€ 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Beroepingen en formulieren classis van Tiel 1627-1815

Serie Classicale Transcripties deel 15

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit vijftiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de beroepsbrieven van de predikanten uit de 16 kerkelijke gemeenten van de Nederbetuwe over de jaren 1666-1814 en de ondertekeningen van de Formulieren van Enigheid door predikanten, proponenten, schoolmeesters en kosters in de jaren 1627-1815. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  De beroepsbrieven geven een duidelijk beeld ten aanzien van de taakstelling voor de predikanten en de verwachtingen van de plaatselijke gemeente. Er was geen sprake van een voorgeschreven formulier, maar elke gemeente had haar eigen ontwerp. De ondertekening van de Formulieren van Enigheid en de Schoolorde was van belang, omdat hierop de predikanten, proponenten, schoolmeesters en kosters konden worden aangesproken op de door hen afgelegde eed danwel ondertekening. Met name de ondertekening van de schoolmeesters en kosters is niet compleet. De vraag wie in welke gemeente koster en/of schoolmeester is geweest, kan enkel door nader onderzoek aan het licht komen, evenals de periode waarin zij gediend hebben. Uit de Schoolorde van 1628 kan worden opgemaakt het grote belang dat de classis van Tiel hechtte aan het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, zowel in leerstellige als in godsdienstige zin.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 317
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452823
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding

  Transcripties:
  1. Acten van de beroepingen van predikanten :
  Tiel, Ingen, Echteld, IJzendoorn, Hien en Dodewaard, Eck en Wiel, Ommeren, Kesteren,
  Opheusden, Zoelen, Rijswijk, Lienden, Ravenswaaij, Maurik, Ochten, Avezaten.
  2. Ondertekening Formulieren van Enigheid

  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 17,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De beroepinge van dominus Philippus Specht tot Opheusden is geschiet
op den 3 april 1679 en luijt aldus.

Alsoo het den oppersten Herder der scaepen, Godt Almachtigh, belieft heeft de plaatse van Opheusden door het vertreck van den eerwaerdigen, welgeleerden en godtsaligen dominus Anthonius Bronckhorst te doen vaceeren en de eerwaerde kerckenraet bij dese gelegentheijt nodigh geacht heeft om de voorschreeve gemeijnte niet langer op te houden maer deselve weder te doen versien met een bequaem herder en leeraer, soo is 't dat de eerwaerde kerckeraet met derselfs aenwesende ledematen in de vreese des Heeren vergadert sijnde, ten overstaende van de eerwaerde gedeputeerde en naestgesetene broederen predikanten des eerwaerde Tielse classis, naer voorgaende aenroepinge van des Heeren heijligen naem heeft beroepen, gelijk se beroept mets desen den eerwaerden, den welgeleerden en godtsaligen dominus Philippus Specht, geweesen predikant onder het regiment van de Graaf van Waldecq, om met de suijvere leere en predikatie van Godts heijlig Woort te onderwijsen en te stichten, oock met een godvruchtigen wandel en handel deselve gemeijnte voor te lichten, de heijlige sacramenten te bedienen, gelijck oock de kerckelijke discipline te oefenen en voorts alle de deelen der heijligen god[s]dienst sodanigh waer te nemen gelijk een getrouw leeraer toestaet te doen. Versoeckende, dat dominus Philippus Specht dese gedaene wettelijke beroepinge in de vreese des Heere mochte aennemen en achtervolgen. Biddende verders Godt Almachtigh dit gedaene werck met Sijnen genadenrijcken zegen te willen bekroonen en sodanigh te bestieren dat het alles magh streckken tot verbreijdinge van Godts eer, den welstant van Sijn gemeijnte en onser zielen zaligheijt. Amen. Aldus gedaen in de kerck van Opheusden desen 3 april 1679.

Tot versekeringh van dese beroepinge dient dese naevolgende onderteijckeningh:

Deputati et vicini classis:
Lambertus Brouwer V.D.M. in Hien en Dodoweert, deputatus classis Tilanae pro tempore.
Joan van der Horst V.D.M. in Ommeren, deputatus classis Tilanae.
Petrus Pauw V.D.M. in IJsendoorn als outdeputatus.
Justus Heurnius tanquam vicinus .
Arnoldus Pannebakker tanquam vicinus.

Kerckenraet en gemeijnte:
Aelbert Gerritse ouderlingh.
Gijsbert Cornelisse ouderlingh.
Pons Hendrickse ouderlingh.
Gerrit Isackse van Lochem diaken.
Cnelis Cnelisse V.H. diaken.
Jan Janse van Lieshout.
Peter Aelberse.
Jacus Jacusse.
Jan Isackse van Lochem etc.

Concordat cum suo principali, Philippus Specht V.D.M. in Opheusden.

N.B.: Bij het instrument van de beroepinge is geen approbatie van enige magistraet bij geweest, maer is de kerckeraet rechttoe nae de eerwaerde classis van Thiel gegaen volgens oude gewoonte en is deselve beroepinge bij haer geapprobeert, gelijk blijcken kan in de acta van de classis van die tijt. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen