€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

3de Graad ASO , 6 tot 8 uur Wiskunde

Wiskunde oefeningen voor 3de Graad ASO richtingen met 6 tot 8 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor 3de Graad ASO richtingen met 6 tot 8 uur wiskunde. In totaal 284 bladzijden met meer dan 5600 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Veeltermfuncties 12
  A. Graad van Veeltermen 12
  B. Euclidische Deling 13
  C. Regel van Horner : functiewaarden 14
  D. Regel van Horner : nulwaarden 15
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 16
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 16
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 17
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 18
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 19
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 20
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 21
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 23
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 23
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 24
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 25
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 26
  III. Rationale functies 27
  A. Rationale Vergelijkingen 27
  B. Rationale Ongelijkheden 29
  C. Partieelbreuken 30
  D. Asymptoten bij Rationale Functies 31
  1. Verticale Asymptoten 31
  2. Horizontale Asymptoten 31
  3. Schuine Asymptoten 33
  E. Homografische functies 35
  1. Eigenschappen van homografische functies 35
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 36
  F. Bespreking Rationale Functies 37
  G. Overzichtsoefeningen Rationale functies 41
  IV. Irrationale functies 42
  A. Machten en Wortels 42
  B. Irrationale vergelijkingen 43
  C. Domein van Irrationale functies 44
  D. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 45
  V. Exponentiele functies 46
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 46
  1. Toenamefactor via percentage 46
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 47
  B. Exponentiele functies 48
  1. Opstellen exponentiele functie 48
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 49
  C. Exponentiele vergelijkingen 50
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 50
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 51
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 52
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 53
  5. Exponentiele ongelijkheden 54
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 55
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 57
  VI. Logaritmen 58
  A. Logaritmische functies 58
  B. Rekenen met logaritmen 59
  1. Logaritmische Getallen 59
  2. Logaritme van een product 60
  3. Logaritme van een quotient 61
  4. Logaritme van een macht 62
  5. Logaritme van som en verschil 63
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 64
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 65
  8. Logaritme van grondgetal als macht 66
  9. Logaritmen met Wortels 67
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 68
  C. Logaritmische vergelijkingen 70
  D. Logaritmische ongelijkheden 71
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 72
  VII. Rijen en Reeksen 73
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 73
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 74
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 75
  VIII. Limieten 76
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 76
  B. Limieten van veeltermfuncties 77
  C. Limieten van rationale functies 78
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 78
  2. Limieten van rationale functies naar a 79
  D. Limieten van Goniometrische functies 80
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 81
  F. Overzichtsoefeningen Limieten 82
  IX. Afgeleiden 83
  A. Differentiequotienten 83
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 83
  2. Differentiequotient met waardentabel 84
  3. Differentiequotient met grafiek 85
  B. Afgeleide in een punt 86
  C. Basis Afgeleiden 87
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 87
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 89
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 90
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 91
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 92
  D. Berekeningen met afgeleiden 93
  1. Productregel bij afgeleiden 93
  2. Quotientregel bij afgeleiden 94
  3. Afgeleiden met kettingregel 96
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 97
  F. Extrema met afgeleiden 98
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 98
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 99
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 100
  4. Raaklijnen 101
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 105
  X. Integraalrekenen 106
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 106
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 108
  C. Partiele Integratie 111
  D. Integralen met Substitutie 112
  E. Integralen met Partieelbreuken 113
  F. Integralen met merkwaardige producten 115
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 116
  H. Integralen van goniometrische functies 117
  1. Integralen met machten van sinus en cosinus 117
  2. Integralen met machten van tangens en cotangens 118
  3. Integralen met formule van Simpson 119
  4. Integralen die leiden naar cyclometrische functies 120
  I. Integralen van wortelfuncties 121
  1. Integralen met x2-a2 121
  2. Integralen met x2+a2 122
  3. Integralen met a2-x2 123
  4. Integralen met 1ax2+bx+c 124
  J. Overzichtsoefeningen Integralen Deel 2 125
  XI. Eigenschappen van functies 126
  1. Samengestelde functies 126
  2. Inverse functies 127
  B. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 129
  XII. Poolcoordinaten 130
  A. Van Poolcoordinaat naar Cartesische Coordinaat 130
  B. Van Cartesische Coordinaat naar Poolcoordinaat 131
  C. Van Cartesische vergelijking naar Poolvergelijking 132
  D. Van Poolvergelijking naar Cartesische vergelijking 133
  E. Parametervergelijkingen van cirkel en ellips 134
  XIII. Telproblemen en Combinatieleer 135
  A. Verzamelingen opsommen 135
  B. Tellen met een Venn Diagram 136
  C. Tellen met Boomdiagram 137
  D. Product, som en Complement Regel 138
  E. Combinaties 139
  F. Variaties 140
  G. Herhalingsvariaties 141
  H. Permutaties 142
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 143
  XIV. Statistiek 144
  1. Opstellen Frequentietabel 144
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 145
  XVI. Kansrekening 146
  A. Formule van Laplace 146
  B. Voorwaardelijke kansen 147
  C. Binomiaalverdelingen 148
  D. Regel van Bayes 149
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 150
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 154
  XVII. Analytische vlakke meetkunde 156
  A. Coordinaten van een punt 156
  B. Vectoren in het vlak 157
  1. Som van vectoren 157
  2. Scalair product van 2 vectoren 158
  3. Norm van een vector 159
  C. Vergelijkingen van rechten 160
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 160
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 161
  3. Rechte door punt en gegeven rico 162
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 163
  5. Rechte door 2 punten 164
  6. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 165
  D. Afstanden en Midden 166
  1. Afstand tussen 2 punten 166
  2. Midden van 2 punten 167
  3. Afstand tussen punt en rechte 168
  4. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 169
  E. Vergelijkingen van cirkels 170
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 170
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 171
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 172
  XVIII. Analytische Ruimtemeetkunde 173
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 173
  1. Vergelijking van vlakken 173
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 174
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen Rechten en Vlakken 175
  B. Loodrechte stand in de ruimte 176
  1. Normaalvector van een vlak 176
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 177
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 178
  4. Overzichtsoefeningen Loodrechte stand in de Ruimte 179
  C. Afstanden in de ruimte 180
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 180
  2. Afstand van punt tot vlak 181
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 182
  4. Afstand tussen 2 vlakken 183
  XIX. Goniometrie 184
  A. Graden en Radialen 184
  1. Van Graden naar Radialen 184
  2. Van Radialen naar Graden 185
  B. Hoofdwaarden 186
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 186
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 187
  3. Hoeken naar Kwadrant 188
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 189
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 190
  C. Verwante hoeken 191
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 191
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 192
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 193
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 194
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 195
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 196
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 197
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 198
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 199
  D. Omvormen naar 1 ste kwadrant 200
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 200
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 201
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 202
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 203
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 204
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 205
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 206
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 207
  E. Goniometrische formules 208
  1. Hoofdformule sin2α+ cos2α = 1 208
  2. Som en verschil formule 209
  3. Formules van Simpson 210
  4. Overzichtshoeken Goniometrische Formules 211
  F. Sinus en cosinus Regel 212
  G. Goniometrische vergelijkingen 213
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 213
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 214
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 215
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 216
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 217
  H. Algemene Sinus functie 218
  I. Cyclometrische functies 219
  1. Cyclometrische vergelijkingen 219
  2. Eigenschappen van Cyclometrische functies 220
  J. Hyperbolische functies 221
  XX. Stelsels en Matrixrekenen 222
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 222
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 222
  2. Stelsels met substitutiemethode 223
  3. Stelsels met combinatiemethode 224
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 225
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 226
  6. Stelsels met parameters 227
  B. Matrix rekenen 228
  1. Optellen van Matrix 228
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 229
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 230
  4. Vraagstukken met matrix 232
  C. Berekenen van determinanten 235
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 235
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 236
  3. Determinant Vandermonde 237
  D. Inverse Matrix 238
  E. Eigenwaarden en Eigenvectoren 239
  1. Eigenwaarden van een matrix 239
  2. Eigenvectoren 240
  F. Overzichtsoefeningen Determinanten 241
  XXI. Vectorruimten 242
  A. Voorbeelden van Vectorruimten 242
  B. Lineaire Onafhankelijke Vectoren 243
  C. Dimensie van deelvectorruimten 244
  D. Basis van Vectorruimten 245
  E. Coordinaten bij verandering van basis 246
  XXII. Complexe Getallen 248
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 248
  B. Optellen van complexe getallen 249
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 250
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 251
  E. Machten van complexe getallen 252
  F. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 253
  XXIII. Financiele Algebra 254
  A. Enkelvoudig Interest 254
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 254
  2. Sparen met enkelvoudig interest 255
  B. Samengesteld Interest 258
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 258
  2. Sparen met samengesteld interest 259
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 262
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 263
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 265
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 266
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 267
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 284
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464435863
  Datum publicatie : 06-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Veeltermfuncties 12
  A. Graad van Veeltermen 12
  B. Euclidische Deling 13
  C. Regel van Horner : functiewaarden 14
  D. Regel van Horner : nulwaarden 15
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 16
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 16
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 17
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 18
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 19
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 20
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 21
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 23
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 23
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 24
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 25
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 26
  III. Rationale functies 27
  A. Rationale Vergelijkingen 27
  B. Rationale Ongelijkheden 29
  C. Partieelbreuken 30
  D. Asymptoten bij Rationale Functies 31
  1. Verticale Asymptoten 31
  2. Horizontale Asymptoten 31
  3. Schuine Asymptoten 33
  E. Homografische functies 35
  1. Eigenschappen van homografische functies 35
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 36
  F. Bespreking Rationale Functies 37
  G. Overzichtsoefeningen Rationale functies 41
  IV. Irrationale functies 42
  A. Machten en Wortels 42
  B. Irrationale vergelijkingen 43
  C. Domein van Irrationale functies 44
  D. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 45
  V. Exponentiele functies 46
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 46
  1. Toenamefactor via percentage 46
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 47
  B. Exponentiele functies 48
  1. Opstellen exponentiele functie 48
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 49
  C. Exponentiele vergelijkingen 50
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 50
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 51
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 52
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 53
  5. Exponentiele ongelijkheden 54
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 55
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 57
  VI. Logaritmen 58
  A. Logaritmische functies 58
  B. Rekenen met logaritmen 59
  1. Logaritmische Getallen 59
  2. Logaritme van een product 60
  3. Logaritme van een quotient 61
  4. Logaritme van een macht 62
  5. Logaritme van som en verschil 63
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 64
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 65
  8. Logaritme van grondgetal als macht 66
  9. Logaritmen met Wortels 67
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 68
  C. Logaritmische vergelijkingen 70
  D. Logaritmische ongelijkheden 71
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 72
  VII. Rijen en Reeksen 73
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 73
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 74
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 75
  VIII. Limieten 76
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 76
  B. Limieten van veeltermfuncties 77
  C. Limieten van rationale functies 78
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 78
  2. Limieten van rationale functies naar a 79
  D. Limieten van Goniometrische functies 80
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 81
  F. Overzichtsoefeningen Limieten 82
  IX. Afgeleiden 83
  A. Differentiequotienten 83
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 83
  2. Differentiequotient met waardentabel 84
  3. Differentiequotient met grafiek 85
  B. Afgeleide in een punt 86
  C. Basis Afgeleiden 87
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 87
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 89
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 90
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 91
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 92
  D. Berekeningen met afgeleiden 93
  1. Productregel bij afgeleiden 93
  2. Quotientregel bij afgeleiden 94
  3. Afgeleiden met kettingregel 96
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 97
  F. Extrema met afgeleiden 98
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 98
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 99
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 100
  4. Raaklijnen 101
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 105
  X. Integraalrekenen 106
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 106
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 108
  C. Partiele Integratie 111
  D. Integralen met Substitutie 112
  E. Integralen met Partieelbreuken 113
  F. Integralen met merkwaardige producten 115
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 116
  H. Integralen van goniometrische functies 117
  1. Integralen met machten van sinus en cosinus 117
  2. Integralen met machten van tangens en cotangens 118
  3. Integralen met formule van Simpson 119
  4. Integralen die leiden naar cyclometrische functies 120
  I. Integralen van wortelfuncties 121
  1. Integralen met x2-a2 121
  2. Integralen met x2+a2 122
  3. Integralen met a2-x2 123
  4. Integralen met 1ax2+bx+c 124
  J. Overzichtsoefeningen Integralen Deel 2 125
  XI. Eigenschappen van functies 126
  1. Samengestelde functies 126
  2. Inverse functies 127
  B. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 129
  XII. Poolcoordinaten 130
  A. Van Poolcoordinaat naar Cartesische Coordinaat 130
  B. Van Cartesische Coordinaat naar Poolcoordinaat 131
  C. Van Cartesische vergelijking naar Poolvergelijking 132
  D. Van Poolvergelijking naar Cartesische vergelijking 133
  E. Parametervergelijkingen van cirkel en ellips 134
  XIII. Telproblemen en Combinatieleer 135
  A. Verzamelingen opsommen 135
  B. Tellen met een Venn Diagram 136
  C. Tellen met Boomdiagram 137
  D. Product, som en Complement Regel 138
  E. Combinaties 139
  F. Variaties 140
  G. Herhalingsvariaties 141
  H. Permutaties 142
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 143
  XIV. Statistiek 144
  1. Opstellen Frequentietabel 144
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 145
  XVI. Kansrekening 146
  A. Formule van Laplace 146
  B. Voorwaardelijke kansen 147
  C. Binomiaalverdelingen 148
  D. Regel van Bayes 149
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 150
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 154
  XVII. Analytische vlakke meetkunde 156
  A. Coordinaten van een punt 156
  B. Vectoren in het vlak 157
  1. Som van vectoren 157
  2. Scalair product van 2 vectoren 158
  3. Norm van een vector 159
  C. Vergelijkingen van rechten 160
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 160
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 161
  3. Rechte door punt en gegeven rico 162
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 163
  5. Rechte door 2 punten 164
  6. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 165
  D. Afstanden en Midden 166
  1. Afstand tussen 2 punten 166
  2. Midden van 2 punten 167
  3. Afstand tussen punt en rechte 168
  4. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 169
  E. Vergelijkingen van cirkels 170
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 170
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 171
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 172
  XVIII. Analytische Ruimtemeetkunde 173
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 173
  1. Vergelijking van vlakken 173
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 174
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen Rechten en Vlakken 175
  B. Loodrechte stand in de ruimte 176
  1. Normaalvector van een vlak 176
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 177
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 178
  4. Overzichtsoefeningen Loodrechte stand in de Ruimte 179
  C. Afstanden in de ruimte 180
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 180
  2. Afstand van punt tot vlak 181
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 182
  4. Afstand tussen 2 vlakken 183
  XIX. Goniometrie 184
  A. Graden en Radialen 184
  1. Van Graden naar Radialen 184
  2. Van Radialen naar Graden 185
  B. Hoofdwaarden 186
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 186
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 187
  3. Hoeken naar Kwadrant 188
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 189
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 190
  C. Verwante hoeken 191
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 191
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 192
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 193
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 194
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 195
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 196
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 197
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 198
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 199
  D. Omvormen naar 1 ste kwadrant 200
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 200
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 201
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 202
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 203
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 204
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 205
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 206
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 207
  E. Goniometrische formules 208
  1. Hoofdformule sin2α+ cos2α = 1 208
  2. Som en verschil formule 209
  3. Formules van Simpson 210
  4. Overzichtshoeken Goniometrische Formules 211
  F. Sinus en cosinus Regel 212
  G. Goniometrische vergelijkingen 213
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 213
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 214
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 215
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 216
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 217
  H. Algemene Sinus functie 218
  I. Cyclometrische functies 219
  1. Cyclometrische vergelijkingen 219
  2. Eigenschappen van Cyclometrische functies 220
  J. Hyperbolische functies 221
  XX. Stelsels en Matrixrekenen 222
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 222
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 222
  2. Stelsels met substitutiemethode 223
  3. Stelsels met combinatiemethode 224
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 225
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 226
  6. Stelsels met parameters 227
  B. Matrix rekenen 228
  1. Optellen van Matrix 228
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 229
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 230
  4. Vraagstukken met matrix 232
  C. Berekenen van determinanten 235
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 235
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 236
  3. Determinant Vandermonde 237
  D. Inverse Matrix 238
  E. Eigenwaarden en Eigenvectoren 239
  1. Eigenwaarden van een matrix 239
  2. Eigenvectoren 240
  F. Overzichtsoefeningen Determinanten 241
  XXI. Vectorruimten 242
  A. Voorbeelden van Vectorruimten 242
  B. Lineaire Onafhankelijke Vectoren 243
  C. Dimensie van deelvectorruimten 244
  D. Basis van Vectorruimten 245
  E. Coordinaten bij verandering van basis 246
  XXII. Complexe Getallen 248
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 248
  B. Optellen van complexe getallen 249
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 250
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 251
  E. Machten van complexe getallen 252
  F. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 253
  XXIII. Financiele Algebra 254
  A. Enkelvoudig Interest 254
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 254
  2. Sparen met enkelvoudig interest 255
  B. Samengesteld Interest 258
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 258
  2. Sparen met samengesteld interest 259
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 262
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 263
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 265
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 266
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 267
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 38,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen