€ 15,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810
  Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764
  Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 (boek)

Ambt Nederbetuwe Resolutieboek 1799-1817

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Resolutieboek 1799-1817

  Dit dertigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat een samengesteld resolutieboek van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe over de jaren 1799, 1802-1809 en 1814-1817.
  De betreffende jaren vallen in de periode van de Franse bezetting en enkele jaren na de bevrijding. Tijdens die jaren werd de bestuursstructuur van het Ambt Nederbetuwe grondig gewijzigd en veranderde het Hoogadelijk Landgericht meer in een ambtsbestuur dan dat er nog sprake was van rechtelijke uitoefening van taken. Wel werden verzoeken van inwoners behandeld en afgedaan.
  De inhoud van dit deel behelst met name besluiten van het ambtsbestuur, bijzonder ten aanzien van de te heffen belastingen, dijk- en waterschapszaken en de uitvoering van reglementering van hoger hand. Over de heffing van allerlei belastingen was nogal wat te doen, want in deze jaren komen veel stukken voor van diverse dorpen en inwoners, die op allerlei wijzen trachtten het betalen van belasting te kunnen ontwijken. Een zaak daarover uit 1793 (zie het voorgaande boek van deze serie) was in 1803 nog steeds bij het Hof aanhangig.
  In de periode van 1799-1817 was er doorlopend sprake van veel problemen met de dijken, dijkdoorbraken en overstromingen. Ook drukten nog de financiële lasten op het Ambt en haar inwoners van de grote dijkdoorbraak tussen Huissen en Angeren van december 1769, die in 1806 nog niet geheel waren afgelost. Daarnaast was er voortdurend geld nodig voor dijkherstel en het aanleggen van kribben. Aan de orde komen ook diverse zaken ten aanzien van geestelijke en kerkelijke goederen, en het vergeven van praebendes met name uit de kloostergoederen van Opheusden
  In de voetnoten worden zaken verduidelijkt en worden de Latijnse rechtstermen en tekstgedeelten kort uitgelegd.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 154
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463456081
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 15,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is de vergadering van 19 april 1804:

Vergadering van het ambtsbestuur gehouden te Tiel.

Praesentes: ambtman Samuel van Lijnden, Jacob Diederik van Leeuwen, Arnoldus Versteeg, Cornelis Beijer, Godefridus Dominicus van Hellenberg, Adrianus Johannes Hogendijk van Domselaar, Jan Hendrik van Gameren, landschrijver Dijckmeester.

Donderdag den 19e april 1804.

Na resumptie der notulen van de voorige vergadering is voorgebragt en gelezen eene missive van het Gedeputeerd Bestuur van Gelderland de dato 7 dezer maan, hebbende tot bijlage de resolutie van hetzelve bestuur de eodem die waarbij onder anderen gearresteerd wordt eene publicatie relatief tot het benoemen van ringkiezers in dezen jaare door de Quartieren van Nijmegen en Zutphen tot het maaken van eene nominatie voor twee leden van het Wetgevend Lichaam en tot het aanstellen van departementale kiezers in plaats van diegeenen welke in 't voorleden jaar zijn uitgeloot. Wordende daarin de ambts- en verdere bestuuren ten plattenlande enz. gelast om ten spoedigsten het nodige in deze in gevolge de publicatie van het Staatsbewind van den 18o februarij 1803 te verzorgen. Alles gelijk met meerdere bij gemelde resolutie en publicatie is vervat.

Voor is door den landschrijver geëxhibeerd het verbaal der besoignes van dit bestuur relatief de executie van het reglement nopens de uitoeffening van het stemregt van den 18o februarij des voorigen jaars en wegens de benoeming der ringkiezers in gemelde jaar hebbende plaatsgehad.

Hetwelk gelezen en over de voorschreven resolutie en publicatie gedelibereerd zijnde, is goedgevonden om alles hetgeen ter dezer zake moet worden verrigt te reguleren op den voet en wijze bij de voorige stemming geobserveerd.

En zijn mitsdien de buurmeesteren der respective dorpen en buurtschappen binnen dit Ambt gecommitteerd om bij het rondbrengen en ophaalen der stembilletten in gevolge articul 23 et sequentes van voornoemde reglement te adsisteren en zich op aanstaande maandag den 23o dezer in de ambtskamer alhier te laaten vinden om de nodige ordres en instructiën te bekomen en voorts, voor zo ver zulks door hun nog niet is gedaan, af te leggen de belofte bij voorschreven articul gerequireerd.

Zijnde de landschrijver geauthoriseerd dezelve ten dien einde namens dit bestuur de nodige aanschrijving te doen toekomen. En zijn wijders verzogt en gecommitteerd de ambtman en leden Versteeg, Hellenberg en Hogendijk benevens den landschrijver om op voorschreven dag zig alhier te sisteren en aan buurmeesteren relatief het gunt voorschreven de nodige elucidatiën te geven en hun af te neemen de belofte hiervoor vermeld.
Met verdere authorisatie op gemelde dag mede te benoemen de stemopnemers, die bij het opnenen der bussen moeten praesent zijn, en dezelve van hun benoeming in naam van deze vergadering kennis te geven.

Terwijl eindelijk is vastgesteld saturdag den 28 dezer tot het openen der bussen, ten welken einde dit bestuur alsdan zal bijeenkomen.

Het lid meester Jacob Diederik van Leeuwen in naam der gecommitteerden benoemd tot het concipieeren van een reglement wegens de aftreding en keuze der leden van het ambtsbestuur te kennen gegeven hebbende dat zij in de aanstaande week gereed waren hetzelve ter tafel te kunnen exhiberen, is uit aanmerking dat hetzelve voor 1o meij aanstaande moet worden ingezonden aan 't Departementaal Bestuur goedgevonden op aanstaande woensdag bijeen te komen en hetzelve asldan tot een onderwerp der deliberatiën te maaken.

Het lid Godefridus Dominicus van Hellenberg heeft aan de vergadering gecommuniceerd dat van den persoon, welke in het afgeloopen jaar de puin en steenen aan de Mauwerikse kribwerken had geleverd, nog te bekomen waren 200 lasten tegen vier gulde het last. Weshalven in consideratie gaf om dezelve mede voor dit Ambt aan te kopen en tot voornoemde einde te emplojeeren.

Waarover gedelibereerd zinde, is goedgevonden in den aankoop van 200 last tegen voornoemde prijs te consenteren en het lid Godefridus Dominicus van Hellenberg te verzoeken daarvan aan den leverancier kennis te geven en het verdere nodige in deze te verrigten. Hetwelk zijn lieve alzo heeft aangenomen.

Gemelde lid geproponeerd hebbende om de rangordening onder de leken, welke bij de eerste sessie slegs provisioneel was vastgesteld, finaal te reguleren, is goedgevonden de gemelde propositie op aanstaande woensdag aan de orde van den dag te stellen.

Gelijk mede is geresolveerd ten dien dage te delibereren over de voordragt van het lid Cornelis Beijer om op het maaken van commissiën een vaste order te beraamen en dezelve onder de leden op een eenparigen voet te verdeelen. En zijn de leden verzogt zich ten opzigte van het een en ander vervat te maaken.
---------- ×
SERVICE
Contact
 
Vragen