€ 16,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ambt Nederbetuwe Signaat van Ontzating en Oppositie 1686-1810

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Ambt Nederbetuwe
  Signaat van Ontzating en Oppositie
  1686-1810

  Dit drie en twintigste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de aantekeningen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe van de bezatingen en ontzatingen in de jaren 1686-1810 en een tweetal pandkeringen van de bank van Zoelen. Deze transcriptie is derhalve een aanvullend deel op de gerichtelijke signaten. Het bevat met name in de beginperiode een aantal bezatingen, maar voor het overige vooral ontzatingen, opposities, uitleidingen, protesten tegen veilingen, verpachtingen, verkopingen enz., dus een veelheid aan onderwerpen. Dit heeft alles te maken met de rechtspraak uit die tijd, waarbij (civiele) processen doorgaans werden aangespannen tussen bezaat en ontzaat, in- en uitleiding, arrest en oppositie. De inhoud van dit boek is erg onvolledig in vergelijking met de gerichtssignaten. Het bevat slechts een klein gedeelte van alle zaken die voor het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe werden aangespannen, Waarom deze zijn vermeld en de overgrote meerderheid niet is onduidelijk.
  Ondanks de voornoemde gebreken geven deze twee boeken wel een inkijkje in het rechtsgebeuren van de 17e en 18e eeuw en betreft het zeker een waardevolle aanvulling op de gerichtssignaten. Met name de veelheid aan persoonsnamen geeft aan onderzoekers aanknopingspunten voor nader onderzoek.
  Gelet op de veelheid aan afkortingen, welke zo goed als doenlijk volledig worden weergegeven, en het gebruik van (Latijnse) rechtstermen worden zowel de gemaakte keuzes als de betekenis van de begrippen in voetnoten nader uiteengezet.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 244
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463456012
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 16,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is een gedeelte uit de jaren 1702-1704:

Den procureur Adolph Bartens qualitate qua ende Hendrick Verlee en hebben ontsatinge gedaan tegens soodane besatingh, als den welgeboren heer Caerl Pieck, Heere van Soelen, heeft gedaan op de gereede en ongereede goederen van den voorschreven Verlee, en waarmede die voorschreven juffrouwe Judith Wilhelmina Pieck, Vrouwe van Enspick qualitate qua sigh is voegende, salvis quibuscunque exceptionibus et protestationibus. Actum den 4 november 1702.

Otth van Ingen heeft ten allen regten salvis quibuscunque exceptionibus et protestationibus ontsatinge gedaan tegens soodane besatinge als Adriana Elben op sijne gereede goederen onder Ogten gelegen den 27 februarij 1703 heeft ondernomen, en deselve den 3 martii aen hem ontsetter doen insinueren. Actum den 5 martii 1703.

De kinderen en erfgenaemen van wijlen den heer borgemeester Adolph Blancken ende vrouwe Cornelia Hunninga van Oostwolt, in leven eghteluijden, hebben ten allen reghten ontsatingh gedaen tegens sodaene nulle en informele besatinghe en beslagh, als den heere Reijnier Verschoor voor sighselven ende in naeme van sijne schoonsuster juffrouw Anna Margareta Romswinckel, ofte desselfs volmagtiger, met den Heere van Tuijl praetenselijck et mere ad vexam op den 31 martii 1703 gelust heeft te doen. Actum den 19 april 1703.

Doctor Aelbert van Lith de Jeude heeft oppositie gedaan tegens soodane executie, als den scholtus Hillebrant Wttenweerde op de koebeesten, mitsgaders groen koorn van den opposant ondernomen heeft te doen, sulx om redenen ten dagen dienende te produceren. Actum den 29 maij 1703.

Maria van Rhoode weduwe van Aart van Zutphen cum tutore heeft ontsatinge gedaan tegens soodane arrest, besaat en beslagh als eenen Cornelis de Leeuw op d' penningen soo de Heere van Soelen uijt hoofde van twee Hoves taxatiën, de datis den 8 en 10 januarij 1703, mitsgaders op het regt van coopbiedinge tot consecutie van dien gedaan, aen die ontsetterse regtmatig verschult, heeft geïnstitueert, idque salvis quibuscunque exceptionibus, protestationibus et defensionibus iuris et de iure competentibus . Actum den 3en junij 1703.

Adriaan Budding pro se et qualitate qua en heeft omni meliori modo et salvis quibuscunque exceptionibus, defensionibus et protestationibus iuris et de iure competentibus observatis observandis uijtleijding gedaan tegens soodaane inleijdinge, als Henrick van Grootvelt op den 23 maij heeft ondernomen te doen, en de 28 dito geïnsinueert, in twee mergen weijlant, item een en een halve mergen bouwlant, ende nogh in twee mergen bouwlant op Heusden gelegen. Actum den 3 julij 1703.

Joost Cornelis Vercuijl heeft uijtleijdinge gedaan tegens sodane inleijdinge als de heer Jacob Wighman van Keppel pro se et qualitate qua ondernomen heeft te doen in seeckeren camp weijlandt groot 4 mergen in het Ingense velt gelegen. Actum den 27 augustus 1703.

Den procureur Gerard de Roever, in qualite als gemagtigde van die welgeboren heere Johan Ludwig van Hamersteijn, Heere van Enspick etc., heeft ontsatinge gedaan tegens soodane besatinge als den welgeboren heere Carl Piek, Heere van Braackel, amptman van Beest en Renoij, op des heere ontsetters principaals ehegemalinne gereede en ongereede goederen in den Ampte van Nederbetuwe gelegen en hebbende, heeft geïntenteert, idque salvis quibuscunque exceptionibus, protestationibus et defensionibus iuris et de iure competentibus. Actum den 1e september 1703.

Jacob Driesen Opheijden heeft salvis quibuscunque exceptionibus et defensionibus iuris omni meliori modo ontsatinge gedaan tegens sodane besatinge, als Cornelis Willemsen van Gent op den 30 julij 1703 heeft gedaan op de gereede en ongerede goederen van den ontsetter onder Hien en Dodeweert gelegen. Actum den 7 september 1703.

De weduwe en erfgenaemen van den scholtus Gerard Wttenweerde saliger hebben ontsatinge gedaen tegens sodane besatinge als de heer Aelbert van Lith de Jeude heeft onderstaen te doen op haare gereede goederen onder Maurick en Ravenswaij, et hoc salvis quibuscunque exceptionibus et protestationibus. Actum den 3 november 1703.

Hendrick van Grootvelt, Jacob Slinckman, Dirck Arntse en Albert van Ommeren, soo voor haar selven, als speciale gemaghtigden van die ondergeschreven inwoonderen en nabuiren des kerspels Opheusden, met naemen, Hendrick Otten, Jan Cornelissen, Reijnard Spegt, Dirck Cornelisse de Hooght, Jan Janzen van Lijshout, Isack Claessen, Cornelis Berents, Floris Gerritse, Cornelis van Gelder, Thonis Thonisse van Gelder, Gijsbert Daniëls, Roelof Janzen, Steven Willemse, Mattijs Sipman, Jan Dirckse, Steven Robberts, Ariën Peters, Gerrit Dircksen, Dirck van Ommeren, Ernst Janzen, Jan de Hartogh, Adriaen Ariënse, Thonis Cornelisse Smit, Jan Dircksen, Claes Soet, Jan Stevense, Gijsbert Reijerse, Jan Jelisse, Cornelis Adriaense, Jan Vermeer, Ariën Janzen, Cornelis Ariënse, Ariën Peterse, Jaques Jaquesse, Gijsbert Adriaense, Thonis van Gelder, Floris Gerritse, Jan van Maenen, Gerrit Thonisse, Geurt Janzen, Jan Janzen, Hendrik Aarntze, Cornelis Gerritse, Gerrit Jeger, Cornelis Tonissen, Steven Janze en Rutjer Roelofse, neffens haare verdere consorten hebben ten allen reghten ontsatonge gedaen tegens sodane nulle en gans infundamentele besatonge als den custos Jacobus Hoornouw op den 19 mert 1704 op de gereede goederen van de samentlijcke inwoonderen des kerspel Heusden praetenselijk heeft gelust te intenteren, idque salvis quibuscunque exceptionibus, protestationibus et defensionibus iuris et de iure competentibus . Actum den 21 mart 1704.

Matthijs Sipman doed bij dese, met den hooghedel welgeboren heer Jacob van Beijnhem, Heer van Tuijl etc., ontsatinge tegens sodane besatinge als Jacobus Hoornouw den 10 april 1704 gedaen heeft. Actum den 12 april 1704.

Johan van Cloon, als volmachtiger van de heere Jacob Wighman Keppel nomine uxoris , mitsgaders van joffrouw Hester Sophia van Meeckeren qualitate qua, heeft ontsatinge gedaan tegens sodane besatinge als eenen Jan van Grootvelt geïnstitueert heeft op eenen weijkamp in Ingenervelt gelegen ende aan alle sodane gerede en ongerede goederen als joncker Henrick van Eck ende Everard van Schadijck onder Ingen ende voorts etc. stervende hebben nagelaten etc. Actum den 2 julij 1704.

Vrouwe Hillegonda Noest, douariere wijlen den heere Wolter Schaegen, in leven gouverneur tot Curassouw, heeft salvis quibuscunque exceptionibus et protestationibus cum tutore ten allen regten ontsatinge gedaan op ende tegens soodaene vexative en gans nulle besaetinge als waerbij den oock hooghwelgebooren heere Johan van Welderen, Heere tot Valburgh, amptman, rigter en dijckgreef in Nederbetuwe etc. etc. etc. genoegen heeft konnen vinden van op den 27 Junij 1704 te doen arrest of besettinghe aen alle sodaene gereede en ongereede goederen, actiën, effecten en crediten als vrouwe ontsetters zoone Johan François Schaegen in den kerspel Avesaeth ende voorts etc. stervende heeft naegelaeten; werdende mede ontsaetinge gedaen voor alle costen en schaden met regt. Actum den 14 julij 1704. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen