€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Architectuur van verenigingen

Bouwstenen voor organisatieontwikkeling

Frans Huizenga en PeterTack • Boek • paperback

 • Samenvatting
  In dit boek staat een eenvoudige vraag centraal: is er een ideale verenigingsstructuur? Het antwoord heeft wat meer voeten in de aarde. Er zijn algemene principes te formuleren, maar die zijn niet altijd toepasbaar en ook niet overal. Veel hangt af van de levensfase waarin een vereniging zich bevindt. Wat in een kleine, door vrijwilligers gedragen organisatie goed werkt, kan in een vereniging met een professioneel bureau slecht uitpakken. Veel hangt ook af van de eigenaardigheden van de branche of beroepsgroep. Wat in de ene vereniging een noodzakelijke vorm van ledenparticipatie is, beschouwt men in een andere als overbodige last. Dit alles leidt tot een genuanceerd antwoord: ja, er is een ideale structuur, maar die is uniek, aan tijd en plaats gebonden. Eenvoudig kopiëren is er dus niet bij. Elke situatie vergt zijn eigen ontwerp en daarvoor moeten passende bouwstenen worden gezocht.

  Architectuur van verenigingen biedt een breed scala aan ontwerpprincipes. Vanuit een historisch perspectief schetsen de auteurs hoe de bestuursstijl in een vereniging evolueert, de beleidscyclus aan strategisch gewicht wint, het werkterrein van het bureau zich verbreedt, ledencommissies van positie veranderen, verenigingsorganen opkomen en verdwijnen, en de balans tussen centralisatie en decentralisatie zich wijzigt. Zij geven veel voorbeelden uit de praktijk en reiken de lezer hulpmiddelen aan om de eigen organisatieproblemen te duiden en te bepalen welke vormen van herstructurering nodig zijn.

  Dit boek is bestemd voor bestuurders, directeuren, commissieleden en stafmedewerkers van branche- en beroepsverenigingen. Ook zij die betrokken zijn bij andere verenigingen die op de belangen van een bepaald werkveld of een bepaalde doelgroep zijn gericht, bijvoorbeeld filantropische organisaties, sportbonden, consumenten- en pati ntenorganisaties en georganiseerde pressiegroepen kunnen er hun voordeel mee doen.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 136
  Uitgeverij : In eigen beheer
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 12-2019
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  1 Vrijwilligers en professionals: de relatie tussen bestuur en bureau
  2 Leden en bestuur: centrale organen en hun onderlinge relaties
  3 Ledenparticipatie: het functioneren van commissies
  4 Vormen van zelfbestuur: decentralisatie van de vereniging
  5 Vereniging in context: coalitie, federatie en eenheidsorganisatie
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Hoofdstuk 1
Vrijwilligers en professionals: de relatie tussen bestuur en bureau

Branche- en beroepsverenigingen kunnen over het algemeen niet zonder
professionele ondersteuning. De taken die zij uitvoeren zijn zodanig complex
en tijdrovend dat het niet goed mogelijk is uitsluitend met vrijwilligers
te werken.
Het aantrekken van betaalde krachten heeft echter gevolgen voor de
wijze van besturing. Een toename van het aantal professionals impliceert
dat bepaalde taken aan hen worden overgedragen, zowel uitvoerende
als - op termijn - beleidsmatige. Dat vraagt om corresponderende
aanpassingen in de inrichting en werkwijze van bestuurlijke organen
en commissies, met als doel het rendement van de professionele
inbreng te vergroten, met behoud van bestuurlijke controle door de
leden van de vereniging en zonder afbreuk te doen aan de vele vormen
van ledenpartcipatie. Kortom, professionalisering van de vereniging
vereist organisatieontwikkeling.

Dit hoofdstuk gaat over de gevolgen van professionalisering voor de
relatie tussen bestuur en bureau. Allereerst presenteren wij het professionaliseringsmodel,
dat inzicht geeft in de wijze waarop een ontwikkelingstraject
idealiter verloopt. Vervolgens beschrijven en analyseren wij
enkele veel voorkomende problemen (pathologieën) en presenteren wij
een onderzoeksmethode om deze vast te stellen. Het hoofdstuk sluit af
met enkele aanwijzingen hoe te profiteren van een sterk bureau zonder
dat leden de controle over de vereniging verliezen.

VIER BASISACTIVITEITEN IN DE VERENIGING
Om de veranderende relatie tussen bestuur en bureau goed te kunnen
schetsen, is het noodzakelijk vier basisactiviteiten te onderscheiden die
binnen de vereniging plaatsvinden. Deze zijn:

1. Uitvoering, inclusief het leidinggeven hieraan. Het gaat hierbij om
concrete handelingen die voornamelijk van administratieve of secretariële
aard zijn.

2. Beleidsvoering. Onder beleid verstaan we het samenstel van doelen en
middelen dat het kader verschaft waarbinnen de uitvoeringsactiviteiten
plaatsvinden. Beleid geeft richting en samenhang aan de
diverse concrete handelingen.

3. Strategieontwikkeling en toezicht. Terwijl beleidsvoering betrekking
heeft op afzonderlijke dossiers, legt strategieontwikkeling de
hoofdlijnen en prioriteiten van het verenigingsbeleid vast vanuit een
meerjarig perspectief. Een vastgestelde strategie vormt vervolgens
de basis voor proactief toezicht, dat het niveau van incidentenpolitiek
en detailbemoeienis weet te ontstijgen.

4. Goedkeuring. Met goedkeuring doelen we op de controlerende activiteiten
van leden, zoals die gestalte krijgen via de algemene ledenvergadering
of de ledenraad. Hierbij kan men denken aan de goedkeuring
van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde
begroting, en de goedkeuring van het gevoerde beleid, inclusief het
financieel jaarverslag. Tevens rekenen we het benoemen, schorsen
en ontslaan van (leden van) het bestuur hiertoe.

Het is van belang deze activiteiten te onderscheiden omdat hun verdeling
over de verenigingsorganen zich wijzigt onder invloed van toenemende
professionalisering. Dat kan tot problemen leiden, maar als de
dynamiek van verandering goed wordt begrepen, is het mogelijk zodanige
aanpassingen aan te brengen, dat de vereniging haar balans hervindt
en krachtiger dan voorheen kan opereren. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen