€ 15,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Resolutieboek 1751-1770

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Resolutieboek 1751-1770

  Dit acht en twintigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe omvat het resolutieboek van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1751-1770 en sluit direct aan bij het vorige deel.
  De inhoud van dit resolutieboek is zeer divers. Het begint met de problemen met burgemeesters van de dorpen en de magistraat van Tiel, waarbij zelfs de hulp van de Prins van Oranje als erfstadhouder was ingeschakeld. Deze periode van 1751-1770 kenmerkt zich met name door veel problemen met de dijken, dijkdoorbraken en overstromingen. Daar werd heel veel werk aan besteed en veel kosten voor gemaakt. Voorts komt nog aan de orde een diversiteit aan zaken, zoal: gerichtelijke zaken, met name verzoekschriften en afdoeningen daarvan, zowel door particulieren als kerken. Tevens de besprekingen over de aanleg van een zandpad vanaf Utrecht via Buren naar Tiel en Avezaath in de jaren 1751-1756 en verder een zandpad vanaf Ommeren naar Tiel. Voor wat betreft de interne zaken van het hoogadelijk gericht komt onder meer aan de orde de vernieuwing, uitbreiding en reparatie van het ambtshuis te Kesteren in de jaren 1758-1759. In 1766 was er een wisseling in het ambtmanschap door de vrijwillige afstand van Bernhard van Welderen op zijn zoon Jan Walraad van Welderen. Op 26 mei 1752 werd een inventaris gemaakt van alle goederen die zich in het ambtshuis te Kesteren bevonden. Dit boek bevat ook diverse instructies en reglementen, zoals in 1763 een instructie voor de schouten van maar liefst 30 artikelen, een reglement ten aanzien van de acten van indemniteit en in 1765 een regeling voor dienstboden en dienstknechten. Veel stukken behelsen financiële aangelegenheden. Kortom, dit boek geeft een aardige inkijk in het reilen en zeilen van het gericht. In de voetnoten worden zaken verduidelijkt en worden de Latijnse rechtstermen en tekstgedeelten kort uitgelegd.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 198
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463456067
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 15,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de vergadering van 24-25 mi 1754:

Amptsvergaederinge gehouden tot Kesteren vrijdag den 24 maij 1754.

Praesentibus: ampman, Vijgh, Cocq van Delwijnen, Braekel, Jan Walraad van Welderen, Delen, gecommitteerdens der stadt Tiel: van den Steen en Pagniet.

Den heere ampman de heeren van de ridderschap en gecommitteerdens der stadt Tiel voor haare comparittie bedanckt hebbende, refereerde sig tot de brieven van uijtschrijvinge en bragt conform deselve voor de rekeningen van den ontfanger Rink, soo wegens de amptslasten 1751, clockenslag van maij 1751 tot 1752 als vier stuijvers per mergen van den jaerre 1751, om afgehoort te worden.

Waaruijt gebleken is, dat hij ontfanger bij slot der rekeninge van gemelte amptslasten is schuldig gebleven de somma van 283-18-8, bij die van den clockenslag 99-18-6 en van de vier stuijvers per mergen een duijsent vijff hondert vier en taggentig guldens tien stuijvers tien penningen, dewelke denselve in sijnne volgende rekeningen ijder op sijn plaats voor ontfangst sal moeten verantwoorden.

Verlese een missive van Haar Koninglijke Hoogheijt, mevrouwe de gouvernante , geschreven in 's Hage den 31 december 1753, hebbende tot bijlaage het reglement ten aansien van den omslag het clockenslag genaamt in desen Amptte door Haar Koninglijke Hoogheijt als nodig en nuttig voor de goede ingesetenen geoordeelt en gearresteert.

Waarop gedelibereert sijnde is die missive en het reglement voor notificatie aangenoomen en geresolveert omme hetselve alomme te doen publiceren en aan het gemeen bekent te maacken, met versoeck en authorisatie op den heer Vijgh tot de Snor hiervan drie hondert exemplaaren bij den boekdrukker deses Furstendoms tot Arnhem voor kostten van desen Amptte te willen doen drucken, met last aan den landschrijver van die exemplaeren ingecomen sijnde aan de leeden van dese ridderschap en stadt Tiel, en daar het nodig sal wesen, te verdeijlen.

Dat vervolgens aan Haar Koninglijke Hoogheijt sal werden gerescribeert dese volgende missive:

"Doorlugtigste hoogstgeboore furstin en vrouwe.
Bij het houden van onse ordinaire vergaederinge ter occasie van het doen der amptsettinge over den jaerre 1752 heeft den heer ampman ons voorgebragt uw Koninglijke Hoogheijts altoos hoogst gerespecteerde missive, geschreven in 's Hage den 31 december des afgelopene jaars 1754 , waaruijt wij met grootte genoege hebbe gesien, dat uw Koninglijke Hoogheijt geen swaerigheijt hadde gevonden om sig te confirmeren met onse consideratie, welke wij de eer hebbe gehadt op den 8 augustus laestlede ten aansien van het reglement op den omslag gemeenlijck genaamt 't clockenslag aan uw Koninglijke Hoogheijt te senden, als alleen met eenige verandering in den 14 articul en voor het overige het geprojecteerde reglement als nodig en nuttig voor de goede ingesetenen gunstiglijck geliefde te approbeeren en te arresteeren.
Wij vinden ons verpligt bij dese uw Koninglijke Hoogheijt op het eerbiedigste onse dankbaarheijt daarvoor te betoonen en sullen met alle getrouwigheijt hetselve reglement tragtten naer te comen en aan het oogmerck van uw Koninglijke Hoogheijt te voldoen. En om sulx des te beter te cunnen observeren, hebben wij geresolveert drie hondert exemplaeren te doen drucken en deselve ter behoorlijke plaatse te doen publiceren en aan alle geïnteresseerde goede in- en opgesetenen onses Ampts tot haer naerigt mede te deelen.
Uw Koninglijke Hoogheijt gelieft bij dese gelegentheijt ons niet qualijk te duijden, dat wij nogmaals de vrijheijt nemen en met alle onderdanigheijt versoecke (soodraa uw Koninglijke Hoogheijts gewigtige affaieres permitteerre) ons derselver hoogst gerespecteerde decisie aangaande de berigtten op de requestten van de dorpen van Soelen en Avesaette en van de geërfdens van de heerlickheijt Marsch, in den jaerre 1752 gepraesenteert, te willen vergunnen.
Voor het overige blijft ons niet over als de dierbaerste zegeningen van den Alderhoogsten voor uw Koninglijke Hoogheijt, den heere erfstadhouder en hoogfurstelijck huijs te smeecken.
En betoonen dat met alle eerbiedt en diepst respeck sijn:
Doorlugtigste hoogstgeboore furstin en vrouwe,
Uw Koninglijke Hoogheijts onderdanigste diennaeren,
Ampman en ridderschap der Ampts Nederbetuwe en gecommitteerdens der stadt Tiel.
Kesteren den 25 maij 1754".
Ter ordonnantie van deselve.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen