).

  p. Rekeningen van enkele vicariegoederen op Rijswijk en Ravenswaaij in de jaren 1789-1791 (p.335).

  q. Openbare verkoop van de materialen van een afgebroken huisje van de Kapelvicarie te Ooij, de dato 22-04-1791 (p.340).

  Naamregister (p.342).
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 18,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de verpachting van de vicariegoederen ovcer de jaren 1630-1636:

Verpachtonge der vicariegoederen in Nederbetuwe voor den tijt van ses jaren ingaende op Petri ad Cathedram 1630 ende uutgaende Petri anno 1636, gedaen ten overstaen van den heeren amptman ende versochte jonckheren den 16en novembris 1629.

Doodeweert.

Den predicant Broeckhuijsen aldaer gepacht vijftenhalven mergen weijlandts behoorende tot de vicarie Sancti Nicolai met den dijck voor seventich gulden.
70-0-0. Borge. Betaelt d' opstuijvers.

Noch den voorschreven predicant gepacht sestenhalven mergen landts behoorende tot sekere vicarie, daermede begifticht eenen Blolant te Arnhem, mette renthe daertoe behoorende boven het maecken van de dijcken tot deselve landt gehoorende, voor een ende twintich gulden jaerlicks. 21-0-0.
Borge. Betaelt d' opstuijvers.

Cornelis Jansen Pansier gepacht drie hont weertlant met een boomgaertgen, belast met 20 roijen landtdijck, gehoorende tot sekere vicarie genaemt Sinte Nicolaesaltaer tot Doodeweert, voor XXII gulden. 22-0-0.
Borge den praedicant tot Ochten ende Otto van Setten.
Betaelt de opstuijvers.

Noch drie hondt boulants ende drie hont boomgaerts metten thient omtrent enen mergen, behoorende tot eene vicarie in de Kappel tot Welij, lest gemeijnt bij Aelbert van Eldijck; bij accoordt tot supplement van de pastorie, ergo memorie.
-----

Ochten.

Acht mergen landts ofte soo groot etc., gehoorende tot Mariavicarie op Ochten, sijn gepacht bij Reijer Bor voor een hondert gulden. 100-0-0.
Borge Rutger Jansen ende Ariën Cornelissen.
Betaelt d' opstuijvers.

Seven hont lants gehoorende tot de vicarie van Sinte Merlana.
Noch een ackerken landts groot ongeveerlick twe hondt tot deselve vicarie gehoorende.
Noch seven hont oock tot de voorschreven vicarie gehoorende.
Noch een boomgartgen mede tot deselve vicarie.
Noch het hoffstedeken tot de voorschreven vicarie gehoorende.
Welcke parcelen van goederen te samen gepacht sijn bij Cornelis Jansen Pansier voor hondert ende ses gulden. 106-0-0.
Mits dat Peter Petersen sal gebruijcken het hoffstediken voor drie gulden jaerlicks, welcke pacht den pachter sal genieten.
Borgen Peter Petersen ende Willem Jansen.
Betaelt de opstuijvers.
-----

Echtelt, Oije ende Meel.

Jan Blancken gepacht sevendalven mergen landts behoorende tot de Capel tot Oij, daertoe 36 roijen dijcx, voor vier ende twintich gulden jaerlicks. 24-0-0.
Borgen Ariën Deijs ende Tonis Guertsen.
Betaelt d' opstuijvers.

Noch denzelven gepacht vijff mergen drie hont lants met een boomgartgen groot ongeveerlick drie hont, gehorende tot Sinte Catharinaealtaer t' Echtelt, met een roij landtdijcx, voor tachtentich gulden. 80-0-0.
Borgen Ariën Deijs ende Tonis Guertsen.
Betaelt d' opstuijvers.

Den thient op Stapel tot de Capel tot Oij behoorende, is gemijnt bij Jan Reijnen voor vijftich gulden. 50-0-0.
Borge Reijn ende Jan van Welij.
Betaelt d' opstuijvers.

Noch sestenhalven mergen tot de voorschreven vicarie t' Echtelt ende lecht op Meel.
Noch anderhalven mergen tot deselve vicarie.
Noch vier mergen tot Sinte Nicolaesvicarie.
Dese drie parcelen sijn gepacht voor een ende tachtich gulden bij Adriaen Deijs. 81-0-0.
Borgen Jan Blancken ende Tonis Guertsen.
Betaelt de opstuijvers.

Noch eenen mergen gehoorende tot deselve vicarie, gepacht bij Tonis Geurtsen voor tien gulden. 10-0-0.
Borgen Adriaen Deijs.
Betaelt de opstuijvers.

De lande van de vicarie van den drost Bueren op Meel sijn gepacht bij joncker Joost van Bueren voor hondert ende twintich gulden. 120-0-0.
Borge.
Joncker Anthonis van Tellicht sijn vicarie gepacht voor dartich gulden.
Betaelt d' opstuijvers.
-----

Sandtwijck.

Noch twe mergen weijlants aldaer gelegen, gehorende tot de sekere vicarie tot Kesteren van joncker Meerten, gepacht bij de weduwe van Jacob van Weerdenborch voor vier ende twintig gulden. 24-0-0.
Borge Guert Roeloffsen.
Betaelt d' opstuijvers.
-----

Soelen.

Een vicarie groot seven mergen in de kercke tot Soelen ad Altare Marie, collator den Heere van Soelen, pachter Dirck Huijbertsen voor XXVIII gulden.

Noch een vicarie van elff mergen ad Altare Marie, pachter den Heere van Soelen selffs voor ses ende 't sestich gulden.

Noch een vicarie groot twe mergen ende drie hont ad Altare Marie, collator den Heere van Soelen, gebruijckt de weduwe van den alden landtschrijver Goossen van Ingen voor acht ende veertich gulden. 48-0-0.
-----

Avesaet.

De vicarie van joncker Henrick Vos t' Avesaet is bij hem gepacht voor twintich gulden.

De vicarie van joncker Assueer Brakel, daer de soon van Herman van Leeuwen mede is begifticht.
Eerstelick vier mergen in 't Nieulant tot Avesaet gelegen.
Noch twe mergen weijlants oock in 't Nieulant gelegen.
Noch dardehalven mergen genaemt den Bullick.
Noch eenen mergen genaemt den Hoeff.
Noch een Lepert.
Noch vijff hont boulants.

Deselve parcelen van landen tot de voorschreven vicarie gehoorende, gepacht bij Herman van Leeuwen voor hondert vier ende dartich gulden. 134-0-0.
Borge Jacob Gerritsen weert in de Croon.
Betaelt die opstuijvers.
----- ×
SERVICE
Contact
 
Vragen