€ 35,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Supplementair Woordenboek Nederlands-Duits, deel II

AJM Pistorius • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Dit omvangrijke vertaalwoordenboek Nederlands-Duits - in de loop van dertig jaar samengesteld door een beroepsvertaler - beantwoordt meer dan honderdduizend mogelijke vragen waarop u in andere woordenboeken tevergeefs een antwoord zou zoeken. Het is daarom een onmisbaar hulpinstrument voor iedere zichzelf serieus nemende vertaalster of vertaler.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 459
  Uitgeverij : Ad Pistorius
  ISBN : 9789464069587
  Datum publicatie : 07-2021
 • Inhoudsopgave
  Omvangrijk aanvullend vertaalwoordenboek Nederlands-Duits, 892 A4-pagina's, 26.000 lemmata, meer dan 111.000 handreikingen.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 35,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

(De opmaak ziet er in werkelijkheid uiteraard heel anders uit)

aandacht 2. Het laatste gedeelte over methodisch werken heb ik met heel bijzondere ~ gelezen: Den letzten Theorie-teil zum methodischen Arbeiten habe ich ganz besonders aufmerksam (veel frequenter dan de letterl. vert.) gelesen; 3. De achtste mei brengt ook het lot van de Duitse vluchte-lingen weer onder de algemene ~: Der 8. Mai rückt auch das Schicksal der deutschen Flüchtlinge wieder ins Blickfeld; die de ~ op een ander onderwerp brengen: die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema lenken; een hond bestraffen door hem geen ~ meer te geven: einen Hund mit Zuwendungs-entzug bestrafen; Ik heb mijn grootvader beleefd als iemand die veel ~ voor mij had: Ich habe meinen Groβvater als mir sehr zugewandt erlebt; Als ouders er met hun ~ niet bij kunnen blijven, hebben ook hun kinderen daar meer moeite mee: Können Eltern nicht bei der Sache bleiben, fällt das auch ihren Kindern schwerer; iemands ~ erbij houden: jmdn. bei der Sache halten; ~ krijgen: Aufmerksamkeit be-kommen/finden; Jungen erfahren mehr Beachtung im Unter-richt als Mädchen; .. wird mehr berück¬sichtigt; Der Sache wird mehr Aufmerksamkeit zuteil; Das Thema findet/erhält kaum noch Beachtung/Aufmerksam¬keit; geen ~ krijgen: unbeachtet bleiben; Daardoor kreeg het feit dat ... nauwe-lijks enige ~: Darüber ging fast unter, dass ...; Door .. heeft een .. verjaardag geen ~ gekregen: Die ungezählten Jubilä-en haben einen runden Jahrestag im Schatten gelassen; meer ~ op zich gevestigd krijgen: unter verstärkte Aufmerk-samkeit geraten; ~ krijgen voor ..: aufmerksam werden auf ..; Dit onderwerp krijgt te weinig ~: Dieses Thema ist unter-beachtet; Dit aspect heeft in het debat te weinig ~ gekre-gen: Dieser Aspekt ist in der Debatte zu kurz gekommen; Met zijn monstrueuze daad heeft de massamoordenaar mon-diale ~ weten te krijgen: Durch seine monströse Tat hat der Mas¬senmörder globale Beachtung erzielt; Hartelijk dank dat u mij gewezen hebt op dit boek dat tot nu toe aan mijn ~ was ontsnapt: Vielen Dank für den Hinweis auf dieses Buch, das mir bislang entgangen war; Ik ben heel die tijd nog niet aan mezelf toegekomen, zozeer heeft Reinhard mijn ~ opge-ëist: Ich bin in dieser ganzen Zeit noch nicht zu mir selbst gekommen, so sehr hat mich Reinhard in Anspruch genom-men; ~ ver¬dient ook ..: Mit ins Blickfeld gehört ..; in de ~ komen te staan: in den Blick¬punkt rücken; in de ~ plaat¬sen: in den Blickpunkt rücken; zijn ~ op iets richten: seine Auf-merk¬samkeit auf etwas wen¬den; Richt je ~ op het moment: Lege/Lenke deine Aufmerksamkeit auf den Augenblick; spe-ciale ~ schenken aan ..: ei¬ner Epoche besonderes Augen-merk schenken/widmen/zuwenden; Der Verfasser legt ein besonderes Augenmerk auf Schrift und Sprache; nauwelijks ~ schenken aan ..: jmdm. kaum Beachtung schen¬ken; geen ~ schenken aan ..: .. unberück¬sichtigt lassen/unbeachtet lassen/(völ¬lig) aus dem Blick lassen; ~ aan een probleem schenken: sich ei¬nem Problem zuwen¬den; Wij schenken tegenwoordig veel meer ~ aan dit onderwerp dan de toen-malige tijdgenoten: Wir legen heute ein sehr viel größeres Augenmerk auf dieses Thema als die damaligen Zeitgenos-sen; minder ~ schenken aan ..: etwas zurücktreten lassen; ~ tonen voor ..: jmdm., einer Sache Aufmerksamkeit entge-genbringen; de ~ trekken: im Blick¬punkt stehen, (door op-vallend gedrag) sich produzieren; (als doel¬bewuste hande-ling) sich in Szene setzen; das Interes¬se/Blicke auf sich zie-hen/lenken; Het geval trok wereldwijd de ~: Der Fall ließ welt¬weit aufhorchen; … De mijne heeft de meeste ~ getrok-ken: Viele haben Reden gehalten. Meine war die meistbe-achtete/die am meisten beachtete/die beachtet¬ste; een boek dat sterk de ~ trok: ein viel beachtetes Buch; .. trok de ~ van ..: .. lenkte das Auge von .. auf sich; Met zijn pre¬ken trok hij de ~ van een groot pu¬bliek: Seine Pre¬digten gewan-nen ihm die Aufmerksamkeit der Öffentlich¬keit; Al van verre trekt het rotsblok de ~: Schon von weitem macht der Fels-klotz auf sich aufmerk¬sam; weinig ~ bij het publiek trekken: wenig publikumswirksam sein; Hij probeert haar ~ te trek-ken: Er versucht, sich ihr bemerkbar zu ma¬chen; De ~ gaat uit naar ..: Das Augen¬merk liegt auf ..; De ~ van de Chine¬se onderneming gaat vooral uit naar Duits¬land: Deutsch¬land gehört das beson¬dere Augenmerk des chinesi¬schen Unter-nehmens; de gast naar wie de meeste ~ uit¬ging: der meist-beachtete Gast; Ons vermogen de ~ vast te houden is be-perkt: Unsere Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu halten, is begrenzt; Een grote Käthe-Kollwitz-tentoonstelling in Peking heeft de ~ gevestigd op existentiële situaties van de mens: Eine große Käthe-Kollwitz-Ausstellung in Peking hat den Blick auf existenzielle Situationen des Menschen gelenkt; Dat vraagt ~: Das ver¬langt Beachtung/Das will beachtet sein; ~ vragend/eisend ge¬drag: aufmerksamkeitsheischen-des Verhalten; er met zijn ~ bij zijn: bei der Sache sein; Hoe wilder de voorspelling, hoe groter de ~: Je wilder die Vorhersage, desto gröβer/höher die Aufmerksamkeit; 4. Dat eist al mijn ~ op: Das fordert meine volle Aufmerksamkeit; De tentoonstelling heeft veel ~ getrokken: Die Ausstellung zog hohe Aufmerksamkeit auf sich; 6. Hij was er met zijn ~ niet echt bij. …: Er war nicht richtig bei der Sache. Konnte sich einfach nicht konzentrieren; Het fenomeen is tot nu toe weinig onder de ~ gekomen: Das Phänomen hat bisher we-nig Beachtung gefunden/bekommen; De shirts worden met bijzondere ~ voor de details vervaardigd..: Die Shirts wer-den mit besonderem Augenmerk auf die Details gefertigt; En nu graag uw ~ voor onze drie dansparen: Und jetzt Bühne frei für unsere drei Tanzpaare; ×
SERVICE
Contact
 
Vragen