€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

VWO Wiskunde C

jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor VWO Wiskunde C . In totaal 264 bladzijden met meer dan 5400 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Subdomein B1 : Rekenen en Algebra 9
  A. Algemene berekeningen 9
  1. Optellen van getallen 9
  2. Aftrekken van getallen 12
  3. Vermenigvuldigen van getallen 14
  4. Delen van getallen 18
  5. Afronden van getallen 21
  6. Onderdelen van een getal 23
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 26
  8. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 28
  9. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 31
  10. Volgorde van bewerkingen 34
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 36
  12. Omvormen formules 38
  13. Overzichtsoefeningen Algemene Berekeningen 39
  B. Breuken 40
  1. Soorten breuken 40
  2. Breuken afleiden uit figuren 41
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 42
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 43
  5. Breuken vereenvoudigen 44
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 45
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 46
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 47
  9. Breuken Delen: basis 48
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 49
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 50
  12. Breuken van Getallen 51
  13. Breuken en percentages 52
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 53
  C. Machten 54
  1. Machten van getallen 54
  2. Producten van machten 55
  3. Delen van machten 56
  4. Machten van machten 57
  5. Machten met negatieve exponenten 58
  6. Machten van negatieve getallen 59
  7. Machten van kommagetallen 60
  8. Machten van producten 61
  9. Machten van Quotienten 62
  10. Gecombineerde oefening met machten 63
  11. Overzichtsoefeningen Machten 64
  D. Vierkantswortels en wortels 65
  1. Vierkantswortels van getallen 65
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 66
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 67
  4. Optellen van vierkantswortels 68
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 69
  6. Delen van vierkantswortels 70
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 71
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 72
  9. Noemers wortelvrij maken 73
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 74
  11. Getalwaarde eentermen veeltermen 75
  12. Optellen eentermen en veeltermen 76
  13. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 77
  14. Overzichtsoefeningen Algemene Bewerkingen 78
  E. Percentages 79
  1. Van Percentage naar getal 79
  2. Van getallen naar Percentage 80
  3. Getal van Percentage 81
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 82
  F. Merkwaardige Producten 83
  1. Merkwaardig product (a+b)2 83
  2. Merkwaardig product (a-b)2 84
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 85
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 86
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 87
  G. Ontbinden in Factoren 88
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 88
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 89
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 90
  H. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 91
  1. Grootste Gemene Deler 91
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 92
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 93
  III. Subdomein B2 : Telproblemen 94
  A. Verzamelingen opsommen 94
  B. Tellen met een Venn Diagram 95
  C. Tellen met Boomdiagram 96
  D. Product, som en Complement Regel 97
  E. Combinaties 98
  F. Variaties 99
  G. Herhalingsvariaties 100
  H. Permutaties 101
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 102
  IV. Domein C : Verbanden 103
  A. Evenredigheden 103
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 103
  2. Middelevenredige van 2 getallen 104
  3. 4de evenredige van 3 getallen 105
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 106
  5. Vraagstukken regel van drie 107
  6. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 108
  7. Vraagstukken verhoudingen 109
  8. Vraagstukken met percentages 110
  9. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 111
  B. Lineaire vergelijkingen en functies 112
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 112
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 113
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 114
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 115
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 116
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 118
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 119
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 120
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 121
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 122
  11. Opstellen lineaire functie uit tabel 123
  12. Opstellen lineaire functie uit grafiek 124
  13. Punten op grafiek van lineaire functie 125
  14. Ongelijkheden van de 1 ste graad 126
  15. Ongelijkheden met absolute waarden 127
  16. Bespreking functies van 1ste graad 128
  17. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 132
  C. Kwadratische vergelijkingen/functies 133
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 133
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 134
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 139
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 140
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 141
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 142
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 143
  8. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 144
  9. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 145
  10. Grafieken van algemene kwadratische functies 148
  11. Onderdelen van kwadratische functies 151
  12. Van grafiek naar kwadratische functie 152
  13. Ongelijkheden van de 2de graad 153
  D. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 154
  E. Veeltermfuncties 155
  1. Graad van Veeltermen 155
  2. Euclidische Deling 156
  3. Regel van Horner : functiewaarden 157
  4. Regel van Horner : nulwaarden 158
  5. Ontbinden in factoren van veeltermen 159
  6. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 163
  7. Ongelijkheden van veeltermfuncties 164
  8. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 166
  F. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 168
  G. Exponentiele functies 169
  1. Toenamefactor Exponentiele functie 169
  2. Exponentiele functies 171
  3. Exponentiele vergelijkingen 173
  4. Exponentiele ongelijkheden 177
  H. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 178
  I. Logaritmen 179
  1. Logaritmische functies 179
  2. Rekenen met logaritmen 180
  3. Logaritmische vergelijkingen 191
  4. Logaritmische ongelijkheden 192
  5. Overzichtsoefeningen Logaritmen 193
  V. Domein D : Veranderingen 194
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 194
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 195
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 196
  D. Differentiequotienten 197
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 197
  2. Differentiequotient met waardentabel 198
  3. Differentiequotient met grafiek 199
  VI. Subdomein E2-E3 : Visualisatie en Kwantificering 200
  A. Enkelvoudige gegevens 200
  1. Soorten Diagrammen bij Statistiek 200
  2. Gegevens afleiden uit een diagram 201
  3. Gemiddelde van een aantal getallen 202
  4. Mediaan van een aantal getallen 203
  5. Modus van een aantal getallen 204
  6. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 205
  7. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 206
  8. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 207
  9. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 208
  B. Gegroepeerde gegevens 209
  1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel 209
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 210
  3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel 211
  4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel 212
  C. Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken 213
  1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk 213
  2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie 214
  D. Overzichtsoefeningen Statistiek 215
  VII. Subdomein E4 : Kansbegrip 216
  A. Formule van Laplace 216
  B. Voorwaardelijke kansen 217
  C. Regel van Bayes 218
  VIII. Subdomein E5 : Kansverdelingen 219
  1. Uniforme Verdelingen 219
  2. Binomiaalverdelingen 220
  3. Geometrische verdelingen 222
  4. Poisson verdelingen 223
  5. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 224
  6. Normaalverdelingen ( met GRM ) 228
  7. Overzichtsoefeningen Kansverdelingen 230
  B. Steekproefgemiddelden 231
  C. Betrouwbaarheidsintervallen 232
  1. Betrouwbaarheidsintervallen 95% ( van Proporties ) 232
  2. Betrouwbaarheidsintervallen 95% (van Gemiddelden) 233
  3. Steekproefomvang berekenen 234
  4. Verdeling van Steekproefgemiddelden 235
  D. Toetsen Van Hypothesen ( Nul en Alternatief ) 236
  1. Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met steekproeven (5% Regel ) 236
  2. Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met normaalverdelingen 237
  I. Domein F : Logisch Redeneren 238
  A. Waarheidstabellen 238
  B. Logische Poorten 239
  C. Logica omzetten in logische poorten 240
  II. Domein G : Vorm en Ruimte 241
  A. Stelling van Pythagoras 241
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 241
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 242
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 243
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 244
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 245
  B. Gelijkvormigheid 246
  1. Gelijkvormigheidsfactor 246
  2. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 247
  3. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 248
  C. Omtrek en Oppervlakte van Vierkanten 249
  D. Omtrek en Oppervlakte van Rechthoeken 250
  E. Omtrek en Oppervlakte van Driehoeken 251
  F. Omtrek en Oppervlakte van Cirkels 252
  G. Ontwikkeling van een kubus 253
  H. Ontwikkeling BALK : verbind de ontwikkeling met de juiste balk 254
  I. Oppervlakte en inhoud van kubus 255
  J. Oppervlakte en inhoud van balk 256
  K. Oppervlakte en inhoud van cilinder 257
  L. Oppervlakte en inhoud van kegel 258
  M. Oppervlakte en inhoud van bol 259
  N. Overzichtsoefeningen Inhoud en Oppervlakte van ruimtefiguren 260
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 264
  Uitgeverij : jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464811445
  Datum publicatie : 04-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 38,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen